Zaterdag 8 maart ll. organiseerde de Werkgroep Onderwijs Gent een onderwijsdag voor leraars en aspirant-leraars moedertaal onder het thema ‘Nederlands in het Onderwijs’ in de gebouwen van de R.U.G.

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 3
Pagina’s: 6-7

Documenten

zaterdag 8 maart 11 organiseerde de werkgroep onderwijs gent een on derwijsdag voor leraars en aspirant leraars moedertaal onder het thema nederlands in het onderwijs in de gebouwen van de r u g de onderwijsdag was zo opgevat dat parallel een aantal gespreksgroepen doorgingen waar de deelnemers een keuze uit konden opmaken de von werd uitgenodigd enkele van deze groepen te begeleiden hier onder volgt het verslag van de activiteiten in de groep rond 1 neder lands in het technisch en beroepsonderwijs als vertrekpunt werd onderstaand voorbeeld van een lessenreeks aange boden voorbeeld van een lessenreeks een verhalenbundel schrijven doelgroep een klas van 24 lln jongens en meisjes v b s o afdeling publiciteit en sierschilderen ode jaar 1 lesdoelstellingen een verhaal rond een algemeen gesteld thema uitwerken in groepsver band het verhaal expressief lezen dramatiseren produktevaluatie 1 elk verhaal beoordelen op vooraf bepaalde normen a inhoud realiteitszin d w z komt het verhaal geloofwaardig over formulering b correcte zinsbouw en spelling en dit volgens een 6 puntenschaal 2 de persoonlijke beoordeling van een verhaal verwoorden motiveren in de werkgroep en hierin tot een compromis komen voor de groeps beoordeling 3 de verslaggever motiveert deze groepsbeoordeling in de plenum evaluatie 4 de opmerkingen over het eigen verhaal noteren eventueel van re pliek dienen procesevaluatie indrukken opmerkingen ervaringen formuleren over de lessenreeks opdracht uitwerking evaluatie 2 lesopbouw aanleiding een klassegesprek over leesmateriaal waaruit een grote interesse blijkt voor tijdmachines inleidend groepsgesprek uitgangspunt stel dat je met zo n tijdmachine enkele duizenden ja ren in het verleden geflitst wordt wat kan je dan beleven opdracht beeld je in dat je een holbewoner bent en dat je met een tijdmachine in 1980 belandt voor korte tijd wat zou je bij je terugkomst rond het kampvuur vertellen 6 uitwerking 1 lin vormen per 3 of 4 werkgroepen 2 elke werkgroep bepaalt onderling keuze van het onderwerp b v wonen werk vrije tijd de concrete uitwerking hiervan hoe en door wie het verhaal wordt voorgebracht hoe het vermenigvuldigd wordt voor iedereen 3 de klas wordt in kampvuur sfeer gebracht om naar de verhalen te luisteren 4 de verhalen worden in de werkgroepen grondig gelezen en beoordeeld keuze verslaggever 5 plenaire evaluatie dit alles nam een 8 tal lesuren in beslag de groep werd vervolgens opgesplitst en wandelen gestuurd op zoek naar enig onderkomen om het aangeboden materiaal te analyseren dit kon o m gebeuren met behulp van volgende richtingsvragen analyse verschaft de methode de lln voldoende prikkels om zelf te spreken schrijven luisteren lezen verschaft de methode genoeg materiaal om te werken rond o m spelling zinsbouw stijl is het materiaal normaal functioneel d w z 1 van praktisch belang voor de lln met het oog op hun dagelijks leven en of 2 belangwekkend voor de lln omdat ze zelf er dingen mee mogen doen en of 3 gewoonweg boeiend voor de lln wordt er voldoende aandacht besteed aan produkt en procesevaluatie is de leerstof in overeenstemming te brengen met bestaande leerplan nen zie jij het praktisch realiseerbaar m b t inspectie directie col lega s ouders leerlingen je eigen mogelijkheden de uiteindelijke bedoeling was een balans op te 1 laken van de aangebo den lessenreeks deze aan te vullen met ervaringen uit de eigen prak tijk om zo tot een aantal vuistregels te komen die de kansen op suc ces kunnen verhogen dit laatste kwam niet zo heel duidelijk uit de verf daarvoor was de groep te groot 60 mensen en de tijd te kort 2 uur dat belet echter niet dat er in de werkgroepen druk van ideeen gewisseld werd waarbij verschillende onderwerpen aan bod kwamen lf tid g 1