Werken met boeken

Publicatie datum: 1977-01-01
Auteurs: Peter Dekkers
Collectie: 08

Documenten

zozo kritische informatie over jeugdliteratuur is te bestellen door storting van bfr 100 of f 7 porto bfr 10 of f 2 op rekeningnum mer 001 0351611 62 voor nederland 3599499 t n v pax christi vlaanderen kleine beerstraat 20 b 2000 antwerpen wie meer wil weten over of hoe dan ook wil meewerken aan de alter natieve werkgroep jeugdliteratuur kan eveneens terecht op boven staand adres peter werken met boeken dekkers de belangstelling van het onderwijs voor de jeugdliteratuur is de laat ste jaren enorm toegenomen dat is goed te merken in de onderw i js bladen moer en jeugd in school en wereld hebben themanummers ge wijd aan het werken met jeugdboeken in aldoende taal en teken in terkom levende talen onderwijs en opvoeding kleuteropvoeding de wereld van het jonge kind en metamorfose staan regelmatig artike len over jeugdl i teratuur de oplagen van verkenningen op hetgebied van jeugdliteratuur en stimulatief lijken vooral uitgebreid door school abonnementen en er is een nieuw t i jdschrift gekomen dat zich speci fiek bezig houdt met wetenschappelij ke studies over jeugdliteratuur project jeugdliteratuur naast de algemene handboeken voor oplei dings i nstituten is de onderste plank verschenen en ook plezier in boe ken dat de boekpromotie op school beoogt het ligt helemaal in de lijn van deze groeiende belangstelling dat ook de cmm de commissie modernisering moedertaalonderwijs zich is gaan bezighouden met het literatuuronderwijs aan jonge kinderen op weg naar de ontwikkeling van een leerplan heeft de cmm een nota uit gegeven werken met boeken zoals te doen gebruikelijk in de cmm zal deze nota in het veld worden besproken er zijn tussen april en november vijftien discussiemiddagen georgani seerd door heel het land heen na deze besprekingen met kleuterleid sters en onderwijzers neemt de cmm nog contact op met opleidingsin stituten en pas daarna wordt een beslissing genomen over een leer planontwikkeling voor literatuuronderwijs aan vier tot twaalfjarigen de lange weg staat beschreven in het vooraf van werken met boeken dat aan elke school is toegezonden de discussienota is ook heel leesbaar voor degenen die niet naar de dis cussiemiddagen van de cmm gaan voor een eerste orientatie omtrent de taak van het toekomstig basisonderwijs met betrekking tot litera tuur is het boekje geschikt ik zal hieronder in het kort weergeven wat er in werken met boeken te vinden is 44 hoofdstuk 1 heet beschrijving van enkele lessen en wat conclusies daarbij er staan praktijkverslagen in van het gebruik van een prenten boek in een kleuterklas een gedicht in een kleuterklas en een verhaal in een basisschoolklas uit de analyses van het gebeurde zijn conclusies getrokken met betrekking tot de doelstellingen en werkvormen van het gebruik van boeken in de klas en de vaardigheden waarover de leerkracht bij d i t literatuuronderwijs moet beschikken hoofdstuk 11 gaat over het huidige leerplan en examenprogramma van pedagogische academies en kleuterleidsteropleidingen de leer plannen zijn doorgesnuffeld aan de hand van vragen als welke secun daire literatuur wordt er gebruikt welke didactische werkvormen worden gehanteerd en dergelijke de conclusie is dat in veel gevallen de leerkrachten nog niet of in onvoldoende mate worden opgeleid tot de vaardigheden die in het eerste hoofdstuk bleken nodig te zijn hoofdstuk iii geeft een globaal overzicht van de huidige praktijksi tuatie in kleuter en lagere scholen door middel van een enquete heb ben de samenstellers getracht enigszins een beeld te krijgen van het ge bruik van jeugdliteratuur op school uit de gegevens blijkt dat er op de lagere schoo l minder aan echte boekpedagogiek wordt gedaan dan op de kleuterschool hoofdstuk iv behandelt enkele lesmogelijkheden voor literatuuron derwijs aan vier tot twaalfjarigen het zijn lesverslagen van enkele on derwijsgevenden dit hoofdstuk hangt een beetje aan het geheel van de nota hoofdstuk v bespreekt nog eens de weg naar een project voor leer planontwikkeling en hoofdstuk vi sluit daarbij aan waarover willen wij met u praten daarin staan ook stellingen waarmee je ook buiten de discussiemiddagen een discussie onder collega s zou kunnen aan zwengelen zoals deze er zijn onderwijsgevenden die beweren dat 4 uren in de week lezen op school even zinvol is als de vormen van litera tuuronderwijs die aangegeven zijn in hoofdstuk 1 van deze nota de discussienota werken met boeken ziet er leuk uit en is eenvoudig leesbaar geschreven en dat is best verwonderlijk als je weet dat het groepswerk is van een subcommissie van elf personen de floeperige ethiek van de cmm heeft ons de namen van de samenstellers weer ont houden het kostte me weinig moeite die te achterhalen bauer van wechem r bolle c tijdelijk bots a 45 dekker a graaff e de haak r meelis t naeff j riemens feteren e spijer a wage h tijdelijk elke kleuter en basisschool heeft werken met boeken ontvangen be langstellenden kunnen daar dus terecht een mooie gelegenheid om de drempelvrees te overwinnen adressen van de auteur s ria jaarsma vreelandseweg 56 nederhorst den berg tineke smit jac van lennepkade 240 amsterda m frans weeber p a freinet beweging nederland postbus 116 delft haije stobbe otto de kat aart de ridder p a poortenaarlaan 14 nieuwegei n 46