Waarderen, rapporteren

Publicatie datum: 1984-01-01
Collectie: 15
Volume: 15
Nummer: 6
Pagina’s: 10-17

Documenten

tjitte wierdsma waarderen rapporteren beoordele n in moer 1984 4 schreven wil van der veur en steven ten brinke over praktijkervarin gen met een studiepuntensysteem in dit nummer beschrijft tjitte wierdsma docent aan een nlo nieuwe lerarenopleiding hoe hij met zijn studenten omgaat met het probleem van beoordelen het hanteren van de cijfercode 1 tot 10 levert bij ongeveer tweederde deel van het moedertaalonderwijs ernstige problemen op daarom is het nodig naar alternatieven te zoeken tjitte wierdsma meent een alternatief gevonden te hebben in het werken met een evaluatieplan en een puntensysteem een voordeel van dit systeem vindt de auteur ook dat het de sectie nederlands mogelijk maakt het beoordelingssysteem te veranderen zonder onmiddellijk in conflict te komen met de collega s van andere vakken die het cijferstelsel van 1 tot 1 0 nog wel hanteren mooi werkplan goed opgebouwd jaarprogram voor de opgave een werkplan te maken dat ma voor de tweede lbo klas en alles d r in the houdt in dat ze een overzicht maken van wat ze ma s cursussen werken met teksten spreken en in een jaar in een bepaalde klas aan nederlands luisteren drama ook willen doen ze beschrijven wat ze kiezen waar en jullie hebben voldoende ruimte aan leerlingen om op welke manieren ze daar vorm aan willen gelaten ze kunnen kiezen en het programma sa geven en hoe ze de leerstof ordenen elk jaar stui men met jullie opbouwen gelukkig blijven jullie ten zij op problemen bij de beoordeling van vor realisten met idealen je zou het zo eens uit deringen hun moeilijkheden komen overeen met moeten voeren die van leraren moeder taalonderwijs in het een ding is nog onduidelijk gebleven ik zie ner voortgezet onderwijs gens omschreven hoe jullie de rappo rten invullen hier wil ik die problemen signaleren van kantte hoe komen jullie aan gegevens omtrent de vorde keningen voorzien en enkele ideeen verstrekken ringen van leerlingen die volgens mij tot een bevredigender oplossing moeten kunnen leiden elk jaar staan mijn vierdejaars studenten wee r 10 verlegenhei d koppeld wordt aan cursussen in blokken binnen thema s en cursussen wordt gestreefd naar leren leraren zowel aankomende als zittende vinden via complete communicatieve situaties via op het lastig cijfers te geven op taalonderdelen als drachten waarin de taalvaardigheden geinte spreken en luisteren drama lezen van boeken greerd toegepast worden bovendien krijgen leer creatief schrijven poezie lingen meer kansen om te kiezen daarbij kunnen eigenlijk vinden ze het beoordelen van opstellen ze op verschillende niveaus en in diverse groepe ook lastig en ze weten vaak staaltjes te vermelden ringsvormen prestaties leveren van enorm verschillende beoordelingen van het bovendien worden toetsen vaak als thema vreem zelfde werk door diverse leraren uit de literatuur de elementen ervaren het beoordelen en registre weten ze bovendien dat zelfs individuele leraren ren van vorderingen lijkt lastiger te worden op niet steeds dezelfde oordelen geven voor identiek het moment dat het evalueren toeneemt werk het gevolg is vaak dat een deel van de col harde taalonderdelen zijn evenmin veilig se lega s besluit alleen maar harde cijfers te geven lectieve spellingtoetsen staan ter discussie welk voor onderdelen als spelling ontleding woorden effect leveren ze op lange termijn op het tradi schat tekstverklaring idioom de lijst kan even tioneel ontleden wordt mild gezegd niet tueel aangevuld worden met cijfers voor opstel overal meer omarmd en dat opstel mag je niet len brieven spreekbeurten hoewel de becijfe zomaar teruggeven met een aardig verhaal denk ring daarvan problematisch is de rest van de taal de volgende keer aan de alinea s vergeet de titel leeractiviteiten komt niet voor beoordeling in niet en een cijfer tekstverklaringen doen leer aanmerking want hoe moet je nu cijfers geven lingen te veel de tekst herkauwen bij lastige on voor toneelstukjes voor gedichten voor het derdelen als luisteren en spreken mogen de band werken in groepen jes met vragen niet meer en de frontale spreek een ander deel wil meer deze leraren willen geen beurt is ook uit den boze kloven op alle fronten beperkte beoordeling ze kiezen daarom naast de oh die cijfers toch volgens hen toetsbare onderdelen voor een min of meer pedagogisch gekleurd indrukcijfer opge leerlingen bouwd uit plussen en minnen daarvoor kijken ze dan naar de drama onderdelen naar spreek en intussen vragen leerlingen om waardering de luisteropdrachten naar creatieve verwerkingen kreet is het voor een cijfer mag niet te snel ne ze weten wel dat er allerlei bezwaren aan kleven gatief gewaardeerd worden voor mij is die uiting maar laten die maar voor wat ze zijn een verzoek om te maken en gemaakt werk se anderen geven toch maar cijfers voor allerlei rieus te nemen en te beoordelen leerlingen span onderdelen waarbij dat eigenlijk niet goed lukt nen zich in voor werk dat zij als zinvol ervaren ze hebben het idee dat het nu eenmaal moet dat hen uitnodigt om te reageren logisch dat ze of ze willen in ieder geval genoeg gegevens bin na afloop van het werk willen horen hoe het ge nen hebben voor het rapport of ze cijferen om weest is en wat het waard is begrijpelijk dat ze dat ouders en leerlingen dat nu eenmaal gewend niet tevreden zijn met een bespreking waarin ze zijn en omdat de schoolleiding het ook wil vaak horen hoe fijn het wel is geweest op bepaalde weten ze ook niet hoe het anders moet ze zijn er momenten willen ze boter bij de vis verlegen mee eigenlijk is het niet verwonderlijk dat leerlingen matig reageren op onderdelen van het vak die v erni e uw i n g g ee n ve ree nvoudig in g niet in de concrete waardering voor het rap po rt betrokken worden leraren maken die on leraren moeder taalonderwijs hebben het de derdelen zelf minder van belang door hun eigen laatste jaren met het cijfergeven steeds moeilijker onmachtige reactie eigenlijk zouden leerlingen gekregen het oude sterk cognitieve patroon van leraren mogen verwachten dat ze in staat zijn voor nederlands waarbij de cijfertraditie zich alle onderdelen van hun vak passend te beoorde aansloot wordt meer en meer vervangen door len zeker als die onderdelen in het werkplan als nieuwe benaderingen voor het leren werken met belangrijk zijn opgevoerd taal naast de cursorische aanpak volgens de me thode is de thematische geplaatst die vaak ge 11 de breedte van het vak deren wel zijn velen bereid stapsgewijs en wel overwogen veranderingen door te voeren vooral daarmee raken we de inhoud van moeder taal daar waar je als sectie of als individuele leraar onderwijs we willen leerlingen na hun twaalfde over mogelijkheden beschikt jaar leren hoe ze beter met hun taal om kunnen op veel scholen is het mogelijk in een rustig tem gaan hoe kunnen ze geschriften samenstellen po veranderingen door te voeren vooral als die hoe kunnen ze gericht lezen hoe verwerken ze door leraren gewild worden voor het waarderen het gesprek waarnaar ze geluisterd hebben hoe en rapporteren is de bewegingsruimte te vinden verzamelen ze informatie en hoe verwerken ze in de drie of vier maanden voor de uitreiking van die hoe brengen ze hun ideeen en meningen rapporten in die periode bepaalt de lesgever in hun ervaringen onder woorden op een doelgerich nederland het meeste welke onderdelen mee te en voor de situatie geschikte manier wat kun tellen hoe belangrijk ze zijn hoe de middeling nen ze leren en ontdekken over taal en afronding van cijfers plaatsvindt en zo meer we willen van die hoofdcomponenten vaststellen schoolleidingen bemoeien zich hier vaak margi in hoeverre leerlingen gevorderd zijn daarbij kun naal mee de leraren kunnen vaak ook zelf uitma nen we geen hoofdzaken weglaten alleen maar ken hoe ze vorderingen van leerlingen in hun omdat de code waarin gerapporteerd moet wor boekjes noteren in cijfers met letters met plus den niet geschikt is bij het cijfers geven hebben sen en minnen en rondjes leraren moeten er al we als moeder taalleraren met die handicap te leen voor zorgen dat ze tijdig rapportcijfers geven maken het cijfersysteem waar we sinds 1870 en die kunnen verantwoorden in die situatie is eindexamen hbs mee opgescheept zitten leent het mogelijk dat leraren zelf veranderingen door zich wel voor schriftelijke onderdelen in een cog voeren zonder dat ze meteen het hele systeem nitieve sfeer maar het voldoet niet voor veel moeten veranderen mondelinge zaken evenmin voor tal van op die kans zou ik op de volgende manier willen be drachten die in een thematisch kader aangeboden nutten worden of voor taken die in complete communi 1 ik maak een evaluatieplan voor elke rapport catieve situaties gebed zijn op dit moment bete periode dat verbind ik aan mijn programma in kent dit dat ongeveer tweederde deel van het die tijd aan wensen vanuit de sectie aan de me moeder taalonderwijs ernstige problemen ople thode voor zover gebruikt vert bij het betrouwbaar toetsen en het registre 2 in dat plan zorg ik ervoor dat ik leerlingen ren van vorderingen in de cijfercode van 1 tot 10 kan waarderen voor het gemaakte werk en voor als een leraar alleen maar cijfers geeft op dictees hun proefopgaven ik let erop dat luisteren en tekstverklaringen woord en idioomrepetities spreken lezen en schrijven in mijn plan terug te opstellen en dergelijke en die verwerkt in een vinden zijn ook let ik op nadenken over taal en rapportcijfer dan doet hij het moeder taalon het werken met thema s derwijs en de leerling tekort zijn rapportage van 3 ik zorg ervoor dat in mijn rapportperiode vorderingen is onvolledig hij betrekt de breedte oefen en beoordelingsmomenten voorkomen van zijn vak niet in het verslag aan ouders leerlin 4 ik wijs opdrachten aan die iedereen moet ma gen en collega s als gevolg daarvan worden selec ken en andere ter keuze tiebeslissingen in de school op grond van onvolle 5 ik maak of zoek opdrachten voor geintegreer dige informatie genomen de en afzonderlijke taalvaardigheden en plaats bij dit alles laat ik de relevantie van de toetsing daarbij criteria voor de uitvoering de wijze van van diverse onderdelen nog met rust verwerking en de manier van beoordeling 6 ik zet bij de opdrachten hoeveel punten je anders voor geslaagde uitvoeringen kunt behalen daar bij hanteer ik een minimum en een maximum geen leraar is er veronderstel ik op uit half of aantal punten de punten zijn per opdracht vaak verkeerd te rapporteren daarvoor staat hij verschillend het aantal wordt bepaald door het meestal te dicht bij de leerling en voelt hij zich te belang van de taak de werkvorm en de moeilijk verantwoordelijk voor het leerproces en het vak heidsgraad de leerlingen weten voordat ze de op weinigen voelen ervoor het hele rapportagesys dracht maken wat voor punten ze kunnen halen teem hoe ongeschikt ook plotseling te veran 7 ik maak een evaluatieplan vooraf aan leerlin 12 gen bekend en bespreek dat met ken ik ge e f hun zorgd een rapportagekaa rt waarop ze z elf d e s ta nd bij samen een feestboekje invullen per persoo n kunn e n houd en ik do e dat z elf ook zodat i k minimaal een pagina we e t hoe elke leerling er v oor s taat een mondelinge en een schriftelijke rapporta ge per leerlin g zo n plan zou er als volgt uit kunnen zie n samen teksten lezen reageren op de inhoud begrippentoets invullen plus evaluatiepapier plan voor een 2de klas mavo 4 per onderdeel 4 punten er zijn dus maximaal 20 periode december maart punten te behalen de volgorde is nog niet definitief er moet nog met de leerlingen over gepraat worden cursus b reclameteksten bekijken via opdrachten recla cursus a woorden sortere n meteksten schrijven daarbij tevens letten op spel woordsoorten woordvormen woordenboeken ling en tekstverzorging ter afsluiting een begrip gebruike n pentoets maken er zijn maximaal 10 punten te 5 lesure n halen 4 voor de begrippentoets en 6 voor de re clameteksten thema 1 toeters en belle n over feestvieren bij verschillende gelegenheden thema l werken in subthemagroepe n onderdelen accent op schrijven en rapporteren teksten over vroeger lezen en foto s bekijken 10 lesure n onderschriften maken bij de foto s die de rela tie tussen tekst en foto benadrukke n cursus b reclame in de krant een wegwijzer een uitnodiging of een recla lezen analyseren schrijven van reclameteksten mefolder voor de tentoonstelling make n 5 lesure n hedendaagse teksten lezen foto s bekijken en er onderschriften bij make n thema 11 onze stad toen en nu logboek invullen evaluatie van het groeps werken in subthemagroepe n werk inrichting van de tentoonstelling accent op lezen en informatie verwerven en weer elk onderdeel levert maximaal 5 punten op doorgeven d e informatie op overzichtelijke wij in totaal zijn er dus maximaal 20 punten te ver ze tentoonstelle n dienen 10 lesure n cursus c cursus c een hoorspel make n verhalen lezen een hoorspel beluisteren samen met behulp van teksten uit indianenverhalen een script schrijven en vervolgens een hoorspel in accenten op luisteren en spreke n elkaar zetten 5 lesure n er zijn maximaal 10 punten te behalen evaluatiepla n uit vosnvie rdsma wegwijzer culemborg 1984 p 77 78 cursus a een korte toets maken waarin rubriceeropdrach in dit evaluatieplan kan de leerling punten krij ten voor spelling en woordbetekenis en een woor gen voor basisopdrachten en voor extra taken bij denboekopdracht voor die toets maximaal 10 de cursussen a b en c punten minimaal 8 punten geven als er te wei mijn norm is dat leerlingen voor de basisop nig punten gehaald worden worden herhalings drachten uiteindelijk in de rapportperiode 55 opdrachten gegeven voor de gemiste onderdelen punten minimaal behalen maximaal 70 de extra opdrachten leveren hoogstens 30 punten op thema l bij deze rappo rtage in punten kan het totaal ver onderdelen worven puntental verbonden worden met de rap om beu rten een logboek invullen goed ver portcode die in de school gebruikt wordt zo is 13 de volgende waarderingscode te gebruiken als worden terwijl een geintegreerde opdracht luis een school alleen een woordrappo rt uitreikt teren en spreken met 8 punten gewaardeerd eventueel te coderen via a b c en d wordt de leraar c q sectie kan door het toeken 85 100 p zeer goed a nen van punten zelf accenten aanbrengen in de 70 75 p goed b programma onderdelen 55 70 p voldoende c 5 gegeven de wens van schoolleidingen dat elk minder da n systeem vlot administratief te verwerken moet 55 p onvoldoende d zijn leve rt het puntenrapport goede mogelijkhe in dat geval moet de leerling extra begeleiding den het is ook goed te koppelen aan de eigen ontvangen om aan de minimale eisen te voldoen traditie binnen de school een afdeling moeder taalonderwijs kan een dergelijke verandering in gebruikt de school een cijferrapport dan is het tern uitvoeren zonder meteen in conflicten te totaal aantal punten eenvoudig te verbinden met recht te komen het cijfer 85 p 8 5 65 p 6 5 enzovoort n a kijk e n punte n i n p laats v an c ijfer s een voordeel van een dergelijk puntensysteem kan zijn dat opdrachten op verschillende manie in dit evaluatieplan heb ik bewust gekozen voor ren nagekeken kunnen worden dat levert voor punten in plaats van cijfers of letters mijn rede de leraar af en toe correctievoordelen op terwijl nen daarvoor zijn dat tegelijkertijd goed is voor die taalonderdelen 1 voor de beoordeling van de opdrachten kan ik die een beoordeling door meer dan een persoon gebruik maken van een beperkt aantal niveaus vragen onvoldoende voldoende goed zeer goed even allereerst blijft de leraar zelf nakijken bijvoor tueel kan de laatste stap zeer goed achterwege beeld bij het toetsen ook zal hij diverse opdrach blijven deze stappen zijn aan te geven met let ten geheel of steekproefsgewijs na moeten kijken ters of met cijfers bijvoorbeeld bij een opdracht hij blijft verantwoordelijk voor de eindbeoorde kun je 6 punten krijgen de niveaus worden dan ling 6 p zeer goed 5 p goed 4 p voldoende de leerling kan ook zelf nakijken hij kan dit 3 p onvoldoende als minimaal te behalen doen met een controlekaart de criteria en het puntental geldt dan 4 punten door punten toe correctiemodel moeten daarbij te pas komen te kennen is het mogelijk de resultaten van de op vaak kan een dergelijke zelfbeoordeling gekop drachten te verzamelen door ze eenvoudig op te peld plaatsvinden leerlingen beoordelen aller tellen later kunnen de resultaten verbonden eerst hun eigen werk en lopen het resultaat ver worden met de rapportcode volgens door met een medeleerling 2 leerlingen weten vooraf van de taken of ze als een groep leerlingen kan het werk beoordelen basis of als keuze opdracht gelden ze weten ook ook dan moeten de criteria vooraf goed bespro wat het aantal te behalen punten is per opdracht ken zijn zodat de leerlingen goed weten wat ze ze kennen het contract voor hun werkzaamhe moeten bekijken en wat ze met rust laten deze den daarbij weten ze aan welke criteria de uit intersubjectieve beoordeling kan plaatsvinden bij voering van de opdracht moet voldoen op deze het werken met thema s bij drama onderdelen manier kan i k het beoordelen transparant maken bij sommige onderdelen van creatieve taalvaardig voor leerlingen en anderen heid bij opdrachten bij de mondelinge taalbe 3 de beperkte spreiding van niveaus maakt het heersing ook groepswerk kan op deze manier mogelijk deze beoordeling toe te passen voor al aan de orde komen lerlei taalopdrachten juist ook voor die onderde de ene groep kan het werk van de andere beoor len die binnen het quasi exacte 10 tall ig systeem delen vaak kan het beoordelend werk afgerond problemen opleveren worden met een klassikale bespreking 4 de weging van de zwaa rte van opdrachten is bij enkele onderdelen kan de klas als geheel con vooraf vastgelegd bij elke taak wordt het pun stateren of de leerling aan de opdracht voldaan tental vooraf aangegeven een simpele reprodu heeft cee rtaak kan b i jvoorbeeld met 5 punten beloond 14 voorbeelde n deze opdracht is bedoeld voor een tweede klas mavo of havo als ik gebruik maak van dit systeem kan ik op drachten geven uit de verschillende taalonderde keuze opdrach t len waarbij ik gebruik kan maken van allerlei werkvormen en van geschikte situaties ik kan in wat je eraan hebt de loop van een rapportperiode zorgen dat ik die in deze opdracht besteed je aandacht aan het zo onderdelen in het periode verslag verwerk zodat genaamde doorvragen bij interviews vooral aan ik een volledig beeld kan verstrekken van de leer het belang van reservevragen besteden we aan vorderingen op dat moment dacht opdrachten kan ik de volgende vorm geven opdracht deze basisopdracht is bedoeld voor een eerste je wilt een voetballer interviewen je hebt daar klas lbo en kan vanuit een methode worden sa voor al een lijst met punten opgesteld daarbij mengesteld maar ook met behulp van krante heb je kranteverslagen van wedstrijden gebruikt teksten je wilt een goed inte rv iew maken en je weet dat een interviewer vaak na een beetje doo rv ragen basisopdrach t pas de antwoorden krijgt die hij wil hebben je bedenkt daarom niet alleen de tien vragen die je wat je eraan hebt wilt stellen maar je bedenkt ook vervolgvragen als je de meeste vragen bij de tekst goed beant zodat je door kunt vragen als het eerste antwoord woordt weet je over welke zaken deze tekst iets je niet bevalt zegt je bent erin geslaagd in een paar zinnen te zeggen wat de belangrijkste mededeling van deze nakijken tekst is eerst kijk je je lijst met vragen zelf nog een keer goed na daarna vraag je je docent en twee voet opdracht balminnende medeleerlingen om de vragen kri beantwoord de zes vragen die onder de tekst tisch te lezen staan afgedrukt schrijf je antwoorden op je ant woordenblad als je dat gedaan hebt moet je in als zowel je docent als je twee medeleerlingen de twee of drie korte zinnen zeggen wat het belang vragen voldoende vinden ontvang je 4 punten rijkste van deze tekst is voor deze opdracht nakijken u it w egwijzer 1 984 p 85 als je de opdracht hebt uitgevoerd kun je hem zelf nakijken of een ander dat laten doen je hebt van de opdrachten die leerlingen in de loop van de opdracht voldoende gemaakt als je minstens de periode uitvoeren kan ik ook resultaten bij vier vragen goed hebt beantwoord en als ook je houden mijn evaluatieplan past bij mijn pro ko rte samenvatting goed was gebruik de nakijk gramma zodat ik de volgende taken ook in de kaart beoordeling kan betrekken als je deze opdracht voldoende hebt uitgevoerd lezen van boeke n krijg je daarvoor 4 punten waarderingspunten voor een set boekpromo tiekaarten waarop een aantal zakelijke gege uit wegwijzer 1984 p 83 vens voor elk boek vermeld staan plus een kor te beoordeling van het boek aan de hand van een aantal punten boeken rond een thema in een bepaalde pe riode leest de leerling boeken over een onder werp dat hij gekozen heeft deze boekenlijst kan informatieve historische en eigentijdse boeken bevatten 15 de leerling kan naar aanleiding van een derge geven lijk thema een themakrantje maken waarvoor inleiding geven op een probleem waarover ge punten gegeven worden deze opdracht kan praat zou kunnen worden verzamelen van on heel goed door een groep leerlingen uitgevoerd derwerpen voor discussies worden wat vond ik deze week het belangrijkste adve rtenties maken voor gelezen boeken de nieuws voorbeelden opinies advert enties noemen de belangrijkste positieve spraakwaterval praten over een zaak die be eigenschappen van het boek de advert enties langrijk gevonden wordt in een beperkte tijd worden beoordeeld i n een gesprek met mede zandloper leerlingen een persoon beschrijven vanaf een plaat een leerlingen die hetzelfde boek gelezen hebben signalement geven vormen een ju ry de jury bespreekt het boek en brengt daarover een juryrappo rt uit voor luisteren dit rapport kunnen waarderingspunten gege luisteren naar het boodschappenlijstje ee n ven worden aantal dingen opnoemen die mee moeten wor een fotoverslag bij een boek samenstellen dat den genomen controle op het juiste aantal naderhand aan de groep gepresenteerd en toe concentratie en geheugen gelicht moet worden de groep beoordeelt zo een plattegrond tekenen naar aanleiding van wel het verslag als de presentatie ervan een korte uitleg van een situatie werken met een leesdagboek zoals gebruike een routekaart tekenen naar aanleiding van lijk is bij leesboek van ger van donselaar e a een verhaal waarin de route verstopt zit bij diverse bladen van het leesdagboek worden een stuk tekst beluisteren waarin verschillen door de docent of door de leerlingen punten de personen voorkomen na afloop de vraag geplaatst aan de hand van werkafspraken en hoeveel personen deden er mee en wie waren criteria dat een signalement herhalen schrijven het schrijven van een toelichting bij de werk uit wegwi jzer 1984 p 87 90 zaamheden van een uit te voeren karwei de leerlingen voor wie die uitleg bestemd is con a cht ergrond en troleren die op duidelijkheid volgens vooraf opgestelde criteria al weer achttien jaar geleden riep a d de groot het schrijven van een uitnodiging voor een be in vijven en zessen op tot een nationale kruis paalde bijeenkomst voor een bepaald publiek tocht tegen het tientallig cijfersysteem en het pe aan de hand van een aantal gegevens dit kan dagogisch cijferen hij toonde aan hoe de selec goed in het kader van thematisch werken ge tieve beslissingen in scholen vaak slecht gefun beuren deerd waren hoewel het boekje nog op veel op het schrijven van een ingezonden brief aan leidingen verplichte leesstof is is het gewenste ef een krant let op verzorging en doel fect niet tot stand gekomen eerder cijferde het het schrijven van teksten bij tekeningen en fo voortgezet onderwijs hardnekkig verder nu in to s die een functie vervullen binnen een the decimalen nauwkeurig zodat uitspraken als je ma werkstuk of tentoonstelling ook te ge hebt een 6 3 voor luisteren kees binnen scholen bruiken als afzonderlijke opdracht teksten normale gezegdes werden die bij de sfeer van de foto s aansluiten ook aan de criteria van de groot is vaak op het het schrijven van teksten bij strips tekenin uitvoerende niveau te weinig aandacht besteed gen plus vertellende onderschriften in het puntensysteem heb ik getracht de volgen de punten van de groot te verwerken spreken een beoordeling van prestaties van leerlingen wat heb je gezien ooggetuigeverslag geven op een zo objectief mogelijke manier voor on medeleerlingen controleren het verslag ter derdelen als spreken en luisteren drama creatie plekke ve taalvaardigheid betekent dat zorgen voor cri kun je mij de weg wijzen routebeschrijving teria en normen vooraf en voor een intersubjec 16 tieve beoordeling een nadere beschrijving en uitwerking van het transparantie van de beoordeling puntensysteem is te vinden in wegwijzer voor het rechtvaardigheid beoordelen wat ook in de moedertaalonderwijs in het tweede en derde periode vooraf aan de orde is geweest herkansin graadsgebied waaruit ik nu ook enkele delen ge gen bieden inzicht in het beoordelingssysteem citeerd heb onbevangenheid aangeven van beoordelings vrije momenten en het vooraf aangeven van het t e ns lotte evaluatieplan de leerling moet niet op elke uitge voerde taak beoordeeld worden er is oefentijd leraren willen verantwoord rappo rt eren over vor nodig deringen van leerlingen bij moeder taalonder verder heb ik gelet op de criteria die de commis wijs is het hanteren van cijfers binnen het tiental sie modernisering moede rtaalonderwijs genoemd lig systeem voor veel onderdelen problematisch heeft in 1977 in het advies over het eindexamen het is daarom noodzakelijk naar alternatieven te nederlands in het vwo ha vo en het ma vo zoeken die binnen de school te hanteren zijn daarin komt de eis van transparantie terug de ik hoop met de beschrijving van het puntensys eis van de betrouwbaarheid van de beoordeling teem een bijdrage daart oe geleverd te hebben komt eveneens aan de orde verder wordt de be van dit puntensysteem wordt onder meer in fra trokkenheid van de leraar in de beoordeling be neker gebruik gemaakt binnen de anna maria van langrijk gevonden en de eis van de inhoudelijke schurman scholengemeenschap door de sectie relevantie nederlands dat er veel informatie over evaluatie verstrekt een voorbeeld van een evaluatieplan met een uit wordt in moedertas didactiek mag als bekend werking voor verschillende manieren van rappor verondersteld worden teren is opgenomen in de docentenhandleiding bij de taalmethode tandem deel 1 l iteratuur a d d e groot vijven en zessen cijfers en beslissingen het selectieproces i n ons onderwijs gron i ngen 19661 h h boonstra voordelen van alternatief beoordelen n ijkerk 197 8 le id se werkgroep moedenaaldidactiek moedertaaldidac tiek muid e rberg 1980 h wesdorp evaluatie technieken voor moedertaalonder wijs s gravenhalte 198 1 cmm advies over het eindexamen nederlands in het vwo havo en her mavo s he rt ogenbosch 1977 j j vos en ti wierdsma wegwijzer voor het moeder taalonderwijs in het tweede en derdegraadsgebied culemborg 198 4 ineke haykens joo st scheifes tjitte wierd sma red jacques vos tandem deel 1 docentenhandleiding cu lemborg 1984 17