Werkhuis. Levenslang leren en de actieve welvaartsstaat.

Publicatie datum: 2004-07-01
Collectie: 33
Volume: 33
Nummer: 5
Pagina’s: 57-58

Documenten

57 werkhuis levenslang leren en de actieve welvaartsstaat herman baert luc dekeyser geert sterck red levenslang leren en de actieve welvaartsstaat leuven leusden acco 2002 227 p het laatste decennium is het al levenslang dat niet alleen de instrumentele maar ook en levensbreed leren wat de klok slaat de emancipatorische dimensie van levens ook minister vanderpoorten heeft begin lang leren tot zijn recht moet komen 2001 een maatschappelijk debat georgani instrumenteel om zich te kunnen inschake seerd rond het thema de idee van de actie len en handhaven in de arbeidsmarkt ve welvaartsstaat is door minister van emancipatorisch om het debat over sociale denbroucke meegebracht uit het verenigd en maatschappelijke thema s te kunnen koninkrijk dat begrip houdt in dat het stel aangaan om zich als individu te kunnen sel van de sociale zekerheid en het arbeids situeren in de samenleving en om sociale marktbeleid hervormd worden met als doel en individuele verantwoording te kunnen de burger te activeren een koppeling van afleggen beide concepten maakt het onderwerp uit van deze publicatie onder redactie van in het openingsartikel zet herman baert de herman baert luc dekeyser geert spanningsvelden in het discours van de offi sterck de auteurs zijn verbonden aan het ciele verklaringen over levenslang leren uit centrum voor sociale pedagogiek van de een in de twaalf volgende bijdragen wor k u leuven den die spanningsvelden verder uitgediept door vlaamse en nederlandse onderzoe in het kader van de actieve welvaartsstaat kers de artikelen zijn gegroepeerd rond vijf wordt levenslang leren als een belangrijke vraagstellingen telkens worden een stelling factor gezien bij maatschappelijke integra en een tegenstelling geformuleerd gevolgd tie sociale cohesie en actieve participatie door een praktijkgerichte bezinning de vijf aan verschillende facetten van de samenle vraagstellingen waarrond de publicatie is ving de basisgedachte van dit boek luidt opgebouwd zijn juli 2004 nummer 5 33e jaargang 58 1 levenslang leren dwang of drang met drie bijdragen belichten de actieve rol andere woorden worden mensen ver die burgers kunnen spelen in het vorm oordeeld tot levenslang leren of kunnen geven van het beleid in zachte sectoren ze the joy of learning titel van een fins als educatie cultuur en welzijn rapport smaken in drie bijdragen beleidsparticipatie als cruciaal aspect wordt nagegaan welke vlag de lading van de actieve welvaartsstaat van levenslang leren dekt 5 leerbereidheid in lerende organisaties 2 leren voor of leren over duurzaamheid mensen aanpassen of organisaties of hoe leren mensen sociale verant aanpassen het vermogen om perma woordelijkheid opnemen in samenhang nent te leren is een basiscompetentie met maatschappelijke uitdagingen geworden voor iedere organisatie en zoals milieu en natuurbehoud duurza haar medewerkers aansluitend op een me ontwikkeling genetische modifica kritische doorlichting van het concept tie en dergelijke processen van sociaal van de lerende organisatie wordt de leren in relatie tot het publieke debat strategische rol van het leren en het worden in drie bijdragen in kaart leerbeleid in een bedrijf behandeld gebracht 3 leren voor de arbeidsmarkt remedie zoals uit de titel en de inhoud mag blijken ren of activeren vanwege de toene wordt het concept levenslang leren in deze mende flexibilisering en globalisering op publicatie in een breed maatschappelijk de arbeidsmarkt is levenslang leren een kader geplaatst de bijdragen zijn de neer noodzaak geworden in twee bijdragen slag van een postacademisch vormingspro worden leerprocessen in relatie gramma van de k u leuven waarin de the gebracht met de evoluerende arbeids orie en de praktijk van het levenslang en samenleving en met de levensloop van levensbreed leren in vlaanderen centraal het individu stonden dit studieboek wil veel gebruikte concepten verhelderen en kritisch benade 4 beleidsparticipatie in de volwassenen ren en een aanzet geven tot reflectie en educatie en in het welzijnswerk actieve discussie erover vanuit verschillende invals burgers of passieve consumenten hoeken rita rymenans universiteit antwerpen campus drie eiken faculteit onderwijs en informatiewetenschappen i o universiteitsplein 1 2610 wilrijk rita rymenans ua ac be 33e jaargang nummer 5 juli 2004