Waarom dit nummer over leerplanontwikkeling?

Publicatie datum: 1978-01-01
Collectie: 09
Volume: 09
Nummer: 6
Pagina’s: 2-3

Documenten

leer plan waarom dit numme r ontwikkeling over leerplanontwikkeling leerplanontwikkeling is een onderwerp waar je als onderwijsgevende niet iangsheen kunt z o je er op je eigen schooi niet actief bij betrokken bent je werkt misschien met je schoolteam of sectie aan een school werkplan of een deel daarvan zul je er op zijn minst pass i ef mee te ma ken hebben je vindt i n je postvakje een nota van een adviescommissie voor de leerplanontwikkeling die je bijvoorbeeld vertelt dat een bepaald soort grammatica onderwijs in de lagere school dient te worden afgeschaft en treft tegelijkertijd een presentexemplaar aan van een schoolboek dat bijvoorbeeld datzelfde soort grammatica onderwijs pro pageert zo passief is je rol in dat laatste geval dus niet je zult een keuze moeten maken want alle lesgeven is in feite het uitvoeren van een leerplan en ook al doe je zelf weinig aan de ontwikkeling ervan dan nog zul je op zijn minst moeten kiezen uit de gepresenteerde alter natieven ook vanuit andere rollen kan het nodig zijn dat je een standpunt ten aanzien van leerplanontwikkeling inneemt als ouder van schoolgaande kinderen heeft het zin je af te vragen of je het eens bent met het school werkplan van de school waarnaar je je kind denkt te sturen als von lid zit je met de vraag ben ik het eens met het standpunt van dat de von vertegenwoordiger in de cmm inneemt als lid van een politieke partij stel je de vraag ben ik het eens met de wijze waarop mijn partij de leerplanontwikkeling gestalte wil geven reden te over dus om eens een moer nummer aan het onderwerp leer planontwikkeling te wijden de redactie wendde zich daarom tot d e 2 vo lggroep cmm deze von groep volgt al enige jaren kritisch de ver richtingen van de officiele organen voor de leerplanontwikkeling moe dertaal de slo en de cmm de slo houdt zich met leerplanontwikke ling voor andere vakgebieden bezig door de volggroep te benaderen deed de redactie een keus ten aanzien van het soort vraagstellingen dat in dit themanummer aan de orde komt zoals uit het voorgaande blijkt zijn er vele invalshoeken met betrekking tot het onderwerp leerplanont wikkeling mogelijk wat dit nummer vooral biedt is een kriti sche bespreking van hoe de slo functioneert e n een kritische bespreking van hoe de cmm gefuntioneerd heeft en wat zij geproduceerd heeft het eerste gebeurt met name in het openingsartikel van koos hennep hof hoeveel dienst bewijst de slo het tweede vooral in de vijf daar op volgende artikelen die elk een produkt van de cmm bespreken het themanummer wordt besloten met een vraaggesprek dat koos hennep hof met officials van de slo en aclo de in oprichting zijnde opvolger van de cmm voerde over een aantal stellingen die uit de hiervoor ge noemde artikelen gedestilleerd z ijn herman meddens eindredacteur in dit nu m mer gebruik te a fk ortingen aclo adviescommissie voor de leerplanontwik keling van een bepaald vak aclo m i o aclo moedertaalonderwijs in oprichtin g cm l s commissies modernisering leerplan de voorgangers van de aclo s cm m c ommissie m odernisering m oedertaalonderwijs t hans a c lo m ccoo centrale commissie voor onderwijs overleg o w m inisterie van onderwij s en w etenschappen s lo st i ch t ing voor de leerplanontwikkeling s v o s tich t ing v oo r o nderzoe k van h e t onderw ijs mhno m iddelbaar huishoud en n ijverheidsonderwijs mspo middelbaar sociaal pedagogisch onderwij s vo v oortgezet onderwijs l o lager onderwij s ko kleuteronderwij s vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs hav o hoger algemeen vormend onderwijs ma vo middelbaar algemeen vormend onderwijs lbo lager beroepsonderwij s pa pedagogische academi e klos kleuterleidstersopleidingsschool ru r i j ksuniversitei t vu v rije u n i versitei t rsg r ijksscholengemeenschap nfo nederlandse federatie van onderwijsorganisaties abn a lgemeen b esc h aafd nederland s n g l n ederlands g enootsc h ap van lerare n v o n verenigin g voor het onderwijs in het n ederlands 3