Werking en invoering van een modulair onderwijssysteem

Publicatie datum: 1989-01-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 4
Pagina’s: 184-187

Documenten

lief ke sinnem a werking en invoering van een modulair modularisering onderwijssysteem modularisering zal in het mbo van na de svm operatie een grote rol gaan spe len in haar inleiding schetste liefke sinnema de weg die een onderwijsinsti tuut kan gaan om tot een vorm van modularisering te komen zij was nauw betrokken bij de ontwikkeling zoals die plaats vond bij de deventer akademie voor fysiotherapie het von congres bood te weinig tijd om op alle vragen en opmerkingen te reageren met name de koppeling naar het schoolvak neder lands bleef onderbelicht een greep uit de vragen die bleven liggen wat zal de plaats zijn van het vak nederlands in de modularisering kun je nederlands niet gewoon laten lopen naast de vakken die wel gemoduleerd zijn dreigt niet het gevaar dat toetsing te centraal komt te staan is nederlands alleen ondersteunend voor andere vakken kun je een a rtikel leren schrijven in een module het is belangrijk dat hierop een vervolg komt de von kan initierend zijn door het uitwisselen van informatie ideeen en onderzoek de eerste aanzet zal zijn het verzenden van de deelnemerslijsten moge er iets moois uit groeien knelpunten ten in he t leerproces v an on derw ij zen en leren w erd als negat ief erv a ren dat wa re n me t n a d e studie ric hting fysioth e ra p ie van d e r ijk sho me de consumptieve houding van studenten g eschool ijseiland te de venter is een no g jon ten aanzie n van d e leerst of en h u n voorui t g e in 1 9 71 g estarte op lei d in g sch uiven de studieged rag de stu d en ten zou aanva nkelijk w as het o p mo d ul aire w ijze aan den veel eerder zelf met hun studie moeten b ie d en van d e leerstof geen vanze l f s p rekend beginnen daa raa n g e koppe l d z ou ook in ee n h ei d infor mati e overd rac ht in de vorm v a n vro eger stad ium getoets t moet e n k unn en hoorcolleg es s t on d centra a l a llen g s ontstond w orden er onvred e over d it systeem een aa n tal as p ec 184 moer 19 8 9 4 p 1 84 1 87 onderwijsvisie en uitgangspunten het o p z etten en ont wi kke len va n modul e n en ga ven cursusse n om de de skund i g heid v an de in deventer w erden studiedagen georganiseerd docenten te bevorderen er vonden voortdu met als centraal thema o n d er w ijs halen of r e nd d emons trat i es en w or k shop s pl aats v a n k rij g en modulen die ge reed kwamen d e leerst of w erd tijdens de w e k elij k se docentenver g a d erin g en in plaats van semesters verdeel d over tri w er d dui d elijk vanuit w el ke visi e d oce nten en mesters in ra p tem p o en kele maanden rstel direc tie het on d er wijs w ild en o pz etten een den d e docenten hun eig en leerstof o p sc h rift meer f le x ibel onderw ijssysteem waarin d e o m d ez e vervol g ens te on twikke len t o t mo d u stu d ent een actievere rol zou kunnen spelen len er werd dus uitgegaan van bestaande d e volg ende uit g ang spunten w erd en o p leerst ofinhou d en d eze leerstof w er d w el ge g esteld geoperationaliseer d en in g evoerd screen d ov e rl a p p ingen we r de n e ruit gehaald h et materi a al w er d aan g evul d en verrijkt met de student zou centraa l moeten staan i n het on d oelformulerin gen eindte rm e n o efeno pd rach derwijsleerproces met meer nadruk op ontwikke ten voor b eel d toetsvragen stud iesu gg es t ies ling van eigen activ iteiten en verantwoo rdelij k verwijzingen naar studieboeken studiebelas heden tin gsuren en n a ar materiaa l in d e me d iathee k de studenten zouden een eigen stud ietempo moeten kunnen vo l gen terw i jl de docenten een d aarnaast w ar e n er nau w elij ks ex tra fa cilitei meer adv i serende motiverende en begele i dende ten veel werd in vrije tij d geschreven op d e taak zouden moeten ve rv u l len hulpmiddel en ze manier werden theoretische praktische en zouden moeten worden ontw i kkeld om de integratieve modulen samen gesteld d e do leerstof vanu i t verschillende bronnen te benade centcont act uren van d e t heo r et ische mod ulen ren en toegankel ijk te maken w erden d r astisch teru gg eschro ef d we lis w a a r de ro l van de docent a l s informat i e overdrager a fhankelij k van d e moeilij khe i d sg ra ad d e p ra k zou teruggedrongen moeten worden er zou ge tische modulen daa rente ge n b lev en 1 00 zocht moeten worden naa r een diversite it aan d ocent a f han kelijk werkvormen en zelfstud i e van de student als vervolgens werd een studentbegeleidings voo rnaamste le er acti vite i t onderwijsdoe l en on derw ijsactiviteiten onderwijsmiddelen zouden systeem on twi kke l d in d e vorm va n een men wederz ijds op elkaar afgestemd moeten worden toraat ie d er e mentor speciaal daarto e opge l e i d kreeg 1 0 12 stud e nten onder ha a r of zijn hoede stu dievaardig hed en stu d ieplanni ng verni e u wing sstrategi e studie b eg el e i d in g en stu d i e voortgan g ston d en centraal tijd ens de wek elijkse groeps b ijeen n a een perio d e van verk enning en bestudering komsten o ok individuele b e g eleidin g werd van verschillen d e onderw ijssystemen d ie een ve e lvuldi g gege ven o p lossing voor onze problemen zouden kunnen o m d at er uitgeg aan w erd van de i d ee d at stu aandragen w erd ein d 1 98 3 in een al gemene denten st eed s meer zoud en gaan stu d eren in docentenverga d ering besloten over te schake d e sc h ool met b ehulp van al het ont w ik kelde len op modulair onder wijs met aspecten van mat eriaal w as het voor d e hand ligg end een een individueel studie systeem studielandschap in te richten bestaande uit n atuurlij k w as er wel een a antal d ocen t en d at een mediat hee k z elfstudielo k alen stu dieca b i enige sce p sis had maar d e b ehoe fte om te nes en ruimten voor het oefenen van p rakti veran d eren met het oog op on d erw ijsver b ete sche vaardig hed en rin g kw am van b innenuit en wer kte d aar d oor zeer motiverend voor iedereen de directie speel de ee n b el a n g rijk e rol bij de g e hele o p era toetsin g tie z ij w erkte ini tierend stimuler e n d en voel d e z ich zeer b etro kken bij d e innovatie wel k e ge ied ere mo d ule wordt in p rinci p e afg esl o ten faseerd werd ingevoerd met een vorm van toetsing soms een schrifte begonnen werd met propedeuse er werd een lij ke toets een com p utert oets soms een ver klein b egelei d ingsteam g e formeerd best aande slag een pa per of een and er w er k resultaat uit e en interne beg elei de r en ee n extern e bege h oew el d e toetsing s terk afha n ke lijk is va n de leider universiteit twente beide onderwijs aard van het betreffende vak wordt wat be kun d i g en zij hiel p en in d ivi d uele d ocenten met treft d e theorievakken g e b rui k g emaa kt van 185 toetsen p er comp ut er vol ge ns h et compute r te hoeveel hed en m odulen voor stu de nte n te m anag ed i n struct i o n systeem cmi v an i ede kopieren re mo du le is een g root aanta l toetsvra g en ont a lle docenten besc h i kk en over een w erkk amer w or p en ge ko pp eld aan d e ein dtermen en o p om da ar tij d ens d e 3 8 uri g e w erk w ee k mate vergelijk bare w aar d e bek e k en d oor d e d ocent ri alen te ontw i kk el e n voor het o n de rw ijs w il of vakg roe p in d e com p uter in g evoerd o p een zo gigantische onderwijsverandering enige aanvraag van de student geeft de computer k a ns van sla gen hebben d an is het een must een selectie uit het tota le b estan d van vra g en d at de com m unicat ie tussen d oc e nten o n d er voor de betreffende module die de toetsing li ng en tussen d oc e nten e n d ir ec t ie g oed ver van de studenten vormt loopt hier heeft de studierichting heel veel b eoordeling van het resultaat naar de van te aandacht aan besteed voren vastgestel d e no rm geschie d t door d e computer zodat de student direct de uitslag te ho ren krijg t i s h et electr onisc h brein nie t roosters tevreden dan bezorgt het de student een aan tal adviezen d ie correspond eren met die delen h et rooster is opgebou wd i n trimesters van van d e leerstof waarvan het kennisniveau van tien w eken b innen deze tien w e ken ron d en d e de student no g niet aan d e eisen vol doet stu d enten de t h eo retische mo d ule af d aarna slaagt de student voor de toets dan geeft de volgt een periode van twee weken waarin de co mp uter aa n m et w e l ke modulen hij of zij nu pr aktische vaardi gh e d en w or d en g etoet st on verder aan de sla g k an g aan voo rd a t de stu der lei d ing v a n de docent alle resultaten w or dent deelneemt aan de officiele toetsing van den opgeslagen in het c m i systeem dat weer het c mi kan een proeftoets aan g evraa g d wor geko pp el d is aa n een stud entadm inis tratie den d eze mo g elijkhei d voortdurend d e eigen systeem op ieder g e wenst moment kunnen ke nnis te k unnen e va l ue ren als voo r b erei d i ng de resultaten en de gemaakte studiebelastings o p d e d aa dw er kelij k e toet s m o et b eschou wd u ren van g roe pen stu d ente n of i nd ivi d uele stu worden als een essentieel onderdeel van het denten door de mentoren worden opgevraagd leerp roces van de stu d ent de central e inlei d i ngshoorco ll ege s li gge n vast een aanvulle nd e vorm v a n beoor d elin g en eva een a a nta l r e s ponsiecolle ges oo k d e pra k ti luatie van het peil van de kenni s van d e stu sche mod ulen zijn per w e ek g eroosterd een dent w ordt g eleverd d oor de period ie k g eorg a a antal mod ul e n wo r dt in princi pe mee r dere ke niseerd e voort g ang sevalua tietoet s d e ze toets ren p er ja a r aa ngeb o d en de st u d ente n kunnen is zo w el in do e lstelling als in d e vormg eving d aar o p inte k enen i d entiek aan d e voortg an g stoetsing z oals d eze d e overi ge tijd is bestem d vo or st ud entbeg e aan d e r ijksuniversiteit van lim burg in g e b r u i k leid ing spre ekuur ontw i k keling van mod ulen is en is ont w i kkel d in samen w er kin g met d e en uiteraard d e gebrui k elijke vergadertij d en d e r ul en d e haag scha akademi e voor fysio t ijd voor voor en na zorg therapie evaluatie voorzieninge n docenten en studenten aan de studierichting h et ligt vo or d e han d dat er bij m o d ulair on fysiothera p i e zijn ent ho usi a s t d id ac t isc h derwijs an d ere eisen aan h et sc h oolg e b ou w w o rdt het mo d ula ir syste e m a ls activer e n d er g este ld word en dan b ij t ra d itioneel on d er w ijs varen de a fwisselin g d ie er is w at b et r eft d e o nder essen t i e le voo rzie nin g en va lt uiteraard hoorcolle g es zelfstud ie en beg eleidin g vin dt de t oe tszaal een toet sza albeheerste r z org t me n aan t re kkel ij k dat w il niet z eggen d at al voor d e d ag elij k se ga n g van z ak e n een audio l es altij d vlekkeloos verloo p t ni et i e dere d o visuele d i e ns t h e eft b ij m o d ul a ir on de rw ijs ee n cent heeft zich gevon d en in de nieuwe rol van expliciete taa k in s amen wer kin g m et de te ch ont w i kk el aa r e n begeleide r z o ve rtoo nt ee n nische d ienst en een on derwijskun d ig e maken groe p s beg el e i d ing soms no g het k ara kte r van de docenten videomateriaal dat nodig is om de een kl assi ka le les oo k h et schrijven v a n mo m o du len g oed te k unn e n b estude ren dulen is voor een aantal docenten een moeilij e e n re p ro afde ling is onontbe erlij k om snel g ro k e e n tij d rovend e o pe ratie 186 het probleem ligt daarbij niet in de weergave meer informati e van de leerstof maar het zijn de elementen die een module tot een zelfstudiepakket ma v oor een uitvoerig e b esc h rijvin g van deze on ken dus doel f ormulerin gen de oefen en derw ijsinnovatie kan w or d en verw ezen naar t oetsvragen d ie het st rui kel b lo k vormen wa t d e stud enten betreft verloo pt de s tud ieplan verdwalen of de weg weten adoptie implementa nin g redelij k tot go ed e r z ijn echte r stu de nten tie en evaluatie van een modulair onderwijssysteem d ie m oeit e h e bb en m et d e d isci p line d ie voor welbevinden studiegedrag en studieresu ltaat van een m eer zel fstandi g stu d eren nod i g is z ij ver studenten in het modulaire onderwijssysteem aan de langen op d it p unt meer b e g elei d ing p ressie studierichting fys iotherapie van de rijkshogeschool ijseiland te deventer deze doctoraalscriptie onder en tussentoetsen het gevaar van studievertra w ijskunde r ijksun i versite it utrecht werd geschre g in g d aar d oor is niet den kb eel d i g ven door liefke sinnema en genie wawej ay en kan het conta c t tussen docen te n en stu d ente n is besteld worden b ij de auteurs enorm toe g enome n aan d e stud ierichting regelmatig wordt in het land b ij versch il lende scho fysio therapie is het m odulair on d erw ijs vanuit l en een studiedag over modulair onderwijs georgan i een on d erw ijsvisie g e b oren d it gebeur d e in seerd met deze praktijkcasus als uitgangspunt in een p eriode w aarin het on de rw ijs nog niet d i en ook u of uw i nstell i ng hie rvoor be langstelling drastisch geteister d w erd d oor bezuinigingen heeft kunt u ons bel len voor het maken van een af met an d ere w oord en het g ing er niet om een spraak tel 05700 25888 g oed k o p er o nd er w ijssysteem te creeren wel om een an d er doelma t iger flexibeler en dus beter onderwijssysteem niet om docenten over bod i g te m ak en maar om na her b e zinnin g op de ta k en v an d e d ocent tot een an dere functi e omschrijvin g en invullin g te k om en v aa k oo k aa n g e p ast aan d e mogelij k heden d eskund i g h e id en interessen van de d ocent zel f he t is namelij k niet zo d at als de mod ule ge ree d is d e d ocent k an vertre kken o n d er w ijs ook modulair onder wijs is een dynamisch ge beuren a ctualiseren interdisciplinaire pro g ra m m erin g o p zetten aan p assen aan verande ren d e visies e n technische ont wikkelin g en m a ken con tinue bijsturing van d e modulen wer k b oe ken d ocu m entatie med iama teri aal en stu d i esu ggesti es n odig korto m het is boeie n d o m in d it syst e em d o cent te zijn misschien wellicht een hart onder de riem voor vele collega s in deze woelige t ij d en 187