Wat doen we met de leescijfers?

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 4
Pagina’s: 129-131

Documenten

redactionee l lijsten afzonderlijk van elkaar opgestuurd na de eerste denk je nog ik zal er in het weekend eens voor gaan zitten na de tweede ga je je afvragen waarom die vragenlijsten zo op elkaar bart van der leeuw lijken alle twee invull en lijkt wat teveel van het goede maar welke moet je nu kiezen na wat doen we met de de derde zakt je de moed helemaal in de schoenen en all e drie de enveloppen belanden leescijfers op de stapel later eens bekijken als het later is aangebroken blijkt de inzendtermijn verstre ken en ben je non respondent ondanks al deze methodologische beden in het voorjaar van 1993 hebben alle abonnees kingen zijn we natuurlijk erg blij dat 1 43 van moer een enquete in de bus gehad her moerlezers de moeite hebben genomen de innert u het zich nog het ging om een on vragenlijst in te vu ll en en speciaal voor deze derzoek van de valo m onder de lezers van 1 43 mode ll ezers maar natuurlijk ook voor moer levende talen en spiegel men wilde te andere nieuwsgi erigen geef ik hieronder en weten komen wie de lezers zijn van genoemde kele opmerkelijke uitkomsten van het onder tijdschriften waarom de bladen gelezen wor zoek den en of de lezers tevreden zijn met de in houd van hun blad wie zijn de lezers van moer er zijn in totaal ongeveer r7oo enquetes ver stuurd 80o naar abonnees van moer zoo naar bij alle drie de bladen zijn veertigers het abonnees van levende talen en aoo naar spie sterkst vertegenwoordigd de gemiddelde gelabonnees van de aangeschreven moer leeftijd van de moerlezer is 44 jaar de gevor abonnees hebben er 143 de vragenlijst inge derde leeftijd van de lezer correspondeert met vuld en teruggestuurd dat is ongeveer 18 de werkervaring de grootste groep moer bij de abonnees van levende talen en spiegel lezers 34 heeft meer dan 20 jaar werkerva lag de respons hoger namelijk 22 ring slechts 15 van de lezers heeft minder een respons van 1 8 is bedroevend laag en dan 5 jaar werkervaring we kunnen er nauwelijks vanuit gaan dat die niet elke moerlezer geeft nederlands ruim responsgroep representatief is welke type le tweederde van de lezers doet dit wel terwijl zers heeft de vragenlijst ingevuld de lezers bijna een kwart werkt op het nt2 terrein bij die moer een warm hart toe dragen en uit een de levende talenlezers zien we een vergelijk soort plichtsbesef reageren de lezers die bare verhouding tussen nederlands en nt2 moer graag lezen maar wel het een en ander van de levende talenlezers die geen neder aan verbeteringen doorgevoerd willen zien lands geven is voorts een groot deel werkzaam zouden de lezers die moer maar zozo vinden in het management van een school onder de moeite hebben genomen om de vragenlijst moerlezers treffen we slechts een directielid in te vullen aan in verband met de lage respons is het merk i n welke onderwijssector werken de lezers waardig dat er geen non respons onderzoek is van de drie bladen en op welke sectoren heb gedaan je zou de aangeschreven abonnees ben zij werkervaring een vierde deel van de toch op z n minst nog een aansporende herin moerlezers heeft ervaring in het basisonder nering moeten sturen c q hen vragen waarom wijs een veel kleiner deel is nu nog werkzaam ze niet hebben gereageerd in deze sector 6 van de respondenten van een ander manco van de onderzoeksopzet levende talen en moer werkt de grootste dat wellicht heeft bijgedragen aan de lage re groep in het regulier voortgezet onderwijs spons is de overdonderende lawine van vra mavo havo vwo atheneum gymnasium genlijsten stel je voor je bent geabonneerd op en het hbo moerlezers zijn op dit moment alle drie de bladen in een periode van twee beter vertegenwoordigd in de sectoren basis weken krijg je drie dikke pakken met vragen onderwijs mbo en hbo terwijl levende tale n 1994 4 moer 129 lezers meer te vinden zijn in de sectoren er zijn volgens de lezers ook soorten bijdra hav o vwo atheneum en gymnasium gen waaraan moer nogal weinig aandacht be wat kunnen wij van deze gegevens leren op steedt terwijl ze voor hen van groot nut zijn de eerste plaats dat we ons serieus moeten be recensies van pas verschenen boeken raden op de vergrijzing van het lezersbestand aankondigingen van boeken en leermiddelen kennelijk heeft moer vooral in de beginjaren besprekingen van leermiddelen uit de theorie van haar bestaan veel lezers getrokken die verslag van een les of een lesaanpak vanuit de mensen zijn moer blijven lezen terwijl er praktijk sindsdien maar weinig jonge aanwas is geweest omgekeerd gebeurt het ook dat moer veel het lijkt echt de hoogste tijd om een verjon aandacht besteedt aan soorten bijdragen die de gingscampagne te gaan voeren lezers niet nuttig vinden dit is het geval bij op de tweede plaats zien we dat moer welis verslag activiteiten von waar belangstelling heeft uit het basisonder naast de vraag naar het soort bijdragen arti wijs maar dat deze belangstelling tanend is de kelen recensies verslagen etc is de lezers ook laatste jaren is er ook maar weinig over deze gevraagd over welke vakonderdelen zij het onderwijssector in moer geschreven dat is liefst iets in hun blad lezen het blijkt dat de mede veroorzaakt door de onevenwichtige sa lezers van moer en levende talen in grote lij menstelling van de redactie wil moer het uit nen overeenkomstige interesses hebben beide gangspunt van longitudinaliteit u weet wel groepen zijn het meest geinteresseerd in de moedertaalonderwijs van de wieg tot het graf vakonderdelen schrijfonderwijs leesonder gestalte geven dan is een extra impuls op het wijs taalbeschouwing en luisteronderwijs gebied van basisonderwijs zeer gewenst moerlezers zijn meer dan levende talenlezers geinteresseerd in tweede taalonderwijs inter hoe waardeert de moerlezer zijn blad cultureel moeder taalonderwijs en taalon derwijs in meertalig perspectief de levende de lezers is gevraagd naar de drie belangrijkste talenlezer is duidelijk meer geinteresseerd in redenen om moer te lezen duidelijk is dat de grammatica meesten hun blad lezen omdat ze de ontwik ook uit dit deel van het onderzoek kan de kelingen op hun vakgebied willen bijhouden redactie een aantal lessen trekken op de eerste de tweede plaats wordt ingenomen door plaats zullen we ons moeten bezinnen op het suggesties uit de lespraktijk type bijdragen waar moer volgens de lezers te verder werd aan de lezers gevraagd welke ru weinig aandacht aan besteed zoals aankondi briek ze het meest lezen een grote groep gingen van boeken en leermiddelen wellicht moerlezers geeft aan de rubrieken leesvoer kan in de toekomst meer aan die lezerswens artikel en recensie het vaakst te lezen een voldaan worden zeer kleine groep leest de mededelingen van op de tweede plaats blijkt er duidelijke on het bestuur het vaakst vrede onder de lezers met berichtgeving van voorts is de lezers ook gevraagd naar de te en over de vort de redactie overlegt inmid vredenheid met hun blad de volgende soor dels met het vort bestuur hoe een en ander ten bijdragen vindt de moerlezer nuttig er verbeterd kan worden wordt volgens hem redelijk wat aandacht aan besteed maar iets meer aandacht zou ook wel wat leest de lezer nog meer kunnen verslagen van de stand van zaken m b t ver van de moerlezers leest meer dan de helft ook nieuwing in het onderwijs een of meer van de andere vakbladen 34 suggesties tips voor onderwijsvernieuwing leest ook levende talen 6 leest ook spiegel vanuit de praktijk 13 leest ook levende talen en spiegel maar bespreking van leermiddelen vanuit de prak er is natuurlijk meer te koop op de bladen tijk markt veel moerlezers geven a an dat ze naast verslag van het ontwikkelen van een nieuw deze vakbladen voor nederl ands ook nog an leermiddel dere tijdschriften over onderwijs of taal lezen reacties op eerder in het blad verschenen arti hoog scoren de volgende bladen didactief kelen 130 m o er 1994 4 13 samenwijs 8 onze taal 6 jsw op de tweede plaats hinkt het onderzoek wat 6 les 6 en tijdschrift voor taalbeheer betreft de keuze van de doelgro ep op twee ge sing 6 dachten het onderzoeksverslag wordt gepre dat moerlezers ook andere tijdschriften senteerd als resultaat van een lezersonderzoek lezen wordt voor een deel veroorzaakt doordat maar bij de beschrijving van de onderzoeks ze in moer bepaalde informatie missen hier procedure is voorzichtig sprake van particulie bij gaat het om de volgende onderwerpen re abonnees is de groep lezers hetzelfde als de nt2 r rx genoemd groep particuliere abonnees ik denk het niet onderzoeksverslagen en resultaten 7x als particuliere abonnee is het mij regelmatig geugd literatuur sx overkomen dat ik een nummer van moer he concrete lessenseries en info uit de praktijk lemaal niet las geen tijd te weinig interessante sx stukken enzovoort in de periode dat ik geen onderwijsbeleid en politiek 4x abonnee was kwam het regelmatig voor dat ik omdat het vermoeden bestond dat er een moer van voor naar achter las op de biblio zekere overlap bestaat in de lezersgroepen van theek namelijk over de relatie tussen lezers moer levende talen en spiegel werd de die geen abonnee zijn met name studenten lezers gevraagd naar hun mening over samen en het blad komen we in dit lezersonderzoek voeging van de drie bladen tot een nieuw blad helemaal niets te weten in de redactie circule meer dan de helft van de respondenten denkt ren plannen om op dit punt zelf een vervolg positief tot zeer positief over samenvoeging onderzoekje te plegen rond een vijfde deel denkt daar negatief tot op de derde plaats heb je als redactie ook een zeer negatief over eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid jammer genoeg is er in het onderzoek op dit het is niet verkeerd om naar de lezers te luis punt niet verder doorgevraagd waarom zijn er teren maar het lezerspubliek hoeft de inhoud zoveel lezers positief over samenvoeging om van het blad nu ook weer niet te dicteren dat ze dan maar een keer abonnementsgeld blindvaren op de kijkcijfers is in televisieland hoeven te betalen of omdat ze vinden dat de immers ook geen garantie voor kwaliteit wel drie bladen zo sterk op elkaar lijken dat twee voor de dood in de pot dat weten we maar al ervan eigenlijk overbodig zijn tegen dit laat te g oed ste argument pleit het feit dat nogal wat men sen geabonneerd zijn op alle drie de vakbla den kennelijk heeft elk van de drie bladen een eigen karakter en vullen ze elkaar op de een of andere manier aan mij lijkt samenvoeging op dit moment niet aan de orde dat leidt onherroepelijk tot een verschraling van het aanbod aan informatie over het onderwijs in het nederlands samen werking tussen de bladen is natuurlijk wel een reele optie hierover zal overleg gevoerd wor den met de zusterbladen over leescijfers en de dood in de po t het lezersonderzoek voorziet ons van infor matie waarmee we als redactie zeker iets kun nen doen maar we moeten ons natuurlijk niet blind staren op de leescijfers op de eerste plaats ik besprak het eerder al is de respons erg laag en bovendien weten we niet hoe representatief de responsgroep is een dergelijke matige respons laat nu eenmaal geen harde conclusies toe 1994 4 moer 131