Wie hoort er thuis in het verbeteringsgesticht?

Publicatie datum: 1987-09-01
Collectie: 17
Volume: 17
Nummer: 4
Pagina’s: 258-268

Documenten

wie hoort er thuis in het verbeteringsgesticht opstellen corrigeren is een vrij subjectieve aangelegen heid niet omdat er geen objectieve criteria zouden be staan maar veeleer omdat niet elke leraar die kent of naar de praktijk toe kan vertalen het quoteren is nog subjectiever de ene leraar is de ene dag al wat guller dan de andere het ontleden van de psychologische factoren die hierbij meespelen zou ons te ver leiden maar omdat we deze netelige kwestie boven het niveau wilden tillen van gespreksitem voor verbolgen leerlingen tijdens het speelkwartier toetsten we enkele serieuze vermoedens door 10 leerkrachten hoger secundair onderwijs aso en tso lieten we 3 authentieke opstellen van zesdejaars rond het thema media zie bijlage zo gewoontegetrouw mogelijk corrigeren we lichten een klein tipje van de correctiesluier op de punten opstel a 4 4 5 5 2 vold 5 5 0 5 5 6 5 5 4 opstel b 4 7 7 2 matig 6 5 0 5 6 5 4 6 75 8 opstel c 6 8 5 6 void 7 7 5 7 75 6 dt fout rangorde zeer goed bijna zeer goed goed tamelijk goed matig voldoende onvoldoende als we een poging doen om de puntenvermindering voor een dt fout te negeren we hadden ons voorgenomen om alleen te tonen en niet te oordelen stellen we vast dat er weinig eensgezindheid bestaat onder de leerkrachten de punten op 10 varieren voor opstel a tussen 4 en 6 voor opstel b tussen 4 en 8 voor opstel c tussen 5 en 8 5 4 leerkrachten geven een aparte evaluatie voor inhoud en vorm taal en stijl nog interessanter is de relatieve waardering voor de drie werkstukken 1 leraar geeft geen rangorde aan 1 vindt opstel a het beste 3 kiezen voor opstel b en 5 voor opstel c frappant is toch wel dat hetzelfde opstel door de ene leraar ver guisd en door de andere opgehemeld wordt we mogen hierbij vooral niet uit het oog verliezen dat een cijfer 4 iemand de das kan omdoen 258 vonk 1987 17de jg nr 4 uiteraard konden onze proefleerkrachten hun evaluatie alleen baseren op het schrijfprodukt 9 onder hen kenden de leerlingen niet en waren dus niet in staat hun indivi duele ontwikkeling in te calculeren wat echter op zijn beurt het gevaar van de self fulfilling prophecy kan inhouden proefpersoon 10 is de echte klasleraar is zijn afwijkende relatieve puntenevaluatie daaraan toe te schrijven de commentaren de puntenevaluatie is een zaak wat voor de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van elke leerling belangrijker is is zinvolle feed back ook hier dezelfde opmerking als boven 9 proefleerkrachten konden geen rekening houden met de individuele evolutie van de leerlingen wat een leraar expliciet in voetnoot vermeldt 2 leerkrachten geven bij geen enkel opstel globale commen taar bij de overige 8 treffen we systematisch of spora disch uitgebreid of summier formele en of inhoudelijke opmerkingen aan ter illustratie drukken we de commentaren op opstel b hier af omdat die het meest uiteenlopend zijn leerkracht 1 1 leerkracht 2 dtexox arain 40204ftwskiy ra cillirtzet oicidol eve ii f f airrvi j 07 k iituarfaiatr e vreata 44 krzez 6 taalebn 4tit am igi drnam le 349144 u z i j 0 7 froci covice k wrvavedvr2dyn alta riiiatekvooecei vt df vinfr pana 77 g a e 9 259 leerkracht 4 alf6likl 4 1 ale g a tall et art 4 e 5 t tr adze rt e izi lt 5 ja 4 ries ke tt a cz 4 i e i e a i 4 3 6 6 4434 k wa 4 ao i eta t te et i 4 scar 4 12 11 1 n leerkracht 7 ciuwv ome 44t e 4 q ea 40 7ated im t z44 it et es st irdv leerkracht 9 t c t elt y n r e nisel jz nvp v y1 zis zib en cise q a nrada o oan x o r leerkracht 10 ced vv ukail geea c e pactcal er cin o o de bladspiegel tot slot laten we even aannemen dat een leerling veel zorg besteedde aan de uiterlijke verschijningsvorm van zijn opstel hoe krijgt hij dat na een paar dagen weken maanden schrappen wat niet past terug om dan nog maar te zwijgen over de spaghetti spatten 260 om u een idee te geven van wat en hoe leerkrachten zoal corrigeren drukken we een fragment van opstel a af leerkracht 1 van al deze ieugdproblemen 9 merkt gewone 9e 9 burger i de e in straat immers diets day wat zou he fuiven zijn z n volgens ens 9 velen toch maar een br in aard van deaera111 te t en als teo school onrecht is aangedaan dan sla je j terug ru9 zo sim p el ligt 9 dat de meerderheid van de jongeren is er telkens de dupe van wanneer een minderheid van zich laat horen de vraag blijft echter wat kuxnen ze doen wettelijk kan men niets beginnen voorallen ze 21 jaar zijn dan kunnen ze hun ve le verantwoordelijkheid dragen er is reeds geprbaeert hm de zaak onderling te zuiveren d w z jongeren haan dk herrieschoppers de les spellen docb dit leidde dot wig peer geweld leerkracht 2 van al deze jeugdproblemen merkt de gewone 9 burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijn j volgens 9 velen toch maar een broeihaard van demoral l i tei t en als je opp school onrecht i s aangedaan 9 clan sla j e terug 9 zo simpel ligt 9 dat de meerderheid van de jongeren is er telkens de dupe van wanneer een minderheid van zich laat horen de vraag blijft echter wat kunnen ze doen wettelijk kan men niets beginnen voorallen ze 21 jaar zijn dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid dragen er is reeds geprobeertl pm de zaak onderling te zuiveren d w y jongeren gaan de herrieschoppers de les specien doch dit leidde tot nog meer geweld 261 leerkracht 3 van al dezeej du9p roblemen merkt de gewone 9 burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijn j volgens q velen toch maar een broeihaard van de moral l itei t en als j op school onrecht is aangedaan je 9 dan sla je terug 9 zo si simpel el ligt9 dat de meerderheid van dejjongeren q i s er telkens de dupe p van wanneer een minderheid van zich laat horen de vraag blijft wettelijkan men j echter wat kunnen ze doen wettelijk beginnen 9 vooraller ze 21 jaar j zijn j dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid j dragen q er is reeds e robeert p om de zaak onderling9 te zuiveren d w z jongeren jn9 gaan aan de herrieschoppers pp de les spellen p doch dit leidde tat nog9 meer geweld 9 leerkracht 4 voor de code zie wilms l d hollander h een aantal verbeteringsstrategieen voor steloefeningen in werkmap voor taalonderwijs dec 1981 van al deze jeugdproblemen merkt de gewone 9 burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijn volens 9 velen toch maar een broeihaard van demorailiteit en als je opp school onrecht is aangedaan 9 dan sla je terug 9 zo si el ligtq dat simpel de meerderheid van de jongeren 9 is er telkens de dupe p van wanneer een minderheid van zich laat horen de vraag blijft wettelij kan men j echter wat kunnen ze doen wettelijk beginnen 9 vooraller ze 21 jaar j zijn jrt dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid j dragen 9 er is reeds e robeert om de zaak onderling qp q te zuiveren d w z jongeren jq q gaan de herrieschoppers pp de les spellen p doch dit leidde tot nog9 meer geweld 9 262 leerkracht 5 van al dezejeu d roblemen merkt de gewone j 9p 9 burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijn j volgens 9 to toc velen h maar een broeihaard van demoralliteit en als j opp school onrecht i s aangedaan 9 dan sla je 9 zo j terug simp el ligt 9 dat de meerderheid van dejjongeren 9 i s er telkens de dupe p van wanneer een minderheid vaan zich laat horen de vraag blijft wettelij kan men j echter wat kunnen ze doen wettelijk beginnen 9 vooraller ze 21 jaar j zijn j dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid j dragen 9 er is reeds e robeert om de zaak onderling 9r 9 te zuiveren d w z jongeren 9 aan de herrieschoppers gaan pp de les spellen p doch dit leidde tot nog9 meer geweld 9 leerkracht 6 van al deze jeugdproblemen merkt de gewone 9 burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijn j volgens 9 velen toch maar een broeihaard van demoralliteit en als j je opp school onrecht is aangedaan 9 9 zo s dan sla je terug simp el ligt9 dat de meerderheid van dejjon 9 eren is er telkens de dupe van wanneer een minderheid van zich laat horen de vraag blijft wettelij kan men j echter wat kunnen ze doen wettelijk beginnen 9 vooraller ze 21 jaar j zijn dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid j dragen 9 er is reeds e 9p robeert om de zaak onderling9 te zuiveren d w z jongeren 9 9 n de herrieschoppers pp de les spellen p doch dit leidde tot nog9 meer geweld 9 leerkracht 7 van al dezejeu d roblemen merkt de gewone j 9p burger 9 in de straat emmers mets duszou wat het fuiveni z n u ven j vo volgens 9q s velen toch maar een broeihaard van demoralliteit en als je op p school onrecht is aangedaan 9 a dan sla je 9 zo j terug simpel p 9 dat ligt 263 de meerderheid van de j jongeren en iis telkens de dupep van wanneer een minderheid van zich laat horen oen de vraag blijfttechter unnen wat zekunnen doel wettelijk wettel i k kan j men niets beginnen g voorallerze z1 jaar z1jn dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid dra dragen g er s reed eeds 9probeert om de zaak onderling te zuiveren d w z jongeren j9 aanpp de herrieschoppers de les spellen p e en doch dit dit leidde tot nog9 meer geweld 9 leerkracht 8 van al dezejeu d roblemen merkt de gewone 9p 9 burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijn volgens 9 velen toch maar een broeihaard van demoralliteit en als je opp school onrecht is aangedaan 9 dan sla je terug 9 zo simp el ligt 9 dat de meerderheid van de jongeren 9 is er telkens de dupe p van wdama x een minderheid van zich laat horen de vraag blijft echter wat kunnen ze doen wettelijk j kan smen niets beginnen 9 vooraller ze 21 jaar j zijn zijn dan kunnen hun volle verantwoordelijkheid j dragen 9 fr is reeds geprobemrt om de zaak onderling te zuiveren d w z jongeren 9 gaan de herrieschoppers pp de les spellen p doch dit leidde tot nog9 meer geweld 9 leerkracht 9 van al dezejeu d roblemen merkt de gewone j 9p 9 burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijn j volgens 9 velen toch maar een broeihaard van demoralliteit en als j je opp school onrecht i s aangedaan 9 9 zo dan sla j je terug simp el ligt9 dat de meerderheid van dej jongeren g i s er telkens de dupe p van wanneer een minderheid van zich laat horen de vraag kan men echter wat kunnen ze doen wettelijk blijft niets beginnen 9 vooraller ze 21 jaar zijn dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid j dragen 9 er is reeds e robeert mm de zaak onderlingte zuiveren d w z jon eren 9pjongeren 9 gaan de herrieschoppers pp de les spellen p doch dit leidde tot nog9 meer geweld 264 leerkracht 10 van al deze jeugdproblemen merkt de gewone ewone burger u 9er in de straat immers niets dus wat zo u het fuiven zijn j volgens g velen toch maar een broeihaard oe haard van demoral i tee t en als je opp school onrecht iis aangedaan 9 dan slaj je terug g zo simpel a ligt dat de meerderheid van de jon jongeren eren s er p tel ken de dupe van wanneer een m i nderhe i d van zic laat h t oren de vraag blijff j echter e wat kunnen 4 g a p en wettelijk kan an men nie s b eginnen vooraller ze 21aar zijn an kunnen dan ze hun volle verantw o r del i khe d g ira en s er eedsis reeds r 9ep obeert om de zaak o nderl n te zuiveren d w z jongeren longe en gaan de herrieschoppers de 1 9es spellen doch dit leidde tot nog g meergeweld 9 walter de hert rita rymenans p a romeinse put 50 2520 edegem 3ijlage opstel a media geweld bij jongeren het probleem van het geweld onder de jongeren zou men zo denk ik er althans over meer in het daglicht moeten plaatsen wil men de huidige situatie hieromtrent veranderen dit lijkt op het eerste gezicht een zware uitspraak p die niet al te helder is en vragen ge oproept laat me ter verduidelijkinggvan enkele concrete voorbeelden vertrekken een frappant voorbeeld is het afschaffen van de mageli j kheid tot het houden van fuiven of n jo ren td s in kontich wat bewoog 9thet schepencollege ertoe deze beslissing 9 te nemen geweld inderdaad bijna op elke fuif werd er gevochten 9 en heibel gemaakt 9 baand zoals j dit fenomeen onder g de jongeren wordt genoemd g sommige personen ommlge per oven gaan niet naar zo t n party om zich te vermaken maar om anderen hun avond te verpesten p denken we hierbij aanp de full moor y party in de zaal 1centrumie die edeburen deuren even na modder naacht mest sluiten wegens de rava9 e achter die deuren jongeren vele jongeren die op zaterdagavond 9 rustig 9 willen uitgaan 9 trekken meer en meer naar danci n9 s of j jeugdhuizen als karick of trax limmerik of het kruispunt deze plaatsen p zi j n bijna j de enige 9 veilige 9 mogelijkheden om zich te vermaken in een fijne sfeer 265 het 9 geweld beperkt p zich echterniet tot iet tobinnen inn de deuren van zo n zaal in de meeste grote g steden wordt de avond onveilig 9 gemaakt 9 door j jongeren 9 die in een al dan niet 9 grote groep 9 p moeilijkheden j zoeken daarbij 9onveilig daarbij komt nog dat niet enkel de uitgangsbuurten onveili zijn in vele grotere scholen is de sfeer sterkeres annen 9 p dan in andere en daar wordt dan ook meer heisa geschopt van al dezeejdu9roblemen p merkt de gewone 9e burger 9 in de straat immers niets dus wat zou het fuiven zijnj volens 9 velen toch maar een broeihaard van demoraliteit en als je op j p school onrecht is aangedaan 9 dan sla je u9zo j terug simpel mp ligt 9 dat de meerderheid van de jongeren j 9 is er telkens de dupep van wanneer een minderheid van zich laat horen de vraag 9j blijft echter wat kunnen ze doen wettelijk kart men niets beginnen 9 vooralleer ze 21 jaar j zijn dan kunnen ze hun volle verantwoordelijkheid zijn j dragen 9 er is reeds geprobeert t om de zaak onderling zuiveren ng te zu i veren d w z jongeren j g gaan g dd herrie schapp ers de les spellen p doch dit leidde tot nog meer geweld 9 van al deze strubbelingen 9 vinden we niets of weinig9 terug9 in krant radio of tv hiermee halen ze immerseen 9 grate 9 verkoop of kijkcijfers kijkcijfers indien deze problemen ook hun beno di9 de aandacht kregen e9 in deze vormen van de media zouden we al een heel eind verder zijn door bijvoorbeeld j g deze vormen van jeugd in de krant toe te lichten bereiken 9 eweld ze eenrater 9 publiek p wat kan leiden tot een bredere bewustwording 9 die eventueel uit mondt in oplossingen voor het probleem p dit mag9p optimistisch klinken doch het is beter dan het behouden van de steeds verergerende 9 situatie we moeten er wel rekening n9 mee houden dat het weggeven 99e van deze gegevens 99 ook wel een omgekeerd 9 effect kan hebben j jongeren 9 die door krante artikels inzien dat geweld 9 een oplossing9 voor hun problemen op p jn kan zijn daarom vraagt het pr probleem om een doordachte en g eco rdineerde aanpak p en verdient het de kans om veranderd te worden ik ben van mening 9 dat met een ernstige9 bewustwording9van de massa omtrend dit probleem de eerste stapp naar verbetering gezet is hoe duidelijker 99 j het licht op deze jongerensi tuatie schijnt j hoe groter 9 de kans op pp positieve reacties daarom zouden de verschillende takken van de media zich meer op dit probleem moeten toeleggen opstel b de media kunnen reclamegebruiken om meer kwaliteit te leveren we gaah het hier dus niet over de financiele kant in relatie tot kwaliteit hebben we zullen beginnen g met televisie dan overstappen ppe naar de radio en tenslotte de geschreven pers behandelen iedereen is het erover eens dat er een duidelijkj verschil is tussen de nederlandse en ieder de vlaamse televisie alsje je 9 beki t merk jejedat er ook veel niet hoge kijkcijfers nederlanders naar de nederlandse tv kijken jk j er zijn echter weinig niet vlamingen die jk z naar de vlaamse tv kijken ij ze hebben dank zij de ster reklame een veel groter budget n dus ook veel meer realiseren recente cijfers en kunnenj wi zen eropop dat de brt met het kleinstebudget dg van heel europa op werkt het ge geld dat door de reklame verdient wordt zou eigenlijk moeten gebruikt worden n om programma s pg te maken die weidegelijk iets te bieden bi de hebben in plaats p van het budget dg voor kwidam en zijnjnaanverwanten te vergroten 266 zou dus men zou kijkdichtheid j maar vooral ook opp kwaliteit moeten mikken deze twee zaken zijn j natuurlijk natuurlijk wel een probleem p want de adverteerders hopen p steeds op p een zo hoog mogelijke hokijkdichtheid 9 kijkdichtheid of er nu al dan niet veel kwaliteit getoond 9 wordt wordt is voor hen niet belangrijk daarom zou men tot eengulden 9 middenweg9 moeten komen het zinnig 99gebruik van de twee televisienetten van de brt opentp al heel wat perspectieven p op het eerste net zou men bijvoorbeeld j de commerciele toer kunnen opgaan p9 en daar dus ook de reclame uitzenden zo zijn j de adverteerders dus tevreden want opp zo t n commerciele zender kan men immer eenroot 9 publiek bereiken op hetp tweede net zou men dan meer de nadruk moeten leggen 9 op p informatieve kunst en wetenschappelijke pp j pro9 ramma s dit zou dus wel heel wat geld 9 kosten maar men kan dit probleem oplossen door het geld van de reclame te gebruiken om die duurdere hoger 9 kwalitatieve programma s p9 te maken wat men zeker moet vermijden j is een opsplitsingin verschillende zuilen zoals we dat op p de nederlandse tv kennen waar de commerciele tv de beide netten heeft ingenomen 9 men krijgt j9 daar immerszendtijd zendtijd in verhouding9 tot de kijkdichtheid j dus probeert iedereen daar zo commercieel mogelijk 9 te zijn j ook de radio zou best wat reklame kunnenebruiken 9 toch ook hier moet men er zeer goed voor oppassen p de reclame niet verkeerd in het budget 9 in te passen vergelijk 9 j de brt maar eens met de meeste vrijej radiozenders ook hier schuilt immers het gevaar dat de media zichaan9 aanpassen p aan de wensen van de adverteerders en dus zo commercieel mogelijk worden ik denk dat de vlaamse radio wel als voorbeeld kan dienen er is daar een zeer commercieel gerichte zender namelijk brt 2 brt 1 daarentegen is al heel wat minder commercieel en brt 3 heeft een zeer kleine luisterdichtheid als men nu bijvoorbeeld reklame op brt 2 zou invoeren dan zouden de werkingskosten heel wat verla 9 en en zou de kwaliteit nog9 kunnen toenemen vrijevrije natuurlijk ver zijn natuurlijk radio s zijn verplicht p zich aan te passen aan het hiervoor vermeldeevaar 9 ze hebben immers een zeer klein budget en elke frank die ze kunnen ontvangen 9 zullen ze dan ook proberen p te krijgen j9 ze moeten ook een hoge luisterdichtheid halen want andersaan 9 hun adverteerders afha ken ook voor de geschreven perseldt 9 al het voorgaande 9 daarom zal een uitgeverij 9 j nooit alleen zeer wetenschappelijke bi na j nooit gelezen 99 tijdschriftenuit even sommige mensen vinden dat reklame een televisie avond stoort maar ik zie echteen 9 alternatief er zal immerseen 9 enkel prive bedrif p j 9eld in een tv station of ander medium pompen zonder daar iets voor in delaats p te krijgen j9 wel ben ik het ermee eens dat mengeen 9 programma s p 9 9 onderbreken zoals dat in de u s a gebeurt mag 9 de niet commerciele reklamep op de brt vind ik niet zo heel bijzonder bijzonder ten eerste is 1 het technisch niveau en de originaliteit van een heel laag9peil p in vergelijking 9 j 9met nederland ten tweede dient het allemaal tot niets want het brengt 9 niets in het laatje j als men reklame maakt moet men het welgoed 9 doen of is dit misschien een leerperiode p voor de overgang 9 9 naar echte reklame laat ons hopen p opstel c media de brt en haar monopolie p de laatste jaren is er al heel wat te doen geweest 9 rond de brt te weinig9zendtijd zendtijd slechteramma s pt 9 en dergelijke zi n b j problemen e volgens 9 j allemaal te wi mij wijten j zijn aan een volgens vele mensen vervelend feit de brt heeft nog 9 steeds het monopolie p als hetaat 9 over de media radio en televisie het probleem p i v m radiostations is 267 al 9 edeeltelij k opgelost p9 door de vrije j radio s genoemd ook wel commerciele stationsg o het vlak van televisie ligt li t dit anders maar zoals de meesten wel weten loopt belgie altijd achter op andere hoogtechnologische 9 landen als er door de overheid moet beslist worden of er verandering n9mag 9 komen in de huidige 9 situatie om het probleem met televisieuitzendingen 9 op p te lossen lijkt lijkt het mijj een9goed idee het p olie dat de brt nu bezit op te heffen en de kans te mono geven aan commerc i i ele stations 9e t i zoals vrije j radio s om zichzelf te bewijzen j die nieuwe stations zouden wel aan bepaalde p voorwaarden moeten voldoen maar deze voor waarden zullen wel door een bekwaam team opgesteld p9 moeten worden en wettelijkj vastgelegd worden ikzelf vind dat die stations zelfonderhoudend moeten zijn j en dus 9 geen finan ciele steun van de staat nodig 9 zouden mogen 9 verwezenlijke hebben dit zouden ze kunnen verwezenlijken op de kijkers j in te spelen p en zich toe te spitsen p op p goed 9 in de markt liggende 99 pro9 ramma s hierdoor zouden adverteerders 9 geinteresseerd kunnen9geraken en zodoende geld in het laadjej brengen 9 een9 gevolg 9 zou zijn j dat de brt zich meer kan toespitsen p op kwalitatief beterep programma s 9 omdat meer9geld beschikbaar komt ze moeten immers geen een commerciele ro ramma s meer aankopen p g p een samenwerking tussen ussen brt en commerciele ri stations is dus ook een waarschijnlijkheid hun complementariteit vormt een stevig blok tegenover de buitenlandse stations de voordelen van dit alles zijn overduidelijk er zullen voor een niet onbelangrijk 9 deel nieuwe jobs j ekreeerd 9 jonge worden waardoor j 9 en mischien talentvollere mensen een kans krijgen in die wereld ook de beschikbare weer zendtijd j zullen stijgen j9 waardoor derden meer kans krijgen j9 het media televisie tegebruiken 9 1 de kijker j krijgt jgt natuurlijk eenroter 9 aanbod van informatieve programma s p 9 zoals streeknieuws de staat hoeft minder 9 geld uit te9 geven aan de brt omdat commerciele programma s p 9 zij dan nu eenmaal duurder zijn door het verlost zijnj van die c p zal de brt zich ook meer kunnen toeleggen 99 op kwaliteit de nadelen verbonden aan dit systeem zijn j volgens mij miniem het beginkapitaal 9 zal groot waarschijnlijk te root zi nj om op voorhand bijeen en te krijgen wie dat kapitaalgaat je9 bijeenbrengen zal waarschijnlijk nog wel aanleiding zijn tot discussies een ander p probleem zou kunnen rijzen rijzen wanneer zo n zender in financielepproblemen komt de brt zou direktehol 9 p worden door de staat en maarzon commerciele zender j dat de bestaande situatie niet houdbaar is derden krijgen het is duidelijk j9 9 geen kans televisie te maken het onduidelijke j standpunt dat de brt inneemt tov de kwaliteit van haarprogramma s en de commercialiteit j de opbrengsten van de brt die miniem zijn allemaal redenen genoeg om verandering door te voeren het doel zou een bestand moeten zijn waarbijzowel j waarbij de brt als de potentiele p commerciele omroep p leefbaar blijven blijven door de complementariteit p heeft dit wel degelijk een kans op 9 en zal de een de ander niet in de weg slagen 9 lopen 268