Wil je d’r over praten?

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 2
Pagina’s: 41-43

Documenten

redactioneel afgezet kunnen worden tegen de prestaties van leeftijdgenot e n over heel het land zoals dat kan met bijvoorbeeld de cito ge gevens volgens het team werkt deze manier van herman giesbers rapporteren bovendien motiverend vooral op grond va n de ge detai ll eerde to e tsgegeven s wil je d r over praten kan men laten zien dat een kind hoe dan ook vooruit gaat iets wat bij d ri e keer een 7 niet meteen inzic htelijk i s and erzijds kan men op grond van landelijke cijfers de ouder s precie sinds vo rig jaar krijgt mijn jongste nu in zer informeren ov e r waar hun kind op e en groep 5 va n basis school de b rink in otter b ep aal d mome nt staa t sum geen rappo rt meer maar een schoolver slag in een begeleidende bri ef spreekt het indruk van d e l ee rkr acht sc hoolteam ook w e l van e en groeirappo rt d e b e do eling is namelijk dat leerkrac hten en uitdagend aa n de aanpak van dit team vind ik ouders meer inzicht krijgen in hoe het kind dat men zic h in het nieuwe s choolvers lag niet zich ontwikkelt niet all een binnen een leer beperkt tot de onafhankelijke toet s ge gevens jaar maar over all e leerjaren heen twee ke er v a n cito of nvt heel be wu s t h ee ft m en per jaar wordt het schoolver slag ingevuld en e rv oor ge kozen te komen tot een zo go e d alle verslagen blijven naast elkaar bewaard tot mogelijke combinatie van dergelijke onaf en met groep 8 verder i s men afge s tapt van h ankelijke toetsgegevens m et de indrukken het aloude punt ensysteem met vijve n zessen van de lee rkracht over de vorde ri n g en van en zeven s de ontwikkeling van de leerlingen een leerling op basis van wat die leerling in de wordt nu be s chr even in termen van goed klas doet dat zijn dan d e vorde ringen die voldoende matig of onvoldo e nde voor som w ee rgeg even worde n als go e d etc ete ra zo mige onderdelen zoals te chnisch en be grij krijg ik een indruk van lez e n met begrip van pend lezen woord e nschat spelling of reke mijn jongste via cito gege v e ns over hoe hij nen wordt de ontwikkeling weergegeven in omgaat met betekeni srelaties e n verwij s rela balkjes waa ri n met behulp van kleuren en ti e s maar zijn eigen leerkra cht he e ft ook e en l etters aangegeven wordt in hoeverre het kind evaluatie gegeven van zijn inzet en lees de betreffende vaardigheid voldoende of meer too n b ij h et l eze n d a n voldo e nde b eheerst in relatie tot wat verwacht wordt op een bepaald moment in het team heeft zich ook ni et beperkt tot de een bep aald leerjaar deze balkjes zijn geba evaluatie van het leren in strikte zin onder seerd op s choolonafhankelijke toets en zoal s kopjes als omgaan met vo lwa ssen e n omgaan de nvi to etsen voor tekstlezen en op toet s lij m e t kind e ren en taakw e rkh ouding krijg ik infor nen ten behoeve van een le erlingvolgsysteem matie over niet onbelangrijke eigens c happen van het cito als durft om hulp t e vragen i s behulpzaam zo e kt c onta c t met andere kinderen het ontwikkelin g omgaan met conflictsituaties werkt zelfstan dig kan s amenwerken of concentratie zoals al gezegd wil dit schoolteam met d e overstap van cijferrappo rten naar schoolver kwetsbare opstellin g slagen all ereerst een beter inzicht krijgen en bie den in hoe een kind zich ontwikkelt drie ik vind dit ve rslag een belangrijke maar keer een 7 voor taal zegt op zich niet zoveel vooral ook een dappere st ap van dit team over hoe het nu echt gaat met de taalontwik door het kiezen en invull en van zulke catego keling van ils e of jan peter een opspli tsing in ri een wordt zichtbaar wat de m e n s en in dez e onderdelen als lezen me t begrip tekst school beweegt wat zij in pedagogisch e n lezen woordenschat ste ll en en s pe lling didactisch opzicht met hun leerlingen voor zegt al meer en vooral als ilses vorde ri ngen heb b e n 1997 2 moer 41 door deze keuzes duidelijk zwart op wit te de leerling volgens mij blijven sommige van ste llen in een schoolverslag durft men zich de bovenstaande vragen ook bij deze invul ook kwetsbaar op te stell en ik kom hierop ling overeind de inzet van een leerling om door de catego rie is spontaan goed vol aandacht te krijgen van de leerkracht of om in doende of matig onder het kopje omg aan contact te komen met de leerkracht uit zich m e t vo lwassen e n die mij to c h voor e nige niet bij iedereen en niet in alle culturen op vraa gt e kens plaat s t nu moet ik ze gge n ik dezelfde wijze oplettend stil braai en dus ben wat a ll ergi sch geworden voor het woord allerminst spontaan gedrag kan even zo goed spontaan het begrip is wat mij betreft te een signaal zijn van vragen om aandacht veel besmet geraakt door ranzig e dating bepaalde gespreksonderwerpen die voor het progr a mma s en bovendi e n ben ik geneigd ene kind bij wijze van spreken dagelijkse kost het te ass oci e ren met de vertherapeutisering zijn uit het gezinsleven bijvoorbeeld kun van de samenleving niet in de laat s t e plaats nen voor het andere kind bijna of helemaal op t v van s chaat s h e ld tot v ereenzaamde taboe zijn en zullen dus allerminst leiden tot bejaard e van gabbermeid tot huisvrouw spontaan vertelgedrag weer andere kinderen achter de geraniums i e dereen moet open en worden misschien pas spontaan als ze de bloot zijn inn e rlijks te zieleroers elen prijs ruimte en de rust krijgen van de leerkracht gev en en wie dat ni et bevalt he eft een om zichzelf te manifesteren en slaan volko problee m wie niet s pont a an zijn individuele men dicht als de leerkracht zelf te spontaan is ik w ee t t e problematise ren is nie t authentiek e n durft of kan nog niet zi c hzelf zijn gechar mondelinge taalvaardighei d geerd natuurlijk maar zo komt er toch een aantal vragen bij mij op als in een sc hoolver spontaan zijn spontaniteit het blijkt al wel slag kinderen geevalu ee rd worden op hun hi ervoor heeft veel te maken met mondelin spontanit eit ge taal als e en school spontanite it opneemt a ls een apart te obse rveren catego ri e voor een belang van spontaniteit s choolverslag dan vraag ik mij ook af wat dat alweer onbewust m i sschien betekent de eerste vr a ag i s waarom s pontanit eit eigen voor het onderwijs in en de evaluatie van het lijk zo b el angrijk i s het i s uiter a ard me er dan onderwijs in mondelinge taalv aardigheid om waar sc hijnlijk dat d e b e tre ffende le e rkrachten het maar weer e en s gechargeerd te zeggen is ee n h ee l ande r e invu lling ge v e n a an s pontani dan de eindeloos kletsende leerling met wei t e it da n ik nu gedaan h eb maar toch ka n men nig inhoud taalvaardiger dan het bedachtzame zich afvragen in ho e v erre onbewu s t e en blan type dat weinig zegt maar meestal wel weet ke wes terse midd e nkla ss ewaarde als over waar het over gaa t alles moete n kunnen prate n tot norm verhe een laat s te punt ik vraag me af in hoeverre ven i s e en norm waaraan v ersc hille nde kin bij het formuleren van catego rie en als is der e n om diverse r e d e nen niet zullen vol spontaan de le e rkracht zelf niet te veel buiten do e n sommige kinderen groei en gewoon s chot blijft ik heb daar eigenlijk hierboven al weg ni et op in een sfeer waa ri n a ll es tot op de een beetje op ge zin speeld bij mijn opmerking komma geverbali see rd moet worden ande ove r te spontan e leerkrachten die mogelijker r en zulle n qu a pers oonlijkheid mo eite h ebben wij s minder spontane leerlingen al bij voor m e t zulk gedrag ook het na ast elka ar be staa n baat d e mond snoeren hetzelfde punt doet van ve rsc hi ll ende culture n maakt he t spon zi c h ook voor bij c atego ri een als voelt zic h taan zijn in de nederlandse zin van het woord veilig tegenover volwassene eveneens opge niet tot e e n eenduidig te benoemen eigen nomen onder het kopje omgaan met volwasse sch a p n e onderwijs is een interactieproces waa ri n ik h eb begrepen dat op de b ri nk spontani op zijn minst tw ee partners een leerling en teit vooral geob s erve erd wordt in r elati e tot e en leerkracht i eder hun eigen rol spelen en de c ommunicatie m et de leerkracht gaat de alleen al daarom zal het zo objectief mogelijk leerling gemakkelijk in op de leerkrac ht kan evalueren van iets als spontaniteit van een de lee rkracht gemakk elijk contact krijgen met leerling buitengewoon moeilijk zijn 42 moer 1997 2 lovenswaardig initiatief laat ik tot slot nogmaals duidelijk zijn over het volgende ik vind dat de brink een lovenswaardig initiatief heeft genomen door het statische cijferrapport te vervangen door een doorlopend schoolverslag ik vind ook dat deze school zonder meer een goed pro duct heeft afgeleverd door in dat verslag te kiezen voor een combinatie van onafhanke lijke toetsgegevens met leerkrachtgegevens over leerresultaten en leerlinggedrag precies de discussie hierboven over een observatie categorie als spontaniteit toont aan dat men goede en gedurfde beslissingen heeft geno men immers door zulke keuzes expliciet te maken in een schoolverslag en door met zulke keuzes aan de slag te gaan stelt men zich open op en creeert men kansen om voor zichzelf steeds helderder te krijgen wat men met zijn onderwijs wil bereiken ik ben ervan overtuigd dat mijn basisschool die kansen ook neemt 1997 2 moer 43