Webquests bij het vak Nederlands: een stapje verder

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 34
Volume: 34
Nummer: 1
Pagina’s: 33

Documenten

ad van der logt webquest is dat de oplossing voor dat probleem maar ook creatievere producten zijn mogelijk zoals een poster een maquette of een beargumenteerde beoordeling van een website webquests b ij het vak een webquest bestaat uit de volgende onderdelen nederlands een stapje verde r een inleiding met de eerste informatie over het onderwerp een uitvoerbare en interessante taak a c ti ef le ren door intern e t een aantal informatiebronnen dat nodig is voor het uitvoeren van de taak bij het maken van een webquest zal de docent meestal de in liet levende talen ainqaziite van januari 2001 geselecteerde url s als een moordbestand in een besprak john daniels de mogelijkheden van webguests document hebben opgenomen het is ook in liet talenonderwijs met behulp van de opgegeven mogelijk dat de bronnen bestaan uit hyper url s ben ik gaan zoeken naar goede ivebgi ests voor links naar het world wide web te doorzoeken liet vak nederlands wat mij vooral opviel was dat er databases of per e mail op te vragen zo weinig goede voorbeelden voor liet moeder informatie de selectie van de bronnen door tnaloridenvijs voorhanden zijn in een werkgroep met de docent voorkomt dat de leerlingen op de docenten in opleiding aio s aan liet iclon in digitale snelweg de weg kwijtraken en hun leiden is geprobeerd deze leerrite op te vullen doel opdracht niet meer afmaken daarbij was niet zozeer om een aantal geschikte een beschrijving van a lle handelingen die de wel guests te ranken en die dan aan andere docenten leerli ngen moeten verrichten om hun taak af te ter beschikking te stellen de belangstelling ging veel kunnen maken de docent zorgt er voor dat de meer uit in liet onderbrengen van ivebquests in een handelingen die de leerlingen moeten uit activerend leerproces in dit artikel zal eerst worden voeren in kleine stappen worden beschreven besproken wat een uvebquest is en welke didactische aanwijzingen die de leerling precies principes er aan ten grondslag iij gen ervolqens zal informeren hoe de gevonden informatie een korte beschrijving ivorden gegeven van actief leren verwerkt moet worden zoals dat door ebbens en ettekoven z is beschreven een afsluiting waarin de leerlingen meestal tot slot volgen een tweetal voorbeelden van webguests via een evaluatieschema wordt geleerd te die onderdeel uitmaken van een wat langere reflecteren op wat zij hebben gedaan en wat essenserie ze ervan hebben geleerd a c tief leren 1 e n 2 we bques t meer dan ee n zoekto cht als uitvloeisel van het aps project alle op he t ne t leerlingen bij de les verscheen een kleine twee een webquest 3 wordt omschreven als een jaar geleden het boek actief leren van ebbens en onderzoeksgerichte opdracht waarbij een deel ettekoven zij beschrijven vier typen leer van de informatie te vinden is in bronnen op activiteiten van leerlingen die door de docent in internet uitgaande van de onderwijskundige een les of essenserie aangeboord moeten ideeen van marzano 4 heeft bernie dodge worden elke essenserie zou zich moeten rich hoogleraar onderwijstechnologie aan san diego ten op het onthouden van feiten op begrip van state university de webquest geintroduceerd en belangrijke principes op langdurige verankering beschreven maar een webquest is meer dan het in het geheugen en op wendbaarheid om de zoeken van een antwoord op een vraag de kennis elders in te zetten 5 de vier typen webquest bestaat uit een aantal stappen die tot leeractiviteiten niet voorbeelden die zij doel hebben het denken van de leerling op een onderscheiden zijn aangegeven in tabel 1 hoger plan te brengen aan het eind van de webquest wordt van leerlingen altijd een bij de laatste leeractiviteit moet opgemerkt product gevraagd bij een probleemgerichte worden dat deze dus niet inhoudt het make n 2003 1 m o er 33 tabel 1 vier typen leeractiviteiten leeractiviteit omschrijving voorbeelde n onthouden het onthouden van de luisteren oefenen aangeboden informatie benoemen begrijpen het in eigen woorden vertelen bediscussieren een verklarin g van de leerstof die door de geven grote lijnen aangeven docent of door de methode is beredenere n aangebracht een samenhan g kunnen ontdekken tussen d e verstrekte gegevens integreren het activeren van kennis uit vergelijken analyseren voorgaande leerjaren en of het beargumenteren voorspelle n verbinden van nieuwe kenni s aan oude kennis over het te behandelen onderwer p toepassen het gebruiken van de opgedane selecteren evalueren kennis in een nieuwe een keuze maken besluite n onbekende situatie op basis van argumente n van een aantal opgaven wiskunde waarvan de in actief leren geven ebbens en ettekoven theorie door de docent is uitgelegd een vervolgens aan dat er in de onderwijskunde nieuwe onbekende situatie is essentieel voor verschillende variaties op concept van leren 1 en deze leeractiviteit een voorbeeld vindt de lezer 2 zijn bedacht of beter gezegd het concept van bij de twee uitgewerkte webquests actief leren dat zij met een grote groep docenten als voorbeelden van de vier typen leer hebben ontwikkeld is terug te vinden in de activiteiten noemen ebbens en ettekoven verschillende onderwijskundige theorieen zo onthouden we hebben nu een aantal voor kunnen zij de drie verdiepingen intelligentie beelden gedaan zet in de verschillende van fogarty belanca en costa dat weer zinnetjes een streep onder het onderwerp gebaseerd is op de indeling van 31oorn onder begrijpen vat kort in eigen woorden samen brengen in hun eigen systeem het drie wat we net hebben besproken verdiepingen intellect bestaat uit de leer integreren vergelijk de antwoorden die jullie activiteiten verzamelen i e tellen beschrijven samen hebben gevonden met die in het boek benoemen et cetera verwerken i e uitleggen geef aan wat de overeenkomsten en verschil waarom beredeneren analyseren en toepassen len zijn bespreek niet name de verschillen en i e evalueren schatten beoordelen het zorg niet argumenten voor een alternatief verzamelen valt samen met door ebbens en toepassen bedenk zelf een opgave geef ook ettekoven benoemde leeractiviteiten onthouden je antwoord 7 en begrijpen verwerken is hetzelfde als de eerste twee leeractiviteiten worden door integreren en de benaming van de derde ebbens en ettekoven gedefinieerd als leren 1 de leeractiviteit van fogarty e a is identiek aan de laatste twee als leren 2 de eerste fase van leren vierde van ebbens en ettekoven eenzelfde 2 zien zij als een experimenteerstadium tussen overeenkomst valt te constateren tussen de vijf leren 1 en 2 dimensies van marzano en het actieve leren van ebbens en ettekoven de vijf betekenisvoll e 2003 1 moer 34 leertaken van marzano kunnen als volgt ontwikkelen van bewust leergedrag omschreven worden dimensie 1 een positieve houding en opvnttir g over er worden twee soorten webquests onder liet eigen leren scheiden de kortdurende en de langdurige een in deze dimensie worden de voorwaarden kortdurende webquest vergt niet meer dan drie beschreven om tot leren te komen een lesuren het doel van deze lessenserie is dat voorbeeld zich geaccepteerd voelen door leerlingen kennis verwerven en die ook andere leerlingen integreren in de reeds aanwezige kennis deze dimensie 2 het veeverven en integreren van nieuwe vorm van de webquest sluit dus aan bij de kennis en vaardigheden tweede dimensie van marzano en omvat tevens in deze dimensie worden twee vormen van leren 1 en het eerste gedeelte van leren 2 waarin kennis onderscheiden declaratieve kennis en naar hartelust geexperimenteerd mag worden procedurele kennis het eerste begrip betreft de integratiefase een webquest kan ook over de kennis die leerlingen moeten kennen zoals een langere periode worden uitgesmeerd dan woordjes en grammaticale regels het tweede gaat het voornamelijk om het uitbreiden en begrip is de kennis over wat leerlingen verfijnen van kennis de leerling heeft laten zien moeten doen het maken van staartdelingen dat hij de stof die hij heeft moeten bestuderen het lezen van een kaart uit het aardrijks begrijpt nadat hij daarvoor de geselecteerde kundeboek informatie diepgaand heeft geanalyseerd en dimensie 3 het uitbreiden en verfijnen van kennis en verwerkt vaardigheden leerlingen kunnen met acht vaardigheden twee nederl a nds e we bqu es t s hun kennis uitbreiden aldus marzano die j e ugdlit e ra tuur en taalkunde vaardigheden worden deels ook genoemd met een aantal studenten is een poging gedaan door vermunt in zijn leerstijlenonderzoek om de webquest te integreren in de didactiek vergelijken classificeren induceren deduce van het actief leren we hebben gekozen voor ren analyseren construeren abstraheren en twee onderwerpen jeugdliteratuur en taal analyseren van perspectieven kunde beide webquests zijn geschikt voor de dimensie 4 betekenisvol gebruik van kennis en basisvorming en kunnen zoals ook zal blijken vaardigheden uitgebreid worden tot een vrij grote essenserie betekenisvolle kennis kan slechts opgebouwd we hebben geprobeerd een complete webquest worden met behulp van betekenisvolle weer te geven zodat de docent die meteen in opdrachten marzano onderscheidt er vijf zijn onderwijspraktijk kan toepassen besluitvormingstaken onderzoek experimen teel onderzoek probleem oplossen en webque s t 1 jeugdliteratuu r uitvinden ontwerpen omdat de laatste vier voor zich spreken geef ik een voorbeeld van de promotiefolder een besluitvormingstaak die ook door ebbens en ettekoven s wordt genoemd noem de inleiding vier belangrijkste kenmerken van een je zit nu in de derde klas en je hebt al heel veel wereldleider en noem een persoon die aan die jeugdliteratuur gelezen je bent een expert op dit vier kenmerken voldoet gebied je hebt in de afgelopen vijf jaar de hele dimensie 5 prodiicfieve leer en denkgewoontes schoolbibliotheek verslonden als een in deze dimensie beschrijft marzano hoe leer brugklasser iets wil weten over goede en lingen in staat zijn hun eigen leergedrag vorm spannende boeken ben jij de aangewezen te geven zelfregulerend kritisch en creatief persoon om het die brugpieper te vertellen van denken zijn daarbij de aandachtspunten jouw kennis willen we graag gebruik maken we ebbens en ettekoven constateren dat dimensies willen je vragen of jij samen met een vijftal twee tot en net vier aansluiten bij de vier stadia leerlingen uit je klas de brugklassers eens kunt van het concept van actief leren bij beide uitleggen wat nu goede jeugdboeken zijn benaderingen gaat het in principe om het 2003 1 moer 35 opdracht 6 alle promotiefolders worden samengevoegd l met vijf andere leerlingen kies je een van d e tot een grote folder van 12 bladzijden volgende zes schrijvers uit joke van leeuwen carry slee ted van tip om een mooie promotiefolder te maken lieshout thea becknian en els pelgrom kun je de tekst liggend in kolommen opzetten 2 je leest in je groep allemaal een boek van di e de button liggend vind je in word onder schrijver let op iedereen leest een ander boek bestand pagina instelling papierformaat bij 3 je maakt niet je klas een promotiefolder afdrukafstand heb je de keuze tussen staand of waarin deze zes schrijvers worden besproken liggend hoe je kolommen kunt maken vind je jij bent met je groepje verantwoordelijk voor onder de button opmaak een beschrijving van een van die zes schrij vers de folder moet in totaal twaalf pagina s voor deze webquest heb je drie weken de tijd bevatten elke groep is verantwoordelijk voor het lezen van een boek is niet meegerekend als twee pagina s de folder is bestemd voor de je aan deze webquest begint heb je al in een brugklas leerlingen moeten na het lezen van vorige periode van het jaar een boek van een de folder een boek van een van de besproken van de schrijvers gelezen auteurs gaan lezen 4 de twee pagina s moeten in elk geval bevat br o nn en ten 1 schrijversnet nl informatie over de schrijver foto van de hier vind je in de alfabetische lijst van schrijver informatie over de boeken die hij of schrijvers de namen van de zes geselecteerde zij heeft geschreven korte inhoud van de auteurs bij elke auteur kun je klikken op de boeken die je in je groepje hebt gelezen je buttons informatie over de schrijver auto mening over het gelezen boek een korte biografie links en bibliografie een lijst niet beschrijving van de hoofdpersoon en een boeken die hij heeft geschreven vaak is het typerend citaat mogelijk door te klikken naar de eigen website van de auteur proces het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de stappenplan voor het maken van een teksten van het internet letterlijk overneemt promotiefolder je bespreekt ze in je groep en jullie schrijven l liekijk een promotiefolder te vinden in de aan de hand van de gevonden informatie in bibliotheek of in de mediatheek kijk naar de eigen woorden de twee pagina s vol indeling en de lay out en bepaal samen hoe 2 dit is jeugdliteratuur jullie pagina s er uit gaan zien een verzamelsite met heel veel informatie 2 verdeel de volgende taken 9 zo eerlijk moge over jeugdliteratuur niet alle geselecteerde lijk schrijvers zijn hier te vinden schrijvers twee leerlingen die de stukken 3 leesplein nl tekst schrijve n een verzamelsite over peuter kinder en vrager de leerling die de docent er bij mag jeugdboeken de button jeugdboeken bevat roepen als er problemen zij n doorklikniogelijkheden naar schrijvers boeken materiaalchef de leerling die de benodigde onderwerpen uitreksels en weetjes spullen haalt en breng t 4 jeugdboekenschrijvers nl opzoeker de leerling die de naslagwerken in een site over jeugdliteratuur die nog de mediatheek raadpleegt ontwikkeld wordt de mogelijkheid bestaat computerfanaat de leerling die de bronnen om meteen door te klikken naar de website op internet bekijk t van je favoriete auteur 3 verzamel informatie over de schrijver zie hiervoor bovenstaande opdracht punt 4 b eoo rdel i ng en eva luati e 4 liespreek niet je groepsleden wat je van het je wordt beoordeeld op een aantal categorieen boek vond en verwerk de uitkomsten van je vindt ze in de beoordelingstabel deze discussie de behaalde punten worden bij elkaar opgeteld 5 ontwerp de teksten voor de promotiefolder en gedeeld door de factor 1 1 2003 1 m oe r 36 beoordeliqgstabe l 1 heb je aan de webquest voldaan helemaal niet 0 punte n heb je dus goed gewerkt tijdens de les en een beetje 2 punte n aan de eisen voldaan die in het proces staan helemaal 4 punte n 2 is de promotiefolder goed te begrijpen door niet te begrijpen 0 punte n een leerling uit de brugklas voldoende te begrijpen 3 punte n goed te begrijpen 5 punte n 3 ziet de promotiefolder er goed verzorgd uit onverzorgd 0 punte n redelijk verzorgd 1 pun t verzorgd 2 punte n doen naar jongerentaal conclusie de docent hoopt dat je het leuk hebt gevonden opdracht om op deze manier met een webquest achter het product dat aan het eind van deze webquest informatie te komen nadat je de promotie moet worden ingeleverd is een nieuwsbericht folder van je groep hebt ingeleverd moet je nog dat in jongerentaal is geschreven je mag iet een paar vragen beantwoorden de vragen staan nieuws ook zelf verzinnen de lengte van het hieronder je mag de antwoorden naar je bericht bedraagt ongeveer 100 woorden zie docent e mailen of je mag ze schriftelijk opdracht 3 voor je aan de opdracht begint indienen moet je bij wijze van introductie op het 1 wat vond je van het onderwerp onderwerp een tweetal opdrachten maken zie 2 wat vond je van de tijd die beschikbaar was opdracht 1 en 2 was deze te kort te lang of precies genoeg 3 was je het eens net je cijfer waarom of opdracht 1 waarom niet beluister de geluidsfragmenten op de website 4 wat had je graag anders gezien in deze wat valt je op bij het beluisteren van de webquest fragmenten komt het je bekend voor vind je 5 eventuele andere opmerkingen het mooi klinken leg uit aan de andere leerling uit waarom je dat vindt we bqu es t 2 taalkund e opdracht 2 lees het artikel over straattaal beantwoord de straattaa l eerste twee vragen die onder het artikel staan noteer de antwoorden en bedenk wat je inlei ding mening is over dit onderwerp vormt straattaal groepen onderscheiden zich vaak van elkaar een bedreiging voor het nederlands zo ja door kleding gebaren rituelen en voorkeuren waarom schrijf je argumenten op maak voor muziek maar ook door taalgebruik de taal vervolgens een kort verslag over de discussie die die sommige jongeren met elkaar spreken wordt je daarover hebt gevoerd niet een ander tweetal ook wel straattaal genoemd het is een vorm van leerlingen dit verslag lever je in aan het eind nederlands waarin veel woorden uit allochtone van de les 2 talen en het engels voorkomen jongeren van opdracht 3 verschillende afkomst die in de steden met elkaar schrijf een zelf verzonnen nieuwsbericht van in contact komen lenen elkaars woorden en ongeveer 1 00 woorden in straattaal met behulp uitdrukkingen een gevolg daarvan is dat de van het slangwoordenboek dat je op de hier invloed van andere talen zowel in het taalgebruik onder genoemde website kan vinde n van allochtone als van autochtone jeugd terug te voor deze webquest heb je 4 lesuren de tijd vinden is in deze webquest ga je een onderzoek 2 00 3 1 moer 37 beoorde ling en evaluatie nieuwsbericht uitstekende voldoende beperkte onvoldoend e kennis over straattaal kennis over straattaal kennis over straattaal kennis over straattaa l inhoudelijke infor 35 woorden 20 tot 35woorden 10 tot 20 woorden indeling voornamelijk gebaseerd op ebbens kiezen om de webquest on line aan te bieden s s ettekoven en j van rooijen bijvoorbeeld in een elektronische leeromgeving samenwerkend leren groningen 1997 als blackboard of webct maar zelfs dat is niet blz 37 en 38 noodzakelijk de hyperlinks zie de bronnen in een word document kunnen ook geactiveerd worden als de leerlingen de beschikking hebben over een internetverbinding internet explorer met dank aan de dio s nederlands studiejaar 2001 2002 zij hebben de onderwerpen van de webquests uitgekozen en de ruwe vormen ervan opgezet 200 3 i moer 39