Welkom!

Publicatie datum: 1991-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: ?
Pagina’s: 3-4

Documenten

welkom voor u ligt het eerste nummer van het bulletin van de stichting promotie literatuuronderwijs tsjip tijdschrift voor literaire vorming het bestuur van de stichting is uiteraard verheugd over de zo spoedige totstandkoming van een eigen tijdschrift en het wenst de redactie veel sukses bij haar taak want een stichting als de onze kan geen eigen medium missen het inforrneert d e lede n ove r de gan g va n zake n i n d e eigen vereniging de stappen die het bestuur onderneemt de werk zaamheden van de verschillende werkgroepen te organiseren en reeds gehouden symposia en als geheel de ontwikkelingen binnen de literatuurdidactiek i n nederland en vlaanderen maar ook daarbuiten daarvan getuigt dit nummer reeds ten voile dit eerste nummer geef tmij de gelegenheid enige informatie te verschaffen over de werkzaamheden van het bestuur in de bijdrage van anja bijlsma lindaart kunt u nalezen hoe onze stichting zich heeft gevormd daar staan ook de motieven bijeen die geleid hebben tot de spl longitudinaliteit latitu dinaliteit afstemming van onderwijs en onderzoek samen werking tussen nederland en vlaanderen dat zijn de voor naamste eigenheden in de doelstelling van onze stichting wat is er intussen achter uw schermen gebeurd natuurlijk zij n e r statute n opgesteld daa r ontkom t gee n stichting aan en daarin staan die doelstellingen omschreven daarnaast heeft het bestuur totnutoe devolgendeactiviteite n ontplooid er is bij de stichting leerplanontwikkeling ee n aanvraag ingediend voo r he t make n va n ee n ontwerpleerpla n voo r jeugdliteratuur in de basisvorming de aanvraag is met opzet zeerruim geformuleerd er bestaat namelijk totnutoe voor de onderbouw en dus straks voor de basisvorming nog nauwe lijks iets anders dan de kerndoelen wij vinden dat de leraar voor de klas recht heeft op een leerplan zodat hij niet zelf alles hoeft te bedenken bij de nederlandse taalunie is subsidiering van een meer jarig samenwerkingsverban d literair e vormin g onde r d e 3 naam salvo aangevraagd de aanvraag zegt salvo richt zich op het vormen van kntische en competente consumenten van literatuur en deelnemers aan de literaire cultuur in neder land en vlaanderen vanuit de overtuiging dat handhaving van de nederlandse literaire cultuur alleen mogelijk is wanneer er in nederland en vlaanderen een ruim literaire competent publiek bestaat in het gooi zijn besprekingen gaande over het opzetten van een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs om met behulp van de sp l te werken aa n de verbetering va n het literatuuronderwijs er zijn vijf werkgroepen gevormd die op 22 februari voor het eerst bijee n zij n gewees t o m plannen t e make n voo r hun werkzaamheden binnen de spl zie elders in dit nummer en dan nog eens ons bulletin de naam intrigeert u ik kan me associaties voorstellen met de chip die nodig is om van de gedachten va n d e medewerker s ee n bla d t e maken ee n tweede allusi e ligt ook voor de hand zeker bij de engels georienteerden onder ons hilton s goodbye mr chips en ten derde ach bladert u even terug dan weet u dat het ons gaat om de literatuur 6n om de jeugd die haar leest op dit moment heeft de stichting promotie literatuuronder wijs ron d d e honder d leden da t i s nie t gerin g voo r ee n stichting die pas sinds 21 december 1990 bestaat ik hoop dat we binnen afzienbare tijd een veelvoud van dit aantal mogen inschrijven als donateur u kunt daarbij helpen door op uw werkplek anderen op ons bestaan te attenderen hoe groter we zijn hoe meer nuttig werk we kunnen verzetten en hoe meer invloed we kunnen uitoefenen het literatuuronderwijs kan nog heel wat promotie gebruiken koos hawinkels voorzitter 4