‘Wacht, ik wil deze opdracht nog even afmaken.’ Gaan waar de woorden gaan in het letterkundig museum.

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 3
Pagina’s: 130-137

Documenten

ilse bolscher ik vond h et b oek b eter in d e za a l achter de te ntoonste lling krijge n d e le e rlin g en een ko rt e inleiding v a n anna wacht ik wil deze mari e likken over de opz e t van de tentoon ste ll ing sommig e leerlingen klet s en nog wat opdracht nog even afinaken of draai en onwennig op hun stoel maar raken to c h e nigs zin s ond er d e indru k als anna gaan waar de woorden gaan m arie op de propp e n ko mt m e t voorb eelden uit de expo siti e zoal s d e ge dichten di e jan h in het letterkundig museu m d e groot tijden s g ev a nge ns c hap in ee n c on c entrati e kamp op toile tpapier sc hre e f w e gen s ge bre k aan bete r d e stofzuige r v a n v es tijk wist j e da t ve stdijk ni et te gen ge luid e n va n buit en kon en zijn ge dac ht e n all ee n op p api e r in novem be r 1 997 i s in h e t let t erk u ndig muse um kreeg al s hij zi c h overal van a fs lo ot bij h e t in d en haag de p erma nente te ntoo n ste lling ga an ronk e nde ge luid van zijn s tofzui ge r e n de waar de woo rde n g a a n 250 jaar ne de rlandse e c ht e ri ts uit turks fruit die tijde ns de ee r s te lite ratuur geop e nd anna marie luc ken e du ca ti ef vrijp a rtij v a n d e hoofdpers oon me t olga m edewe rks ter o ntwik keld e hie rbij ee n e du ca ti ef ka p ot gi ng programma voo r b oven bo u wl ee rlingen v a n ha vo d aarn a krijg e n d e l ee rlin ge n de film ik vo nd en v wo da t aa n wil s l u i te n b ij e xvr en de h e t boek be te r t e zi e n die s p ec i aal vo or d e s tudiehuisge dac h te ilse b olscher bezocht het let mu se uml es i s geprodu cee rd 18 minuten hij te rkundig mu seum en o bse rv eerde s havo e n 6 geeft a an de h a nd va n v ersc hillend e c hrono vwo leerlingen tijde ns hun rn useurnles lo gi sc h geordende fragmenten uit v erfilmd e rom a ns ee n indruk va n h et verander e nde tijdsb eeld d e l ee rlinge n zi e n fra gm e nt en v an nou ik ben benieuwd wat dit wordt ik ond e r a nd e re b e lle va n zu y len max ha vel aar houd helemaal niet van boeken en al zeker karakte r de a vo nden de aan slag op afb e taling niet van musea ik denk dat ik me hier heel en adv ocaa t va n d e ha n en ze lac h e n om de erg ga vervelen e norme piramide v a n haar op h e t hoofd van het kan toch best leuk worden of niet b elle in belle van zuylen er ga at een kree t van hoe laat gaan we hier weer weg duurt het a fsc huw door d e z a al a ls h e dwig uit d e koe le erg lang m e re n des doo ds ee n po ging do e t h aar polsen doo r te s nijde n ze w ord e n stil bij d e sce ne dri e re ac ti es v a n s havo en 6 vw o uit ka ra kter waa ri n d re ve rh a ven arme arb e i l e erlin ge n aan het b egin van hun b e zo ek aan d e rs me t v eel gewe ld uit hun huize n sc hopt het l ett e rkundi g mu s eum in d e n haag maar af en toe ho o r je ook kre te n van samen me t hun kla ss en bij elk a ar zo n v ij fti g herk enning zoal s bij de sc en e uit turks fruit l ee rlin ge n b ezo e ken z e ond e r b egeleidin g aa n het b eg in va n he t filmfrag m e nt w o rdt van t wee doce nt e n d e te nto o nst e llin g gaa n t ege lijke rtijd met de fil mb ee ld en d e bijb e ho wa a r d e woorden g aan 250 ja a r n ed e rlands e re nd e te ks t van de r o man in b eeld ge br acht lite ratuur z e word e n b egroet door anna en voorg e l ezen op die manier kunn e n le er ma ri e lu c ke n edu catief m edewe rk s ter v a n ling e n het medium film verg e lijken m e t het het muse um zij he e ft d e mu se uml es ontwik me dium literatuur zoals ann a ma rie lu c k e n keld die bij de t e ntoonst elling hoo rt d e in haa r inl e idin g ook h ee ft voor gest e ld een lee rlinge n lop en mee naa r ee n z aal a c ht er d e inte ressa nte m aa r vrij al ge m e n e o pdracht di e tentoon ste lling d e l es kan b e ginn e n mi ssc hi e n beter va n de grond zou kom e n als e r c on cre t ere vragen bij worden ges teld bove ndie n kun j e zo n opdracht b e te r mak e n als j e d e fragmenten een a an tal k e r en he bt gezi en maa r h e t is ook niet d e hoofd 130 moer 1999 3 opdracht waar alles om draait het is meer een werk zien en zet remco campert de ideeen extraatje de functie van de film is vooral een achter de beweging van vijftig uiteen ook opwarmertje een instap voor de tentoonstel kun je door een druk op e e n knoppenpaneel ling in de tentoonste ll ing kunnen d e leerlin een dichter naar je keuze een gedi c ht laten gen een aantal dingen herkennen die ze in de voorlezen film al hebben gezi e n na afloop van de film ve rt elt anna m ari e in de tentoon s telling staat niet de individuele lucken dat er opdrachtenboekjes bij de ten auteur centraal maar de pe ri ode en de cultu toonstelling horen en legt uit hoe deze wer rele context er wordt dus geb ru ik gemaakt ken de leerlingen h e bben veertig minu te n van verschi llende kun s tvormen zoal s muziek de tijd om in gro epjes de vrag en in hun film en bee ldende kun s t om d e sfe e r van de opdrachtenboekje te maken daarna krijge n tijd weer t e gev en waa ri n d e a uteurs he bben ze vijftien minuten de tijd om zelf nog een gewerkt literatuur is immers niet lo s t e zien keer rond te lopen van de maats c h a ppelijke c onte xt waa ri n ze is het valt de meeste leerlinge n tot nu to e niet ontstaan teg en die film wa s be st tof het opdrachten er ligge n ma nu sc ript e n en typos cript e n boekj e zi e t er heel aardi g uit en in gro epjes waarin een kl e in be e tje te zi e n is ho e e en werken valt ook bes t m ee met hun groepje auteur te werk gaat sommige auteurs lijken gaan ze op zoek naar de deelop s tell ing die bij een gedicht of verhaal in een haal genoteerd hun eerste opdracht hoort t e hebben anderen hebben zo geschaafd dat ni et meer te zie n i s wat d e oorspronkelijke de tentoonstellin g v e rsie wa s verder liggen er bri e ven foto s reda c tie enveloppen v a n de tijdsch rifte n forum de tentoonste lling gaan waar de woor d en en criterium aantekening e n e n krantenberic h gaan 2 50 jaar nederlands e literatuur geeft ten die auteurs h e t id ee voor e en ni e uw een c hronologi s ch be e ld van d e n e d e rlandse v e rhaal of ge di c ht gege ve n hebben litera tuur van 1750 tot nu h e t s tartpunt is de verlichting m et aanda c ht voor a uteurs als niet zomaar wat rondlope n belle van zu y l e n en het sc hrijfsters duo b etje wolff en aagje dek e n de t e ntoon s tell ing door de tentoons telling moet literatuur e n eindigt m et ne ge n aut e urs di e in de jaren ha ar makers m ee r gaan l e v e n jui s t ook voor ne gentig zijn gedebute erd wa aronde r arnon zo n groep 5 havo e n 6 vw o le e rlin gen grunberg ronald tiphart connie p alme n die over het algeme en al wel inform a ti e op h e rmine landvreugd en kader abdolah sc hool hebben g ekregen maar hi e r bep aa ld e binnen d e chronologisc he indeling i s er ook accent e n zi e n het kader eromheen b e te r ee n them a ti sc he aan de hand van 2 9 thema s b egrijpen of gr a ppige d e tail s t e weten komen wordt 250 j a ar ned e rlandse lit eratuur ge waardoor z e een gedi c ht period e of bo e k toond d e z e th e ma s zijn elk ond erge bra c ht in ee ns vee l int e r ess ant er vind e n in aparte bouww erke n ofw el d eelops tellin het letterkundi g mu seum heeft e rv oor g en iedere deelopst elling g eeft een tijdsbe e ld ge kozen om leerlingen in eerste in s tantie niet v a n d e peri ode die daa ri n c entra al st aat dit is vrij te late n rondlop e n maar ze met b ehulp gedaan me t behulp van onder andere voor van een opdrac ht enbo e kj e door d e te ntoon werpen d e vormgeving van d e d eelops t ellin st e lling te leiden e e n keuz e di e na v ee l gen ge luid en beeldfragmenten een voor wikken en wegen gemaakt is aldus anna beeld is de beweging van vijftig voor de ma ri e liicken aan d e en e kant is h e t niet dicht ers uit deze be weging v a n wie een erg vernieuwend maar aan d e ander e kant aantal ook schilderde is een s childersat elier kunnen opdr ac hten leerlin g en attent maken nagebouwd met de schild e rsezel van lucebert op de belangrijkste zaken op de verb ande n en vele schilderijen en foto s uit de kunst e en op de dingen die grappig leuk of bijzon naarswereld in parijs en amsterdam er klinkt der zijn en waar de leerlingen anders aan muziek van de bekende jazzmusicus charlie voorbij zouden zijn gelopen daa rn aast kun parker op de tv kun je lucebe rt aan het je door opdrachte n l e erlingen trainen in ee n 1999 3 moer 131 poezie 1965 1985 23 negen negentigers 2 8 kief na 4 m4 rstptqnde wks een stelling en geef aan of je het ermee een stelling en geef aan of je het e rmee eens bent of niet ondersteun je antwoo rd eens bent of niet ondersteun je antwoord met twee argumenten die je basee rt op het met twee argumenten die je bas eert op het tentoongestelde materiaal tentoongestelde mate ri aal t4 gedichten zijn niet geschikt voor jongeren de negentigers schrijven allemaal over seks en geweld de in de tentoonstelling opgenome n gedichten van rutger kopland gaan over liefde hermine landvreugd geeft het gevoel van de jongeren van deze tijd weer c kees stip schrijft grappige gedichten c connie palmen schrijft poetischer dan ronald tipha rt gerrit komrij geeft blijk van humor in zijn werk d het tijdschr ift zoetermeer i s doo r recensen het gedicht blues on tuesday van j a ten volledig afgekraakt deelder is toegankelijker dan het gedicht verve van kees ouwens arnon grunberg i s een humoristisch schrijver ik ben het wel n i et eens met stelling ik ben het wel n i et eens met ste lling omdat omdat afbee lding i vo o rbee ld van s tellinge n uit h e t opdrac hte nboe kje 132 moer 1999 3 li e k w k z i k de verlichting i 4 vp kc st t141 vu t schrijvers de de m ocratische idea len vrijheid gelijkh eid en tolera ntie in h un werk cen traa l frontstonden nieuwe ideeen over de opvoe ding een g evolg h iervan was de opko mst van de jeugdliteratuur in n ederland pleit te n met na m e hieronymus van alphen en het duo setje wolff en aagje deken voor de vrijh eid van het kind il lustrati e u it proeve van kleine gedigten voor kinderen 1778 van hieronymus van alphen rw 4 vt rtrle mn tt ttk tt bord iliggen franstalige boeken van de franse auteurs rousseau en voltaire leg uit waarom deze boeken in nederland en niet in frankrijk zijn gedrukt welk recht van de mens sluit hie rop aan z f i 2 ron s votw 4 qw wn r de eersye auteur d ie speciaal v oor kindere n een poeziebundel schreef lees het ged icht het vrolijk leren van van alphen op de muu r welk beeld van het kind wordt hie r geschetst kijk naar de afbeelding van de kinderen die er naast hangt klopt dit beeld met het idee uit het gedicht leg je antwoord uit afbee lding z vo o rbee ld uit h et opdrachtenboekje met in s tapteks t en op drachte n 1999 3 moer 13 3 bepaalde manier van kijken en ze oefenen in school teruggegrepen kan worden om dit de vaardigheden die centraal staan in het vers chil in begi nsituatie te onde rv angen s taat studiehuis bij elke deelopste lling in het opdrachten ze noemt ook praktische voordelen aan het boekje een ko rte instaptekst met daa ri n de w e rken met een opdrachtenboekje ten eer belangrijkste informatie over de stroming of ste wi ll en sommige docent e n di e na a r het over de auteurs die c entraal staan in de mu s eum komen het liefst de hele literatuur deelopstelling zie afbeelding 2 ge s c hiedenis in een keer behandeld zien door middel van het opdracht e nboekj e krij de opdrachten zijn verschill end van aard gen le erlingen een aardi ge indruk van een ten eerste zijn er korte zoekopdrachten aantal pe ri od es uit de literatuurgeschiedeni s zoek drie b oek en waarvan lucebert de om s lag t e n tweede wil het muse um s c hol e n de illu stratie heeft ge maakt no tee r de aute urs van mogelijkheid bieden met een vo lle bus naar deze b oe k e n of d e vijftigers we rden ni e t direc t het mus e um te komen e n dus met zo n zestig enthou s ias t o ntvangen be kijk de krantenbericht e n l eerlingen aan he t programma d e el te nemen aan de muur citee r twee reacti es op de kun s t van ee n rondle iding aan ze stig l ee rlinge n tegelijk de vijftigers i s ni e t mogelijk maar een opdracht e nbo e kje ten twe ede zijn er begrips en inzichtvragen vra agt weinig persoonlijke b e geleiding leer teks tbestude ri ng be kijk de inhoudsopgave van lingen gaan e r groepsgewijs ze lfstandi g mee h et eerste numm er van h e t tijdschrift van de beweging aa n de slag van tachtig werd in dit t ij dschrift alleen aandacht bestee d aan literatuur leg uit of op d e blauwe werken met het boekj e dwarsbalk vind je aan d e ene kant ee n citaat van jan wo lke rs e n aan de ande re kant ee n van jan crem e r in de opdrachtenboekj e s is aa n d e hand van lees deze twee citaten we lk bee ld dat het publiek lit e ra tuurmethodes voor het voort g e zet onder van h en h eeft wille n zij weerlegge n wijs een aantal deelopstell inge n ge kozen waar ten derde zijn er mening en erva ri ngsvra op de nad ru k i s komen t e ligge n ge n lees h e t frag m ent van kade r abdolah er zijn v e rs c hi lle nd e vers ies voor havo en verge lijk dit frag m ent me t de fragm e nten van vwo d e vw o opdrac ht e n gaan over d e tiphart e n mo e ns we lk e v erschillen vallen je op p eri od e van de v e rlichting tot nu omdat op gebruik tenmins te een woord uit de o nders taande de havo literatuurg eschie de nis niet meer rij re alis t isch er lit eraird er po e tisch e r saaier aar verplic ht i s word en in he t havo boekje diger humo ristisc her of in h et dagboe k van a llee n d ee lops tellinge n beh a nd eld vana f 188o frans c oe n en kun je leze n wat hij m eemaakte op tot nu da ardoor krijgt de modernere litera 15 februa ri igoo lees de eerste zin welk e sfeer tuur in de xnv o opdrachten m ee r aanda c ht spreekt hieruit de slotvragen met stell ing en dan bij h e t vw o d aarna ast h e bben de makers zijn ook een voorbeeld van d e ze catego rie rekening g e houden m et niveauv e rschi ll en zi e afbeelding i zow el in he t vwo als in he t havo boekje ten slotte zijn e r de c reatieve opdrachten s taan vijf deelops t ell in ge n waarbij st eed s drie zoals de vijftigers li eten zi ch inspire ren do o r vra gen worde n ge ste ld da arn aast moete n kuns t van p ri mitieve culturen t e keningen van l ee rli nge n bij tw ee deelop s tell inge n ee n van kind ere n en jazz mu zi ek i b ekijk ee n van de de g egeve n vijf s tell inge n ki ez e n en a angeve n sc hilde rije n van de vijft ige rs 2 sc hri1f vi er of z e h et met di e ste ll ing ee ns zijn of ni et zie woo rde n op waar je aan m oe t de nk en als je dit afbee ldin g i hun mening mo eten z e onder s childe rij bekijkt maak van die vier woorden een ste un e n me t inform a ti e uit de tentoonstelling k o rt gedicht of belui ste r vijf regels van h e t in de opdrac htenbo ekj es wordt niet uitg e klankdicht ce ntra van van doesburg en probee r gaan van een be pa alde voorkennis bij l e erlin h e t gedic ht op de muur m ee t e leze n hi eronde r ge n le erlinge n kunn en op sc hool voorb e vo lgt ee n frag m ent uit ee n ande r ge dicht van h em r eide nd e le sse n krij ge n wa arvan h e t mu seum de typog rafische v o rmge ving h e bbe n w e weggela b e zo e k het s luitstuk is ma a r d oce nten kun t en nee m li e t ge di c h frag m e nt o ve r e n p as de n en e r ook voor kiezen om d e t e ntoonste lling vormgeving aan gebruik verschill end e lett e rgroo t ee n sta rtpunt t e lat e n zijn wa a rop later op t es en dikt es 134 moer 1999 3 voor 4 xnvo en 4 vwo le e rlinge n zijn de a ll e ke nni s in huis h e bben ov e r liter a tuur en opdracht en s oms pittig voor s havo en 5 lit e ratuurgeschiedenis h et museum preten vw o 6 vwo zijn ze goed te make n de d ee rt g ee n vervanging te zijn van het litera opdra cht en worden ni et met de l ee rlingen in tuuronde rwij s op sc hool d a ar i s de tijd die he t museum bes proken omd a t alle lee rlinge n voor het b e zo e k staat ook v ee l t e kort voor andere v e r s i es hebb e n ge maakt de doc enten wat betre ft het tijdsb es t e k kun je je ook krij gen d e antwoorden m ee na ar sc h ool e n afvrage n of h e t d e rd e dome in de prakti sc he kunn e n dez e op sc hool be spre ken o f door de ac tivit eite n go e d uit d e v e rf kan kom e n leerlin gen z el f late n c ontro l e r e n l e erling en h ebb e n tijd e ns h e t bezo e k aan de te ntoonstelling waarsc hijnlijk t e weinig tijd aansluiten bij ck v voor opdra c ht e n al s h et maken van e e n ass ocia tief g edicht of h et ontwerpen van e en het lett erkundi g museum wil aa nsluiten bij go e d e vo rnl ge ving ook die pretentie h e eft he t ni e uw e va k cxv en h e t s tudiehui s ckv h e t mu s eum nie t de opdrachten vormen wel h eeft vi er domeinen een goed startpunt om op school verder uit te kennis va n kunst en cultuur werke n bijvoorb ee ld in een vakoverstijgend e rv arin g met c ulturel e ac tivit eite n proje c t nederland s e n tekenen het laatste praktisc h e activiteit e n dome in reflecti e e n kun s tdo ssier wordt aan refl ec ti e onde r andere in h e t kun s tdo ssi e r gesprok e n door opname van het opdrachte n aa n h e t eers t e domein wordt voldaa n door bo ekje in h e t kun std ossie r h e t b e kijk e n van de tentoon s t ellin g h et m a k e n va n opdrac ht e n e n h e t l e z en van de leren kijke n ins taptekste n bij die opdrachten ook a a n h e t twe ede domein wordt voldaan omdat het de leerlingen zijn ov e r h e t algemeen druk bezoeken van e e n museum e en culturele bezig de samenwerking verloopt p ri ma als ac tiviteit is dat betekent ov eri gens niet dat ze iets niet begrijpen vragen ze hulp bij leerlinge n door e en bezoek aan h e t museum elkaar aan een rondlopende leraar of aa n 1999 3 moer 135 anna ma rie d e meest e lee rlinge n vinde n ten op maar h e t i s voor e en v ol ge nd e k ee r het leuk om met de opdrachten bezig te zijn net zo b elangrijk om te kijke n hoe j e a an dat het spr ee kt meer aan dan op sc hool h e t i s g oede antwoord gekome n bent tijd e n s de leuker dan te moeten luis tere n n a ar de ler a ar tentoonst e llin g kijke n s ommig e l e erlin gen na hi e r ben j e ze lf bezig en mo e t j e ze lf ac hte r het b e antw o ord e n van d e vraag niet mee r het go e de a ntwoord zie n te komen e e n naa r d e res t van d e d ee lops t elling waar geen andere le e rling vult aan d a t he t niet in de vraa g ov e r ges t eld wordt terwijl di e w e l pla a ts kan kom en van literatuur op scho o l intere s s ant i s leerlingen moe te n du s le ren maar j e krijgt w e l e e n g oed b ee ld van wat je kijk e n tijd en s d e voorb e r e iding op sc hool of op school al hebt gezi en vooral ook door tijd e ns de inle iding in het mu seum zou hi e r be e ld en geluid sommige le erling e n vind e n aandacht a a n b es t ee d kunnen word e n met het opdrac htenboekje kinde r achti g we kun behulp van bij vo orb eeld e en kijkwijze r zie nen b es t ze lf door zo n te ntoons telling lop e n o ok p 12 3 v an dit nummer o o k al s docent en ding e n bekijk e n a a n de a nd e re ka nt j e kun j e hi e r o p ins p el e n al s je dit ge dra g bij lee st door di e opdra c ht e n be paalde stukk e n ee n gro e pje l ee rlinge n zi e t te kst we l b e t e r mijns inzien s vormt het opdrachtenboekje studiehui s aa n de ene kant e e n verrijking aan de ander e kant sc huilt h e t gevaar dat l eerling en met zo n luc ken gee ft aan dat d e muse umle s nog maa r opdrac htenbo e kj e a lle e n n og ma a r op zo e k de e e rs te s tap i s op w eg n aa r ee n goede gaa n na ar h et jui s te antwo o rd dit gedra g z a g aan s luitin g me t h et studi e hui s e n d e twe e d e ik bij sommi ge leerlingen t erug s n e l no g fase h et muse um wil in d e to e komst v erd e r ev e n d e ze opdracht en dez e e n dan zijn we experiment er e n me t nieuwe w e rkvormen kl aar lee rlingen zijn produ c tge ri c ht terwijl eind m e i hee ft d e manifes tati e blo em le z e n in de tw eede fas e en het studie hui s ook h e t bloem zingen pl a atsgevonden wa arv oor le e r pro ces hee l belangrijk i s h e t i s n e t als me t lin ge n uit he t voortgezet onde rw ij s e n s tu het b e h a nd ele n van t ek s tverkla ri n g in de kl a s denten van het conserv ato ri um gedichten van natuurlijk lev ert het goed e antwoord je pun blo e m op muzi ek hebben g ez e t ee n vak 136 moer 1999 3 ov e rs tij ge nd g ebeuren ne de rlands muzi e k terug na a r i e t s int e r essa nt s w a ar ze in het dat ook aan s luit bij de praktijkopdracht en v a n voorbijgaan e en g limp van h e bb e n op ge van ckv gen natuurlijk zijn er ook l ee rlin ge n di e ook een c xv projec t in de to e koms t i s h et in de ze vorm nie t te porren zijn voor litera m ake n van themagerichte ond erzo e ksopdrac h tuur weer ande r e lee rlin ge n gaa n stug verd er t en bijvoorb ee ld o ver humor li efd e en hui nie t h e t make n van de opdrac ht en di e z e no g v er hi e rbij kan ook d e muurs child eri n g va n ni e t af hadden en zo ka n h e t gebeur e n d a t de lu ce be rt di e in d e foy e r van h et mu se um te j on ge n die zo ban g was da t hij zich h ee l e r g zi en i s b e trokk e n word en e e n and er id ee i s zou g aan v ervele n ro e pt da t hij nog ev e n ee n d a t l eerlin ge n informati e ve rz a m e l en uit de opdra c ht af mo e t maken a ls ann a mari e z e t e nto o nstelling e n dez e met behulp v a n sec un bij elkaar roept vo or ee n kort e eva lu a ti e d a ir mat eria al ve rwerken in ee n affi c h e t e n da a ruit komt vo or a l n a ar v ore n d a t de tijd slotte orga ni s e e rt h e t lett e rkundig mu se um om opdra c hten te mak en en ze lf rond t e tweejaa rlijkse doc e ntendagen over lit eratuur kijken t e kort was en d at soms d e volgord e in h e t s tudiehuis de eerstvolgende vindt van de d ee lops tellin ge n ni e t duide lijk was plaats op 12 novemb e r x999 maa r ook dat ze nu w e t en van welke sc hrij ve r ze gee n boek willen lez e n e n va n welk e te kort sc hrijver zek e r w e l en dat h e t leuk was o m e en h a nd s ch rift t e zi en van een bo e k da t j e al nadat de l ee rlingen vee rti g minut e n b e zi g ge le ze n hebt en dat boeke n to ch leuk kun ge wees t zijn me t d e opdrac hte n luidt e r ee n n e n zijn be l om aa n t e ge ve n d at z e no g e en kw a rtie r voor zi chze lf mog e n rondkijken s ommi ge noo t l ee rling e n vli e gen onmiddellijk n a ar d e vid e o s pe ll etje s wa a rbij je j e kennis ov e r kuns t en geinte ress eerden voor d e docentendag kun lite ratuur kunt mete n of een memo ry sp elle tj e nen contact opne me n m e t het letterkundi g met voorwerp en uit de tentoonst ellin g kunt museum carina brumniel tel oio 33 96 05 spelen andere leerlinge n lopen nog eve n 1 999 3 moer 1 37