Werkhuis

Publicatie datum: 2001-03-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 4
Pagina’s: 50-54

Documenten

50 0 t e t y yc 7 r i c asx p w r s leren met projecten ten behoeve van wie daar nood aan heeft schetst medaer ooit projectleider metho medaer carl leren met projecten denscholen in het gemeenschapsonderwijs leuven apeldoorn garant 2001 161 p om te beginnen een theoretisch kader in kort bestek wordt helder uiteengezet hoe ervaring leert dat het kantelen naar een leer men vanuit de klassieke leerstofindeling omgeving die krachtig en dus alvast open door middel van een multi inter en trans genoeg is om leerderzelfstandigheid te kun disiplinaire aanpak de traditionele nen herbergen een pluriforme en meerdi vak jes gebonden leerstofindeling ombuigt mensionele operatie is die complexiteit tot periodisch probleemgericht projecton staat de facto dan weer haaks op de sterk derwijs die onderwijsvorm het betreft aan te raden gefaseerde geleidelijkheid immers een conglomeraat van werkvormen waarmee een en ander dient te gebeuren wordt dan helder gesitueerd als twijg aan de en die men niet straffeloos kan negeren boom van de zelfstandigheidsdidactiek met zoals implementaringservaringen hier en haar naar meer leerderautonomie en dus elders intussen reeds prominent bewezen betrokkenheid en dus hoger netto leerren hebben dement en minder docentsturing opschui vende opvatting van hoe een leerproces praktisch gezien kies je dus best voor een best verloopt in een volledigheidsnastre instaphoek van waaruit je op niet al te lange vend en dus wat overladen maar anderzijds termijn concrete resultaten ziet zonder dan weer visueel bijzonder geslaagd sche voorbij te gaan aan de nood aan terrein ma p 17 situeert de auteur de door hem voorbereidende didactische onderbouw gepropageerde onderwijsvorm die dan in daarenboven zal de gekozen instap eerder een laatste deel adequaat gedefinieerd vroeg dan laat gelegenheid moeten genere wordt een planmatig doelgericht en zelf ren om als kapstok te kunnen fungeren standig aangepakte probleemstelling ver waaraan de andere noodzakelijke kante hoogt de authenticiteit en dus de effectivi lingsaspecten vastgehecht kunnen worden teit van het leerproces de resultaatgeorienteerde invalshoek bij uit stek is van operationele aard en betreft de tot zover de onderbouw die nauwelijks 23 gekozen werk tot onderwijsvormen in de pagina s in beslag neemt de rest van het publicatie leren met projecten fungeert het boek wordt in beslag genomen door wat probleem en productgericht projectonder zonder overdrijven als handleiding dienst wijs als zo n valabele instap kan doen bij het uitbouwen van een project in de praktijk vertrekkend vanuit een sche ma met alle deelaspecten van probleemge richt projectonderwijs p 26 werkt medaer eerst en vooral enkele organisationele prak mn 30e jaargang nummer 4 maart april 2001 tijkaspecten af en dat is niet alleen handig dit werk vormt een pendant ten opzichte maar ook slim al te vaak is het immers pre van de publicatie projectonderwijs leren en cies op die aspecten roostering moeilijks werken in groep van dekeyzer baert graad dat innovatie implementering 1999 gerecenseerd in vonk 30 3 jan spaak loopt pas na een reeks suggesties feb 2001 p 49 53 tegelijk toont het ons die ons alvast over deze drempel heen hel overduidelijk dat het implementeren van pen begint de auteur aan een uitgebreid projectonderwijs best doenbaar is ook bij gefaseerd stappenplan met j teerders zoals vele innovaties is ook deze onderwijsvorm trouwens gegroeid thema of probleemkeuze door de leer vanuit de basis methode school daar is der ook dan ook heel wat expertise te rapen leerderinbreng bij het afbakenen van de zoals voluit blijkt uit dit zonder voorbehoud doelstelling aan te bevelen want op alle onderwijsni planningsvoorbereiding door de leer veaus bruikbare werk der wb betrekken van externen i c ouders uitvoering resultaat een product inoefenperiode ter vertering van de zelfstandig leren in het opgedane leerervaring uitbreidingsperiode naar geografische talenonderwijs historische wetenschappelijke dimen sie van het opgeloste probleem in levende talen tijdschrift 1 4 december 2000 lazen we een inspirerende bijdrage van dit stappenplan wordt aangevuld met een helge bonset hetty mulder over zelfstan reeks interessante bedenkingen aangaande dig ieren in het talenonderwijs na de verhel het evalueren van projecten met een dering van een aantal begrippen rond leren erg gesmaakte aandacht voor de leer ieren wordt een checklist gepresenteerd derzelfevaluatie voor de analyse van onderwijsleersituaties en het zogenaamde filosoferen met de lesmateriaal het is een hulpmiddel om te teerder over het project tijdens en bui kunnen bepalen in welke mate er sprake is ten geroosterde expressiemomenten van zelfstandig samen werken zelfstandig noem dat het consolideren van de leren of zelfverantwoordelijk leren cf de bij ongemerkt verworven metacognitieve drage van de auteurs in vonk 29 2 nov vaardigheden en dec 1999 vervolgens stellen deze ontwik de alle werkzaamheden omvattende kelaars van de slo instituut voor instructiemap leerplanontwikkeling enschede een advie zenlijst voor om het ieren ieren gehalte van de grote verdienste van dit werk bestaat onderwijsleermateriaal te vergroten acht m i in de grote mate van praktische toe adviezen zijn er vooral op gericht om het pasbaarheid door middel van de talloze materiaal geschikt te maken voor zelfstandig voorbeelden modellen checklists enz een werken het tweede deel van dit artikel in prachtige uitsmijter is dan ook een volledi levende talen tijdschrift 2 1 maart 2001 ge met foto s geillustreerde projectbeschrij bevat acht adviezen die vooral gericht zijn op ving onder de wellicht ook velen onder de zelfstandig ieren elk advies is geformuleerd groenvingerige vonk lezers inspirerende vanuit het perspectief van de leerkracht en titel hoe maken we zelf een vijver gereali wordt gerelateerd aan de checklist een aan seerd in koningshooikt tal adviezen wordt concreet geillustreerd met lesmateriaal voor talen maart april 2001 nummer 4 30 jaargang nm n t over producerend ieren handelt de bijdra van summeren laten ons een kijkje nemen ge van jeanette lubbers kees sluis in in de alledaagse praktijk met al zijn proble levende talen tijdschrift 1 4 aan de men en mogelijkheden in de artikelen laten educatieve faculteit amsterdam wordt ze vooral leraren frans en engels en leer gewerkt vanuit dat principe waarin het leer lingen aan het woord waar nodig plaatsen proces van de student centraal staat het de auteurs kritische kanttekeningen en kop houdt in dat aspirant leraren tijdens een pelen ze terug naar de theorie die op alle groot deel van hun opleiding zelfstandig een vakken betrekking heeft in 87 8 december product maken zo n product lesmateri 2000 gaat het over het orienteren op en aal of dienst onderwijsactiviteit is bij voor plannen van leertaken en in 88 1 januari keur van nut voor een externe opdrachtge 2001 over het structureren van leertaken ver een school deze bijdrage laat heel het derde artikel in 88 2 februari 2001 laat concreet zien hoe studenten van de afde zien hoe leerlingen in toenemende mate zelf ling talen op die manier in contact komen initiatieven ontplooien de vierde en laatste met het middelbaar beroepsonderwijs en de bijdrage in 88 3 maart 2001 richt zich op volwasseneneducatie tijdens een project de evaluatie van de leerresultaten en het mondelinge of schriftelijke communicatie leerproces nederlands doorlopen ze een leercyclus die uit vier fasen bestaat orienteren plan nen uitvoeren en evalueren van beroepsge richt onderwijs elke fase wordt gestoffeerd zelfstandig leren op internet met een concrete opdracht aan het eind van de leerpraktijk evalueren de studenten de internetspecialist van levende talen ook hun eigen leerproces magazine john daniels bezocht een aantal sites die de moeite waard zijn in het kader levende talen magazine publiceert in vier van zelfstandig ieren op internet we haal afleveringen een artikelenreeks over zelf den er twee uit respectievelijk verschenen standig leren van moderne vreemde talen in 87 8 en 88 1 en gingen er zelf even gras kees van esch eus schalkwijk chantal duinen deze website richt zich naar eigen zeggen site potentieel veel mogelijkheden in zich op leraren en leerlingen maar wordt vooral heeft om de leerlingen op een interactieve door de laatste categorie veelvuldig manier te laten leren zoals huiswerk en bezocht john daniels juicht wel toe dat de examenhulp en digitale lessen maar naar mn 30e jaargang nummer 4 maart april 2001 zijn smaak richt de site zich te veel tot leer bestuderen vervolgens vergelijken ze het lingen die in tijdnood zitten en in dit gigan werk van die ander met eigen bevindingen tisch aanbod van leesdossiers recensies over het betreffende onderwerp of boek uittreksels en werkstukken zeker hun daar brengen ze dan een verslag van uit gading vinden er wordt zelfs een oproep wanneer ze dergelijke vergelijkingsopdrach gelanceerd om je eigen werk te verkopen ten krijgen en dus weten dat hun docenten een uittreksel levert bij plaatsing 7 50 gul bekend zijn met dit soort websites vinden den op dat leerkrachten dergelijke sites de leerlingen het misschien te riskant om ook positief kunnen aanwenden bewijst de klakkeloos andermans werk over te nemen volgende suggestie wat leerkrachten er verder mee kunnen wijs de leerlingen op het bestaan van dit onder de knop vakken treft u voor soort websites en laat ze er in rondkijken nederlands bijvoorbeeld heel wat bruikbare laat de leerlingen een van de aangeboden links aan gerubriceerd volgens vakinhoude producten leesverslag uittreksel samen lijke categorieen onder docenten zijn ook vatting werkstuk enz kiezen ophalen en enkele lesideeen te vinden onderwijsweb com web webquests index html een webquest is een educatieve speur de opdracht moet haalbaar uitdagend tocht voor zelfstandig werkende leerlingen en motiverend zijn bijvoorbeeld als jour waarbij bronnen op het internet gebruikt nalist een artikel schrijven voor een krant worden het ontwikkelen van webquests is of een programmaboekje maken bij een een uitdaging voor de moderne cyberdo toneelvoorstelling een inspirerend voor cent beeld vindt u op members tripodnet nl queestes bij oorlog en vrede deze activerende werkvorm is in de de opdracht bevat een overzicht van verenigde staten geintroduceerd door informatiebronnen links naar internet bernie dodge die zich liet inspireren door sites maar ook gedrukte en visuele de onderwijskundige ideeen van mazzano bronnen een goede webquest waarbij de leerling de opdracht moet eenduidig zijn een efficient gebruikmaakt van zijn tijd en van stappenplan is aangewezen internet moet aan de volgende eisen vol de opdracht bevat aanwijzingen voor doen het verwerken van de informatie in de inleiding worden doel en achter de leerlingen geven de resultaten weer grond van de opdracht uitgelegd in een schriftelijk of mondeling verslag maart april 2001 nummer 4 30 jaargang vilt een powerpoint presentatie een dia niet te beperken tot een vak maar kan ook voorstelling of een internetsite interdisciplinair aangepakt worden ook kan een rapportage van de werk zaamheden toegevoegd worden waar deze amerikaanse wind is ook al naar in de leerling aangeeft hoe het onder nederland overgewaaid via de webquest zoek verlopen is wat niet goed ging site is er een link naar leren nl waar u en wat wil hij de volgende keer anders onder meer informatie over en voorbeelden wil doen van interessante nederlandstalige web quests aantreft interessant is ook de link de leerling kan de opdrachten alleen maken naar een on line cursus om webquests te maar er zijn ook goede argumenten om ze in ieren ontwikkelen een aanrader voor de groep uit te voeren de opdracht hoeft zich moderne cyberdocenten onder ons wouter brandt rita rymenans universiteit antwerpen uia onderzoeksgroep edubron universiteitsplein 1 2610 witrijk wouter brand tqua ac be rita rymenans qua ac be noten 1 heel recent nog rapporteerde elly de bruyn in didaktief en school 31 3 maart 2001 over een onderzoek dat door het sco kohnstamm instituut amsterdam uitgevoerd is naar krachtige leeromgevingen in het nederlandse mbo middelbaar beroepsonderwijs blijkt dat leraren erg hun best doen maar van de leerlingen te veel zelfstandigheid verwachten in te korte tijd daarnaast is er te weinig tijd kennis en geld om de leerlingen op de juiste manier te begeleiden een leerzame aanwij zing voor het belang van een geleidelijke implementatie van de zelfstandigheidsdi dactiek 2 niet alleen dit aspect maar ook de vele voorbeelden waarmee medaer zijn betoog lardeert verraden de worteling van zijn expertise in de basisschool toch heeft de flaptekst het bij het rechte eind als hij de transfer naar alle onderwijsvormen en lagen dus ook secundair en waarom niet hoger onderwijs als mogelijkheid ziet lit 30e jaargang nummer 4 maart april 2001