Werken met kaders

Publicatie datum: 1983-01-01
Collectie: 14
Volume: 14
Nummer: 6
Pagina’s: 42-43

Documenten

rein een ander facet van het educatief werk wordt gevormd door de afdeling vorming en on derwijs de medewerkers van deze afdeling wer ken samen met docenten uit het voo rtgezet on derwijs met name lbo mavo hbo samen met hen worden lessen en lesmateriaal ontwikkeld en in de praktijk getoetst door middel van onder meer afschriften en cursussen voor leerkrachten worden de ervaringen verspreid afsch ri ft 6 vanuit de opvatting dat leerlingen geinteresseer boel der aan het werk gaan indien zij zelf een thema gekozen hebben wordt in dit werkboek uiteenge besprekinge n zet langs welke weg je samen met de leerlingen tot een zinnige themakeuze zou kunnen komen het aanbieden van een lijst met onderwerpen waaruit leerlingen een thema kunnen kiezen heeft namelijk de beperking dat leerlingen niet thera van der heijden vrijelijk kunnen associeren bovendien sluit het werken met kader s aan bij het toch al vaak consumptieve gedrag van de meesten de onderzoeksvraag van de samen de anne frank stichtin g stellers van dit afschrift is daarom hoe en in hoeverre structureer je de themakeuze zodanig de afdeling vorming en onderwijs van de anne dat leerlingen ervaringen interessen en behoeften frank stichting kon dit voorjaar al weer haar zes naar voren kunnen brengen de afschrift presenteren gekozen werd voor een kaderaanpak binnen een diegenen die niet vertrouwd zijn met de serie en bepaald raamwerk ontlokt de leerkracht aan de mogelijk ook niet met de stichting als zodanig leerlingen associaties bij het gepresenteerde ka wil ik eerst wat algemene informatie geven der de kaders hebben steeds betrekking op maat de in 1957 opgerichte stichting stelt zich ten schappelijke machts verhoudingen zij worden doel aandacht te schenken aan het verschijnsel verwerkt in een kaderopdracht waarbij je gebruik discriminatie niet alleen doet zij dit door aan kan maken van verschillende werkwijzen en mid dacht te schenken aan dat wat in het verleden delen bijvoorbeeld een brief een spel een colla plaatsvond tegelijkertijd wijst zij op anti demo ge cratische discriminerende tendenzen in ons hui bij kaders kun je denken aan opdrachten als dige tijdsgewricht noem leuke niet leuke kanten van het meisje naast het openstellen van het achterhuis en het zijn aan sterke uitspraken als dat pik ik niet informeren van bezoekers over de tweede we aan gezegden als voet bij stuk houden aan ge reldoorlog organiseert de stichting regelmatig ac voelens als stoer opgelucht tuele tentoonstellingen bijvoorbeeld 2000 jaar in het eerste hoofdstuk wordt een omschrijving anti semitisme neo fascisme in west europa gegeven van een kader en een kaderopdracht het nederland tolerant groepen die het achter tweede hoofdstuk beschrijft een aantal manieren huis bezoeken kunnen begeleid worden door me waarop je een kader kunt bedenken in hoofd dewerkers van de stichting voorts heeft de stuk drie wordt uiteengezet welke hindernissen je stichting een uitgebreide documentatie over kunt tegenkomen vanaf het moment waarop je ultra rechts een kader bij je leerlingen hebt geintroduceerd de anne frank stichting is ook actief op educa ook geven de auteurs in dit hoofdstuk aan in tief gebied zij organiseert meerdaagse cursussen welke vorm kaders gegoten kunnen worden in voor buitenlandse groepen veelal met beroeps hoofdstuk vier lezen we hoe een leerkracht in een krachten en studenten op sociaal pedagogisch ter inas groep met behulp van het gebruik van ka 42 ders tot een themakeuze komt het laatste gen het werken met kaders lijkt een goede ma hoofdstuk geeft een opsomming van twintig ka nier om ervaringen en vragen van leerlingen bo ders die in de praktijk zijn getoetst en daar hun ven tafel te krijgen bovendien biedt het de mo bruikbaarheid hebben bewezen in een bijlage be gelijkheid om een redelijk evenwicht te vinden schrijven de auteurs hoe huns inziens anti fascisti tussen de inbreng van de leerlingen en die van de sche vorming in het onderwijs gestalte kan krij leerkracht gerard heijne n identificatie niks mee te maken in de kinderkrant van vrij nederland vertelde een vierde opvoedingsmilie u een kind een tijd geleden dat het de roman wolf van g k van t reve in een kinderboekenwinkel een algemene stelregel die toch al weer een beet had aangetroffen midden tussen de jeugdlitera je te vaak gehoord wordt wanneer het over tuur in daaraan verbond het kind meteen de jeugdliteratuur gaat is dat er in kinderverhalen vraag waarom er niet meer volwassenen boeken sprake moet zijn van aansluiting bij de ervarings te vinden zijn in deze speciaalzaken want ook wereld van het kind er moet ingehaakt worden hiervoor hebben kinderen immers belangstelling op de belangstelling die het kind al heeft en hun rond dezelfde tijd las ik ook ergens ik ben ver literatuur moet identificatie mogelijk maken dit geten waar hoe een kind haar of zijn hart is een van de verschillen tussen jeugdliteratuur en luchtte over het feit dat er nog zoveel boekhan volwassen literatuur afgezien van de vraag of er dels zijn die niet of nauwelijks kinderboeken op al sprake kan zijn van de ervaringen van het kind hun planken hebben staan zijn dit signalen voor alsof het weer over een eenheidsworst gaat is het feit dat kinderen er schoon genoeg van krij het ook een twistpunt of een boek wel of geen gen om maar steeds betutteld en in een aparte invloed heeft op een kind aan de ene kant hoek gedreven te worden is de democratisering wordt gesteld dat het boek nauwelijks of geen in de brede bereikbaarheid van het leesvoer dan al vloed heeft anderzijds ziet men in het jeugdboek leen doorgedrongen tot de supermarkten die rijp een opvoeder van blijvende aard de meningen en groen door elkaar aanbieden al is dat dan over deze vragen lopen uiteen en voorlopig hoe voorlopig voornamelijk pulp of is er meer aan ven we er geen concreet antwoord op te verwach de hand ten er zijn een tijd rond 1750 en een filosoof jean in haar in 1981 verschenen onderzoek het kin jacques rousseau geweest waar dat anders lag derboek als opvoeder gaat mevrouw basberg uit kinderen werden beschouwd als miniformaat vol gebreid in op dit aspect van de jeugdliteratuur wassenen dat hield onder meer in dat zij volledi het boek heeft als ondertitel twee eeuwen pe ger mochten deelnemen aan de wereld van de vol dagogische normen en waarden in het historische wassenen zij werden gekleed als volwassenen en kinderboek in nederland al in 1975 had me waren dagelijks getuige van alles wat volwassenen vrouw basberg de pedagogische goegemeente ver zoal bezighield in elk geval was er in die tijd rast met grootbrengen door kleinhouden als his voor kinderen geen eigen literatuur sindsdien torisch verschijnsel heeft de visie op het kind een stormachtige ge het kinderboek als opvoeder beperkt zich tot het schiedenis doorgemaakt waarbij steeds meer de historische kinderboek en daarmee is een belang nadruk kwam te liggen op het eigene soms lijkt rijke afbakening gemaakt immers juist van het het er waarachtig opdat de kloof tussen volwas historische jeugdboek kun je zeggen dat het in ie senen en kinderen alleen maar groter en dieper is der geval niet met de leefwereld van het kind sa geworden er is een kinderwereld ontstaan die menvalt het historische kinderboek appelleert volslagen geisoleerd lijkt van de volwassen we meer dan andere genres aan de fantasie het voor reld en er is jeugdliteratuur die weinig meer ge stellingsvermogen en de eigen creativiteit van kin meen heeft met volwassen literatuur deren mevrouw basberg gelooft zonder daar overigens harde bewijzen voor te kunnen leveren 43