Werken met ‘Lees en Schrijf! Taal op je werk’

Publicatie datum: 2010-01-01
Auteur: Sander Smit
Collectie: 13
Volume: 13
Nummer: 1
Pagina’s: 7-10
e r k n u t v 0 e r n g werken met lees en schrijf taal op je werk het liefst met een beetje begeleiding lees en schrijf taal op je werk is het tweede deel in de multimediale serie lees en schrijf de serie is ontwikkeld door stichting expertisecentrum etv nl evenals het eerste deel omvat het tweede deel een televisieserie een website met oefeningen en een gratis werkboek hoewel de serie oor spronkelijk niet bedoeld was als lesmethode maar als informeel leermiddel voor laaggeletter den gebruiken veel ntl en nt2 docenten het materiaal in de lessen het onderzoeksbureau nextvalue deed in opdracht van stichting expertisecentrum etv nl een gebruikersonderzoek naar lees en schrijf taal op je werk sander smit nextvalue onderzoek en advies met medewerking van thomas bersee de beide delen van de lees en schrijf betrof laaggeletterden die geheel zelf zonder naar een cursus te hoeven hun serie zijn ontwikkeld voor standig met het materiaal werken en lees en schrijfvaardigheden te verbete nederlandssprekende laaggeletterden laaggeletterden die het materiaal in de ren op lees en schrijfniveau a2 ze kunnen context van een cursus gebruiken ook hiermee zelfstandig thuis oefenen de zijn er interviews gehouden met veer opzet is om de doelgroep bewust te tien docenten onder wie een aantal ik zat er al een hele tijd mee om die maken van de eigen lees en schrijfpro nt2 docenten stap naar een cursus te maken mis blemen en van de mogelijkheden daar schien helpt het zo van dat ik dan hele iets aan te doen ook wil de serie het gebruik als leermiddel maal geen cursus meer nodig heb dan taboe rond laaggeletterdheid doorbre uit de gesprekken is allereerst geble zelfstandig leerder 40 jaar ken en laaggeletterden stimuleren zich ken dat laag geletterden die met lees en aan te melden voor een cursus bij een schrijf taal op je werk werken het roe uit eerder onderzoek cinop materiaal vrijwel altijd als een echt 2007 2008 blijkt dat materiaal van de leermiddel gebruiken dit geldt niet mijn doel is beter nederlands spreken lees en schrijft serie ook in cursussen alleen voor laaggeletterden die een en lezen en schrijven ja ik wil mij wordt gebruikt ntr ofnt2 cursus volgen maar ook eigenlijk gewoon beter leren redden met in het onderzoek ik wil nou eens een keer voor zelfstandige gebruikers sommige alles wat ik op mijn pad tegenkom zelfstandiger worden hebben we indivi zelfstandige gebruikers beschouwen dan is lees en schrijf een ideaal les dueel en in groepsverband gesproken de serie zelfs als een alternatief voor programma met 34 laaggeletterden die met lees en een cursus bij een onderwijsinstelling zelfstandig leerster 44 jaar schrijf taal op je werk werken het zij hopen met de lees en schrijft serie alfa nieuws nummer 1 maart 2010 1 e r k n u t v 0 e r n g 1 lliilop j el jjjli iiii1i11 1111 e g n 0i00t000 docenten selecteren oefeningen op den toegepast lees en schrijf taal op je maat uit het materiaal of bieden het als werk biedt hier volgens de meeste van sommigen willen ook weten waarom extra oefenmateriaal aan de lees en de leerders voldoende mogelijkheid toe iets fout is anders wordt het ook een schrijft serie is zo voor een aantal van ook merken enkele van de leerders op beetje gokken ik vind het zelf ook wel de geinterviewde docenten een welko dat de stof praktisch toepasbaar is belangrijk dat ze kunnen zien wat er me aanvulling op de bestaande materia inhoudelijk aansluit bij hun belevings niet goed aan is vooral ook mensen die len wereld en op een leuke en eigentijdse tegen niveau bl of rond bl zitten willen manier gebracht wordt een echt boek dat graag weten bij het materiaal geeft volgens enkele docente nti nt2 het is niet een methode l maar het is van de leerders bovendien het gevoel voor mensen wel heel leuk om er thuis dat ze serieus worden genomen of op school zelf extra mee te oefenen de televisieserie waarbij in iedere afle docente nt2 mbo i de meeste laaggeletterden die wij heb vering een laaggeletterde wordt gevolgd ben gesproken hebben een voorkeur die met succes zijn of haar lees en voor het oefenen met de internetoefe schrijfvaardigheden heeft verbeterd is ningen dit komt volgens hen door de door de meeste laaggeletterden die wij specifiek voor ntl is er heel weinig directe feedback die zij bij deze oefenin hebben gesproken slechts een enkele l het is dan toch een beetje wat je gen krijgen het is meteen duidelijk of keer bekeken ook de meeste docenten uitwisselt met collega s l je gebruikt een antwoord goed of fout is besteden weinig aandacht aan de televi eigenlijk van alles bovendien zegt ongeveer de helft van sieserie de laaggeletterden willen voor docente nt nt2 deze leerders zich met de internetoefe al veel oefeningen maken ningen beter te kunnen concentreren en het oefenen hiermee langer vol te begeleiding en verdieping houden dan met het werkboek door de diversiteit van de gebruikers bestaand materiaal is te directief l de meeste van de leerders die veel met groep van lees en schrijf taal op je werk hier kan ik toch hapsnap uit halen de internetoefeningen werken vinden zijn er verschillende opvattingen over docente nti het wel jammer dat de website bij een het niveau van het materiaal het fout niet laat zien wat het goede ant niveau sluit goed aan bij de groep waar woord is en welke uitleg daarachter voor het materiaal bedoeld is de nt positief gebruikersoordeel steekt enkele docenten geven aan dat leerders op lees en schrijfniveau a2 het algemene oordeel over lees en het belangrijk is die uitleg alsnog te deze groep kan over het algemeen goed schrijf taal op je werk is overwegend geven zelfstandig met het materiaal werken positief vrijwel alle laaggeletterden die leerders onder niveau a2 hebben ech wij gesproken hebben leren het liefst ter vaak behoefte aan extra aandacht iets nieuws door in hun eigen tempo te de kans dat er een fout is is gewoon uitleg en herhalingen zij kunnen werken ook zeggen zij het liefst een heel groot en je kunt het nergens meestal alleen goed met het materiaal voudig en bij de basis van een onder opzoeken fout is fout je weet niet werken als er sprake is van enige bege werp te beginnen en eerst te willen kij waarom leiding dit geldt ook voor ken naar een voorbeeld waarbij de cursist 51 jaar nederlandssprekende allochtonen die basiskennis en of vaardigheden wor het materiaal gebruiken zij hebben 1 alfa nieuws nummer 1 maart 2010 e r k n u t v 0 e r n g iii ebej 9 ib el veelal een beperktere woordenschat dan de oorspronkelijke doelstellingen de ntr ieerders en er is in het materi ik denk dat het in feite niet echt lukt bewustwording activering en taboedoor aal geen aandacht voor typische nt2 zonder begeleiding l in ieder geval breking de laaggeletterden in het problematiek zoals het gebruik van lid het wordt nagekeken en ik word er op onderzoek die zelfstandig met lees en woorden hoewel deze groepen leer afgerekend schrijf taal op je werk aan de slag zijn ders vaak wel begeleiding krijgen wan docente nt gegaan geven aan dat zij zich al langere neer zij in cursussen met het materiaal tijd bewust zijn van hun lees en schrijf werken gebeurt dit niet altijd zoals uit beperkingen ook wisten zij al dat het onderstaande uitspraken van cursisten voor de meeste leerders op een niveau voor hen belangrijk is hier iets aan te blijkt ook huiswerk is voor deze groe boven a2 geldt dat zij juist meer uitge doen zij voelen zich echter door pen vaker een probleem daagd willen worden zij hebben vaak psychosociale of situationele barrieres behoefte aan inhoudelijke aanvullingen zoals schaamte of een ervaren gebrek moeilijkere oefeningen en verdieping aan tijd en geld belemmerd om naar het is goed om thuis mee te werken bij het materiaal krijgen zij dit niet dan school te gaan de lees en schriff serie als je het maar kan laten nakijken op kunnen ze gedemotiveerd raken voor lijkt deze barrieres niet weg te nemen school deze groep is het daarom belangrijk dat cursist 44 jaar docenten het materiaal gebruiken in combinatie met ander oefenmateriaal we krijgen ook wel wat mensen binnen via ety die dat programma gezien heb ben maar nog heel weinig de meeste ik kan dat thuis allemaal niet doen wij geven dit programma altijd als mensen komen toch via vrienden werk want als ik fouten maak en ik zit daar extra maar ik denk dan moet je er op of andere kanalen dan sla ik dicht l dan ga ik twijfe een gegeven moment een lesprogramma docente ntr nt2 len en kap ik ermee bij hebben waar ze gewoon nog wat cursist 72 jaar meer uitdaging krijgen docente nt2 mbo r ook zeggen de meeste laaggeletterden door de serie niet meer te zijn gaan spreken over hun lees en schrijfproble als ik het thuis zou meenemen dan men de angst om deze stap vaak na zou ik het niet eens doen dan weet ik ik heb wel eens een gedeelte dat ik eruit jaren van zwijgen te maken is en blijft het niet meer wat ik moet doen dan haal en dat ik daar weer oefeningen bij daarvoor te groot een aantalleerders klap ik helemaal dicht zoek dus dat je dan zelf de verdieping dat in een cursus de lees en schrijf cursiste 57 jaar aanbrengt vaardigheden flink heeft weten te verbe docente ntr nt2 teren zegt dit nu echter wel te doen de helft van de geinterviewde cursisten en de meeste docenten denken verder de juf kijkt het werkboek niet na stap naar cursus dat het voor de toeleiding naar een cur dat vind ik jammer ik wil het wel wat betreft de effecten verwachten wij sus belangrijk is meer te laten zien hoe cursiste 59 jaar dat lees en schrijf taal op je werk en de het er concreet in cursussen aan toe serie als geheel beperkt bijdraagt aan gaat en wat de kosten zijn ook ver alfa nieuws nummer 1 maart 2010 1 1 j 4 r 0 e i j i e e r k n u t v o e r n g wachten zij dat persoonlijke begelei te verbeteren en praktische vaardighe zien hoe het er in alfabetiseringslessen ding en motivatie vanuit de directe den op te doen aan toegaat en voert stichting omgeving het belangrijkst is om laag expertisecentrum etv nl een pilot uit geletterden over de streep te trekken waarbij gebruikers van om een cursus te gaan volgen mij viel het op dat je sommige dingen leesenschrijf nl op afstand meer enkele docenten denken wel dat de door dit materiaal veel makkelijker begeleiding en coaching kunnen krij serie en de media uitingen daarom oppikt en ook onthoudt gen de eerste ervaringen met de pilot heen zullen bijdragen aan aandacht cursist huismeester 51 jaar zijn positief nieuwe lees en schrijf voor de problematiek en zo aan de afleveringen zijn in de maak voor lees algemene bewustwording en taboe en schrijf voetbal en lees en schrijf het doorbreking bovendien kunnen we leesplankje en begin april 20ro is mate stellen dat laaggeletterden die zelfstan ik lees nu heel veel voor aan de kinde riaal beschikbaar om ook aan digitale dig met het materiaal aan de slag gaan ren en ja dat gaat wel redelijk nu vaardigheden te werken met klik tik door het materiaal geactiveerd zijn zelfstandig leerder 40 jaar het internet op ook zien we dat het materiaal de meeste leerders stimuleert en moti literatuur veert het positieve effect van de serie heutz p 2008 monitor lees en schrijf op taboe doorbreking en activering is het is ook wel voor een klein beetje s hertogenbosch cinop dus misschien moeilijk aantoonbaar algemene kennis dan weet je ongeveer neuvel j 2007 monitor lees en schrijf maar dit betekent niet dat het er hele oh die werkt zo en die gaat zo en die s hertogenbosch cinop maal niet is gaat zo smit s t bersee 2009 ik wil nou eens cursist 52 jaar een keer zelfstandiger worden een kwalitatief vaardigheden onderzoek naar de ervaringen van laaggelet en wat zijn de effecten van het materi terden en docenten met het multimediapro aal als leermateriaal het is moeilijk tot slot gramma lees en schrijf taal op je werk precies vast te stellen hoe groot het hoewel oorspronkelijk niet bedoeld als rotterdam nextvalue onderzoek en effect van lees en schrijf taal op je werk lesmethode gaat er een stimulerende advies op de lees en schrijfvaardigheden is werking uit van het gebruik van lees en toch verwachten we dat het werken met schrijft materiaal in het onderwijs en 1 vrijwel alle respondenten hebben zowel de serie een positief effect heeft op de kan het goed als extra oefenmateriaal met het eerste als met het tweede deel uit schriftelijke taalvaardigheden van de worden gebruikt docenten moeten er de serie gewerkt hoewel de vragen in de laaggeletterden vormgeving onderwer wel goed op letten dat het niveau aan interviews zich grotendeels specifiek richt pen en format werken volgens de sluit bij dat van de leerder voor het ten op de inhoud van en het werken met meeste respondenten activerend en gros van de laaggeletterden is feedback lees en schrijf taal op je werk het tweede motiverend en helpen hen om zich te en persoonlijke aandacht of aanvulling deel hebben we ook in algemene zin over concentreren we mogen aannemen dat en verdieping bij het lees en schrijf de lees en schrijf aanpak gesproken een dit hoe dan ook bijdraagt aan het leer materiaal wenselijk deel van de bevindingen in dit onderzoek proces ook geven enkele zelfstandige heeft daarom ook betrekking op het eerste leerders aan hun lees en schrijfvaardig ondertussen werkt etv nl aan een deel uit de serie we spreken in dat geval heden daadwerkelijk met het materiaal serie lees en schrijf taal dichtbij die laat van de lees en schrijf serie 10 alfa nieuws nummer 1 maart 2010