Wat lezen ze nou nog? Literatuur in de Tweede Fase.

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 2
Pagina’s: 49-50

Documenten

redactionee l tijd 1 40 uur op d e xnv o e n i6 8 uur op h e t vwo ook h e t aant al bo eken ve rmind e rt xnv o lee rlin ge n l ez en t e nminst e 8 boe k en e n v wo l ee rlin ge n tenminste 12 allee n ilse bolscher v wo l ee rlinge n krij gen n og lit e ratuurgeschi e d eni s d aarn aas t ver a nd e rt de m a ni e r w aarop wat lezen ze nou nog l eerlin ge n me t lit eratuur o mgaa n t eks tb es tu d eri n g analyse van th e ma moti eve n e tce literatuur in de tweede fas e t e r a w ordt o nd er gesc hikt aa n t ek s tb e l evin g h et ce ntral e d oe l i s li te raire c omp e t e nti e l eerlinge n moe te n hun ei ge n ke uz e kunn e n m a ke n u i t een bree d a a nb o d va n lit e r a tuur onlan gs we rd ik geb e ld doo r d e pla ntage zi c h hie r over ee n oo rd ee l kunne n vo rme n e n h e t zondagmiddagp rog ramma ove r kun st en hi er ove r m et a nde re n b ea r gum entee rd kun c ultuur va n h a nn e k e gro ent e m a n d e ee rs t n en pra t en inzic ht in d e eigen leesontwikk e vo lge nd e a fle v eri n g zo u a ls i t em h e t ni e uwe lin g i s b elan grijk hi erto e mak e n lee rlinge n lit e ratuur o nd e rwij s xn vo en v wo h ebb e n ve r we rkin gso pdracht e n bij d e ge le ze n bo e ke n m en w ild e we t e n wat ik e r al s b eginn e nd in hu n l ees doss i er dit lees doss ier vo rmt de d oce nt v an von d d a t l eerlin gen in d e toe k o ms t p e r so onlijke n ee rsl ag v a n h et lit e r a ire l ees pro n og maa r zo we ini g bo e ke n h oeven t e l ezen ces e n de o ntwikk eling van de leerlin g e n da t havo lee rlin ge n he l e m aa l gee n lite ra tuurgesc h ie de ni s meer krij gen h oewel ik uit d e b ez w a r en van offerma ns en c al is tege n die fo rmul erin g e n int o na tie con c lud ee rd e dat de ze o ntw ikk elin ge n kli nk en vanze lfspre ke nd m e n ee n p essimist isc h a ntwoo rd op de ze ze k e r al s ee n cultuurprogramma gee n m e n se n vraag v e rwac htte w aagd e ik h e t o m mij uitn odigt di e daa r ge nu a n cee rde r over d e n p ositi ef uit te s prek e n ove r d e o ntwikk eli n k e n h e t i s o p zic h zelf loven swaardi g d a t d e ge n v e rvol gen s v roeg me n o f ik eve ntu ee l pl a ntage aa nda c ht bes tee d aa n h e t lit e ra tuur b e r eid was in d e pl ant age m ee t e disc u s o nde r wij s maa r he t we rd h el aas al s ne l sie ren e r aan to e vo ege nd d at h e t ni e t e r g duid elijk d a t he t pro gra mma zijn d oel voo r w aar schijnlijk w as dat ik d aa dwerk e lijk z o u bijsc hoot worde n uitge n o di gd w a nt ik was t e v ee l l aa t ik voo rop stell en d a t ik ee n ec ht e vo o r ik b e dankte dan oo k vo o r de eer lit e ra tuurfreak b en e n d a t i k lite ratuu ro nde r ni e tte min za t ik di e z ondag middag aan m ijn wij s le uk e n b e la n grijk vind tege lijke rtijd te l evi s i etoes t el ge kluis t erd om maar ni e t s t e bese f ik ook dat h et va k n e d e rl a nd s n ie t missen va n h e t k om e nde s p e ktak el wa nt ni et allee n uit lit e ra tuur b es t aat ik h eb nie t z oals d e minsten za t e n in h e t pa ne l veel va n mijn c ollega s allee n vo or h e t als t ege n s tand e rs van d e nie uwe o nt wikk e o nde r wij s ge k oz e n uit liefde v oo r de lit era lin ge n wa re n cyriel offermans e n piet calis tuu r ik vind he t n et z o int eressant om uitge no di gd d e vo ornaa ms t e b ezw a re n van l ee rlinge n te begelei de n in hun l ee rproces o p offe rm an s war e n h e t aa ntal bo e ke n da t l ee r andere vl a kke n spre ke n en luis t ere n a rgu lin gen mo ete n l ez e n e n de gerin ge hoevee l m e nt e re n sc hrij fva ardi g heid zijn vaa rdi g h eid tijd vo or lit e r a tuu ro nd erwijs nam elijk h e de n di e ik re uz e b el an grijk vind n aas t een uur p er maa nd d aa rd oo r i s vo lge n s h e m lit e ratuur c ultuuro verdr acht te n dod e o pgesc h reve n maa r e r is m eer dan dit punt h e t lit e ra pi et c alis had v oo ra l moe it e m et d e m a nier tuur o nd e rw ij s ga at ec ht nie t verlor en m e t d e w aar o p lite ratuuro nd e rwij s in h et s tudi e huis tijd di e er nu voor s taa t in d e zojui s t vorm moe t krij ge n staa t ssecre t aris tin eke ve rsc h e n e n ha nd le iding lees doss ier l a t e n dirk n e te l e nb os ve rd e di gde h e t ni e uw e b el e id se n en pra k 199 8 zi e n h oe ge h ee l co nfo rm de s tudi ehuisge dac ht e d e tijd z o kan wo rde n w a t is e r nu e i ge nlijk a a n d e h a nd in de inge deeld dat l ee rlinge n z e lfs tandi g s tude r en tw ee d e f ase w ordt h e t lit e ratuurond erwij s ins tru c ti e krij gen e n indiv idu ee l e n in groe n e de rl ands and e r s ingeric ht er i s minde r p e n bege l e id worden er i s dus h eel wa t mee r 1993 2 moer 49 tijd b es chikbaar dan dat ene uur per maand d oo r ze l ater doo rgaan me t lezen e en v an o ffe rmans er komt ov eri ge ns no g meer leerling die aan h e t b egin van het jaar in zijn tijd b esc hikba ar al s sec tie s vak over s tij ge nd d e le e sautobiogra fie sc hrijft d a t hij l e zen ha a t handen inee nslaan e n over g aan tot geinte maar m e op het e ind van h e t jaa r verte lt dat gr ee rd lit eratuuronderwij s d a t dit ni e t alle e n hij drie mooie boek en he eft g ele ze n en vraagt tijd bes p aa rt maa r o ok zorgt v oor ni eu we o f ik ni e t m ee r bo e ken wee t o ver d a t ond er inval sho e k e n e n int e r essa nt materi aal late n w e rp of v a n die sc hrijver is m e mee r wa ard dirksen en pra k ook zien dan ee n l eerling die me t hange n en wurgen e en h el e lij s t doorwurmt e n v erv olgen s nooit juis t m e t d e s tudie hui sgedac ht e hee ft cali s het mee r een boek aanraakt momenteel vind ik moeilij k zov ee l z elfstudie door l ee rlinge n e n he t aa ntal ex a menl ee rling e n d a t gee n bo e k zo w eini g ins truc ti e door de le r aa r k a n bij mee r kan zi e n sc hri kbarend hoo g h e m nie t door d e beu gel uit zijn a rgume n tati e klinkt h e t v e rlan ge n n aar h et oud e d e dis c u ssi e vi e l me t ege n ste rk er nog ik zat kl assikale syst eem w aari n de leraar al s ras met kromme tene n voor de tv waarom ec ht e ve rtelle r v anuit e ntho usias me en b e le w o rdt d e z e disc u ss i e gev oe rd t e rwijl d e e is en ze nh eid zijn l eerlin ge n in aanra king brengt a l vas tges teld zijn we kunn en h oe pragma me t d e lite ra tuur in de vi sie v a n c ali s is h et tisc h dit o ok klinkt onze e n ergi e b e ter v oo r a l de p e rso onlijkh e id va n de l e ra ar die de bes ted en aan h e t b e d e nk e n van go ede oplos le erlinge n to t le ze n bren gt s in gen dan dat w e blijve n s te ke n in gekl aag in de ee rs t e pla a ts is h e t een misvers ta nd da t ik vind h e t dan o ok tr eu rig da t de plantag e in he t studi e hui s gee n e nk e l e pl aats meer is gee n do ce nt h e eft uitg en o di gd di e d e ni e uw e voo r kl assikal e l esse n d ez e kunn e n in combi pl a nn e n wel zie t zitte n en die ons m e t go e d e n a ti e me t a nde re w e rkvorm en juist h eel han id eeen ee n hart onde r d e rie m kan s te k e n d e di g en zinvol zijn v e rd er i s h e t onge twijfeld gro o tste domp er was dat offe rm ans nie t w aar dat h e t s u cces va n h et lit era tuuronder v erde r k w am dan d e argum ent en di e hij ook w ij s in h et v e rle d en en mi ssc hi e n o ok nu n og tw ee ja a r ge l ed en a l uitte in d e vo lkskrant vaak af ha ngt van d e v ertellerskun s t van d e 1996 doce nt w a ar schijnlijk z ett e dat ee n a a nt a l al m e t al w as h e t bijna e en genant e ve rto lee rlin ge n aa n h et l ez en ande rzijd s mo e t dit ning terwijl offe rmans e n calis zic h steed s a antal ni e t ov e rsc hat word e n t e o ordelen meer ve rl o ren in he ftige e n e motione le r eac naar d e v ee l ge hoord e uit s praak als ik m a ar ties bl eef n et elenbo s de ru s t e n z ek e rh eid een o f t wee l ee rlinge n in d e klas e nthou s iast z elve waa r ze inhoud e lijk ni et altijd s t erk maak v oo r lit eratuur b e n ik al te vre de n en s tond kwam z e door haar s tra tegi e toch als di e v ij fe ntwinti g a nde re l ee rlinge n dan h et s terk s t e uit de s trijd i s b elangrijk d a t l ee rlin gen zelf le r e n kie ze n w at z e will en le ze n e n nie t z ozee r kie ze n overige ns w as d e ze dis c ussi e een uits t ek end vanw ege de s ma ak va n hun le raa r di e houdt vo o rb eeld om in e e n l es argum e nt eren te l ate n overige ns ee n b e langrijk e b egel eid en d e rol zi en ho e h e t niet mo et w as he t toch nog ergen s go ed v oor o o k ove r he t aa ntal bo ek en zijn offe rm a ns e n cali s ni et te vrede n wi e wel maar bete literatuur k e nt d e v ernie u wing da t we als sc h o ol ee n voo rt re kk e r s rol h ebb e n in de ontl ezin g z oals dirkse n j d prak handle iding leesdoss ier ee n offe rm an s s t elt veel leerl i n ge n houd en ni et co mpl ete g ids voo r docente n nederlands en mode rne van l ez e n of komen do o r d e g rot e dinge n van vreemd e tal en ams t e rd a m bulkboek 1 99 8 h et l eve n nie t a a n l e z e n to e dat is jamm er verb eek j ne d erlands voorlichtingsbrochure l ee rlin ge n krij ge n ec hte r ni et mee r pl e zi e r in havo v wo actu e le s tand van za ken invoeri ng l e z en als ik z e dwing om twinti g bo e k en t e tweede fase ensch ede slo 1 99 6 l e z e n lit eratuurond e rwij s h ee ft nie t all een h et do e l om l ee rling e n nu te lat e n l ezen m aa r ka n ook ee n bepaalde attitud e c reeren waa r 50 mo er 1 998 2