Werkhuis. Pedagogiek van zingeving.

Publicatie datum: 2003-01-01
Collectie: 32
Volume: 32
Nummer: 3
Pagina’s: 79-80

Documenten

79 is pedagogiek van zingeving jaap g schaap pedagogiek van zingeving kennisbasis van interactief leren leuven apeldoorn garant 2001 pedagogisch denken en handelen is hoofdstuk 2 presenteert een empirisch voortdurend gericht op het vinden van een analytische benadering van opvoeden en zinvol evenwicht tussen kennis verwerven onderwijzen de mens in de rol van pro en zin zoeken structuur bieden en los laten bleemoplosser in hoofdstuk 3 staat de natuurlijke groei eerbiedigen en cultureel emancipatiepedagogiek centraal haar de gewenst ingrijpen tussen continuiteit bewa vrije mondige mens ontwikkeling van de ren en discontinuiteit toelaten tussen werkende mens en taal is het onderwerp inspannen en ontspannen tussen eenheid van hoofdstuk 4 er wordt een beeld bevorderen en aan verscheidenheid creatief geschetst van de cultuurhistorische bena kansen bieden p 9 dering volgens het denken van vygotski in hoofdstuk 5 over de taalanalytische peda dat het pedagogisch denken en handelen gogiek wordt de mens in taalspelen ten geen eenheid is maar veeleer gelijkt op een tonele gevoerd ten slotte komt de pedago veelstromenland illustreert jaap schaap in giek van de praxis in de geest van john pedagogiek van zingeving kennisbasis van dewey in hoofdstuk 6 aan de order men interactief leren in deze achtergrondpubli sen als partners in leren en onderzoeken catie bespreekt hij niet minder dan zes pedagogische bewegingen in evenveel eke pedagogische benadering wordt vanuit hoofdstukken vier werk of leervragen benaderd 1 wat is de aanleiding en wat zijn de rich in hoofdstuk 1 mens worden wordt de tinggevende inzichten persoonsvorming van de mens gezien van 2 aan welke kernwoorden is de denkwijze uit de hermeneutische pedagogiek to herkennen jan feb 2003 nummer 3 32e jaargang it4 3 welke mogelijkheden en beperkingen de publicatie is bedoeld om bij te dragen tot heeft de benadering gelet op het zoe het eigen leerproces van de lezer om hem ken naar zin in de ontwikkeling van de sturende gedachten van de verschillende jonge mensen benaderingen te leren herkennen dat is de 4 wat zijn de sterke en zwakke punten betrachting van de auteur de doelgroep die gelet op het streven om lerenden te hij daarbij voor open heeft bestaat in de begeleiden naar een grotere mate van eerste plaats uit leraren en opvoeders maar zelfstandig leren in een lerende samen ook andere belangstellenden zijn uitgeno leving digd om te reflecteren over pedagogisch verantwoord handelen en in dat opzet is jaap schaap zeker geslaagd zin in het studiehuis jaap g schaap zin in het studiehuis interactief leren in de les leuven apeldoorn garant 2001 studie huffs of studie bouwva 7 dat is de in het eerste hoofdstuk staat de kanteling vraag waarmee dezelfde auteur de publica van onderwijzen naar leren centraal vijf tie zin in het studiehuis interactief leren in onderwijsmodellen passeren de revue tra de les opent de nederlandse onderwijs ditionele kennisoverdracht adaptief onder hervorming van de tweede fase boven wijs probleemgericht onderwijs intercultu bouw van het secundair onderwijs met een reel onderwijs en interactief leren welke metafoor typeren is niet voldoende om de bijdrage leveren zij aan het leren en begelei onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren den van lerenden in het studiehuis schaap aldus schaap te veel aandacht voor het is een pleitbezorger van dit laatste model beheer en de organisatie en te weinig voor omdat het de sterke kanten van alle andere het onderwijskundig en pedagogisch integreert bovendien ziet hij ook een duide gedachtegoed van het studiehuis zou wel lijke link tussen de leervormen die hij hierin eens een bouwval tot gevolg kunnen heb onderscheidt ervarend leren informatief ben maar wat houdt lesgeven in het studie leren creatief leren en redenerend leren en huis precies in in zes hoofdstukken pro de 24 procesgerichte leeractiviteiten van beert de auteur daarop een antwoord te zelfstandig leren volgens vermunt onder formuleren verdeeld in cognitieve affectieve en regula tieve leeractiviteiten 32e jaargang nummer 3 jan feb 2003