Wat waar is is niet simpel, wat simpel is is niet waar… Over onderwijs en volwasseneneducatie

Publicatie datum: 1983-01-01
Collectie: 14
Volume: 14
Nummer: 2
Pagina’s: 32-33

Documenten

hanneke de bod e wat waar is is niet simpel wat simpel is is niet waar lezersreactie over onderwijs en volwasseneneducatie in onderstaand kort artikel reageert hanneke de bode op de congresstroom over volwasseneneducatie op de von conferentie van vorig jaar volwasseneneducatie een randgebied tussen onderwijs en vorming werd toen gesteld onderwijs komt er ten onrechte te bekaaid af vindt de schrijfster van deze lezersreactie in moer 1982 4 trof ik een artikel aan over de niettemin of juist daarom heb ik grote twijfels volwasseneneducatie dat artikel verbaasde mij bij het beeld dat in het desbetreffende artikel zowel vanwege de positieve kijk die er op de ve van de ve geschetst wordt evenals bij de daaruit gegeven werd als vanwege sommige aan het on voortvloeiende conclusies ten aanzien van onder derwijs gemaakte verwijten wijs en ve daarbij staat voorop dat ik v e een zeer belang in de inleiding van het artikel lees ik rijk onderdeel van mogelijkheden tot onderwijs het is een bewijs voor de bekommernis van de vorming en scholing vind in het bijzonder het von voor wie minder kans gehad hebben als feit dat het onderwijs lang ontkend heeft dat het moedertaalonderwijsgevenden voelen von men ook analfabeten produceerde rechtvaardigt een sen zich tevens betrokken bij alfabetisering en kritische houding van de v e diezelfde kritische taalachterstand inhalen de von wil mee de oor houding moet het onderwijs denk ik ten aanzien zaken ervan helpen zoeken en ook middelen om van de v e aannemen ik zal hieronder dan ook die oorzaken te voorkomen voor de von staat mijn bezwaren tegen genoemd artikel uiteenzet zoals bekend emanciperend werken en maat ten schappelijk weerbaar maken voorop in het onder wijs ook in het vormingswerk meer bepaald in mijn eerste bezwaar geldt dan het beeld dat in de volwasseneneducatie werken begeleiders van het artikel van de ve geschetst wordt de ve uit deze visie blijkt in het artikel slechts de alfabetisering en ook ik vind dat wie in zijn haar jeugd minder de open school te betreffen er zijn echter in kansen heeft gehad die kansen op latere leeftijd ons land officieel nog educatieve activiteiten alsnog moet krijgen ook ik vind dat emancipe voor culturele minderheden erepensionering rend werken en maatschappelijk weerbaar maken beroepskwalificatie en educatieve netwerken belangrijke zaken zijn die onder deze term vallen bovendien worden i n 32 de wandeling naai en kooklessen spaans voor kent bijvoorbeeld een passage als slechts in wei vakantiegangers en dergelijke ook wel tot de ve nige gevallen kunnen ze echt niet lezen of zijn ze gerekend en zoniet daartoe dan toch wel tot het niet in staat te leren lezen p 32 volwassenenonderwijs hoe dan ook het betreft vervolgens de suggestie dat begeleiders niet moe hier nogal heterogene activiteiten en het is dan ten hebben leren onderwijzen p 32 omdat het ook riskant om te generaliseren traditionele schoolse onderwijs voor de cursisten immers gefaald heeft een tweede bezwaar vind ik de suggestie dat met de uitvalschattingen hierboven probeerde ik schools werken met volwassenen met name in al aan te geven dat de bewering dat het onder de moeder mavo wel veel uitvallers oplevert en wijs zozeer faalt op zijn minst twijfelachtig is niet schoolse werkwijzen zoals de open school bovendien blijken veel analfabeten bij nadere niet bestudering geen echte analfabeten te zijn ze als verklaring daarvoor wordt dan weer aange hebben ooit wel degelijk leren lezen en schrijven voerd dat er in de open school thematisch dus maar zijn in de spelling blijven steken of hadden vakoverschrijdend gewerkt wordt na hun schoolperiode lezen en schrijven niet afgezien van het feit dat met name voor de uit meer nodig iets waar de school niet verantwoor val bij de moeder mavo s natuurlijk tal van ande delijk voor is re verklaringen mogelijk zijn en dat een definitie wel is duidelijk dat de school voor de echte anal als thematisch is gelijk aan vakoverschrijdend fabeten in ieder geval gefaald heeft maar de wel heel primitief is is het merkwaardig dat een vraag rijst dan onmiddellijk of de v e met deze uitval van 5 a 10 procent in de open school nfet mensen wel goed uit de voeten kan of dat uitge als bedenkelijk ervaren wordt wanneer ik op rekend onder deze groep de uitvallers van de ve grond van ervaring en projectverslagen en derge gezocht moeten worden lijke aanneem dat die uitval bij alfabetisering en in ieder geval is het niet goed denkbaar dat ken activiteiten voor culturele minderheden even nis van alfabetisatietechnieken taalonderwijs di hoog is geeft dat te denken dactiek werkvormen en dergelijke voor begelei waarom omdat het reguliere onderwijs in mijn ders van echte analfabeten ballast zouden zijn taxatie en ik geef toe dat dit soort berekenin evenmin als dat bij werk voor culturele minderhe gen op grond van onderwijsstatistieken en gege den het geval is wel is denkbaar dat een bepaalde vens over nederlandstalige analfabeten zeer inge soort persoonlijkheid het belangrijkste is maar wikkeld is eenzelfde percentage afvallers dat dat zal in het onderwijs ook best het geval zijn en wil zeggen analfabeten en semi alfabeten ople heeft op zich niets met vooropleiding te maken vert en aan dat percentage wordt door de v e de conclusie verbonden dat het onderwijs in hoge tenslotte zou ik willen wijzen op het feit dat niet mate faalt als mijn berekeningen kloppen heb alleen de doelgroep maar ook de situatie van on ben we hier dus te maken met een aardig geval derwijs en v e zodanig verschillen dat het wei van de pot verwijt de ketel nig zin heeft om vergelijkingen te trekken of el kaars methoden te kritiseren of klakkeloos over een derde bezwaar geldt de manier waarop de te nemen en zeker hebben we niets aan goedko begrippen onderwijs en vorming tegenover el pe generaliseringen met een knipoog naar siel kaar gesteld worden waarbij vorming kennelijk van der ree zou ik willen zeggen wat waar is is de voorkeur van de ve werkers geniet het is niet niet simpel wat simpel is is niet waar duidelijk of vorming in de opvatting van de be treffende werkers nu meer is dan onderwijs of l itera tuu r minder wel is duidelijk dat met onderwijs het moer 1982 4 dora sme esters volwasseneneducatie traditionele schoolse klassikale basisonderwijs een randgebied tu s sen onderwij s en vorming p 30 34 bedoeld wordt maar leren cursisten nu zowel le vorming tijdschrift voor educatief werk met name nr zen en schrijven of spaans of nederlands als een 8 198 2 adequate houding ten aanzien van de plaats van de alfabode landelijke projectgroep alfabeti sering die vaardigheden in de samenleving of leren ze zeist voortgangsrapportage projecten v e mini s t e rie van on een houding ten koste van een behoorlijke derwijs den haag 1982 verwe rv ing van die vaardigheden en wat bete 33