Worden ze ingekapseld?

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 03

Documenten

kin d zelf nog stee d s niet au serieux nemen en als d aarbij nog komt d at bij d e toekenning van de hui d ige kind erboeken prijs commerc i ele factoren me d e een rol sp e l en krijgen we een wrange smaak in d e mond waarom wordt een j ury zo gebonden aan rege ls waarom moet een bekroond boek oorspronkelij k i n het ned erl and s geschreven zijn waarom moet het in het afgelopen j aar verschenen z ijn waa rom kan een auteur pas na 4 j aar weer bekroond worden i n de praktij k is nog nooit een auteur voor 2 boeken bekroond terwijl juist auteurs a ls a rutgers van der loeff m diekman tonke d ra gt p aul biegel enz l ater b etere boeken geschreven hebben dan het van hen bekroond e werk waarom geen vertalingen kindergedichtenbun dels het zijn c ommerciele belemmeri ngen van d e c p n b ik zie op dit terrein een dui d elij ke taa k voor de v o n misschien is het mogelijk om in samen werlting met d e op enbare bibliotheken volgend jaar een lan d e lijk a lternatief kinderboek te kiezen en dat moet dan democratisch gebeuren door een jury waarin kinderen een zeer belangrijke zo niet al lerbelangrijkste stem hebben worden ze i n gekapseld heleen wientjes joost van roon pieter quelle pietje be l l k an een l euke d eugniet zijn maar hij heeft een afwijking en dat heeft i e la t er word t hij we l wijs bromsnor gaat we l iswaar gerege ld af a ls een gieter maar d e bur gemeester zorgt er voor d at hij de bewaker van swiebertjes zede lijk leven b 1 ij j f t zo gaat dat in de grotemensenwereld kinderen krijgen verhalen voorgezet waarin de gangbare waard en en normen in de maatschappij meestal netjes op hun plaats bl ijven staan gewe ldsituaties kom p et i ti e hierarchische verhoud in gen etc waarom zoud en we de kinderziel vermoeien met maatschappij kritiek nu hebben wij langzamerhand genoeg van het gemora liseer in kin d erboeken en we zou d en in d ezelfd e fouten vervallen a ls wij d aarin nu de mo d erne maat schappijkrit i sche ideologieen zouden onderbrengen m i n of meer verhul d maar de tegenkant i s dat wij mensen op j onge leeftijd er a l aan wennen in gekap seld te raken in al het waard evrije materiaa l dat zij hun he le leve n lang aangebo d en zull en krijgen er moeten wegen te vind en zijn v o or het schrijven van vertelli ngen d i e ni ets behoeven in te boeten aan speelshei d fantasie humor etc en tege l ijkertij d kinderen met een open oog l eren k ijken naar een werkel ij kheid waarin het a llemaa l ook and ers kan toegaan 4 z o so m s ratje wordt na zijn schooltijd voor een beroep opgeleid timmerman maar het mooiste wat hij hier in het gesticht heeft geleerd is op god te vertrouwen dat is de grootste zegen die de stichting hem brengen kon uit de samenvatting van het verhaal van ratje een jongen van de straat door anne de vries gevonden in de open poort deel 1 samengesteld door h vredevoogd en joh kortles uitgave kok kampen 1963 dan sluit hij het boek met een stem die bijna blij klinkt zegt hij dat moeten we goed vasthouden juist nu misschien worden we wel arm door deze ramp in elk geval zal de schade groot zijn maar deze dingen gebeu ren niet bij toeval het is onze hemelse vader die het doet en hij alleen weet wat goed voor ons is hij zal ons ook helpen als we hem om hulp en uitkomst smeken even zwijgt hij en gaat dan verder de mensen hier in de buurt zijn bijna allemaal mohammedanen zij zeggen nu allah doet wat hij wil daar kun je niets tegen uitrichten daar helpt geen bidden en geen werken tegen allah is voor hen een god van willekeur die zich aan mensen niet stoort wie dat gelooft is doodarm maar wij zijn rijk omdat we een machtige beschermer hebben die om christus wil onze vader wil zijn wat hij zijn kinderen zendt is altijd voor hun bestwil uit jeugdland een boeiende reeks leesboekjes voor de christelijke school door piet prins deel 8 de sprinkhanen komen 3e druk jacob dijkstra groningen of zo het rode potlood de ik het rode potloodje is in bezit van charlotte potverdorie wat heeft die charlotte een mooie grote kamer ze tekent veel met het potlood op een dag verliest ze het in het park en wie vindt het fientje een erg arm meisje dolgelukkig gaat ze naar huis en begint te tekenen armoedig huis veel rommel weinig ruimte enz s avonds komt vader doodmoe thuis hij wil ook graag een tekening maken hij heeft natuurlijk geen geld om potloden te kopen en leent het van zijn dochtertje de volgende dag tekent vader in de fabriek veel arbeiders lopende band hard werken weinig licht veel lawaai het geniale stoelenplan alle arbeiders zouden op een stoel moe ten zitten dan worden ze niet zo moe een verbolgen chef verbiedt vader nog onder het werk verder te tekenen en brengt het plan naar de directeur in zijn prachtige grote ruime gezellige lichte kamer ontstemd verfrommelt deze het stoelenplan ik bepaal wat er gebeuren moet de arbeiders moeten alleen maar werken gooit het in de prullebak en steekt het potlood in zijn zak dan laat hij zich door zijn partikuliere chauffeur naar huis brengen het potloodje ziet nog juist de volle bus waar fientjes vader mee naar huis toe gaat maar dat is niet eer lijk de vader van charlotte verkoopt de dingen die de vader van fientj e 5 gemaakt heeft voor vee l geld h ij geeft d e vader van fientje maar heel weinig geld zodat de vader van fientje in een heel klein huis moet wonen zelf houdt hij zovee l ge ld dat hij een groot huis kan kop en s avonds g eeft hij het potl oo dje aan zi j n d ochtertje charl otte d ie het na tuurlijk herkent en dan tekent het p ot l ood voor charlotte a lles wat het heeft beleefd dit boekje is geschrev en geteken d en uitgegeven d oor de commune iks te utrecht waarschijnl ijk be d oe ld v oor kind eren van 6 a 7 jaar veel tekenin gen grote l etters eenvoudige zinnen zo kan het oo k een oorloyscorrespondent schrijft aan zijn zoo n samen zijn wij nu vervuld van iets anders ik betwijfel of het me gelukt zou zijn lin pan jo mee te krijgen met het transport verminkte oorlogskinderen dat een van deze dagen naar europa vertrekt maar in elk geval is het niet meer nodig lin pan jo is dood ik miste hem al drie dagen toen ik giste ren zijn zusjes op een trottoirband zag zitten bedelend en met lin pan jo s zijden prentjes in de hand ben ik naar ze toe gegaan met moeite hebben we elkaar begrepen ze hebben mij naar die fietsenstalling gebracht daar lag hij in een hoek hij moest al de vorige dag gestorven zijn nu is dus ook lin pan jo een van die ontelbaar vele kinderen geworden voor wie alle hulp te laat komt zijn klein mager verminkt lijf daar in die donkere hoek zal ik nooit vergeten blz 84 uit met open ogen an rutgers van der loeff n samsom alphen aan de rij n we leren ze ook voorleze n har d op l ezen dana constands e lezer l ees voora l d it stuk hardop of beter nog laat het u voorlezen en lees in hetze lf d e tempo mee probeer het ondertussen te begrijpen en probeer ook te begrijpen waarom nog op zoveel scholen zoveel har d op ge lezen wordt een paar jaar gele d en ben ik op zoek gegaan naar de reden van al d at voor lezen ik had geconstateerd dat er in mijn klassen door de leerlingen meer luid dan sti l ge l ezen werd i n d e eerste p laats natuur lijk i n d e lees les d w z d e voorleesles met behulp van h et leesboek oftewe l voorleesboek maar ook elke zakel ijke tekst die bestudeerd was of diend e te worden d e vragen bij teksten d e zinnen uit de ont leedl esjes ik liet ze voor lezen of las ze ze lf waarom toch ik bedacht d at het vaak a ll een geb eurd e omdat i k ni et ge loof d e d at er gelezei 6