Ze maken hier discriminatie mee, vrouwenemancipatie, leven en verdriet: Turkse meisjes in Nederland

Publicatie datum: 1984-01-01
Collectie: 15

Documenten

papatya nalbantoglu ze maken hier discriminatie mee vrouwenemancipatie leven en verdriet turkse meisjes in nederlan d misschien voor een nederlander ook voor een acht erg ro nd e n nederlandse leerkracht vertegenwoordigt een turks meisje in het nederlandse onderwijs een de godsdienst van de meeste migrante turkse ge bepaald beeld een beeld dat andere nederlan zinnen in nederland is de islam deze gezinnen ders keer op keer als foto een concreet bewijs komen van het turkse platteland waar ze een so getoond hebben onder het mom van het turkse ciaal zwakke en economisch achtergebleven be meisje bewust of onbewust hielpen velen mee volkingsgroep vormden hun komst naar neder aan de stereotypering van een kind een migran land was zuiver economisch ze wilden hun toe ten arbeidersdochter afkomstig uit turkije komst zeker stellen met het geld dat in neder als ik de foto s van mijn leerlingen van acht jaar land te verdienen was in de jaren zestig omdat geleden vandaag als omslagen van boeken tijd nederland op zoek was naar werkkrachten voor schriften of illustraties van belangrijke artikelen het beter worden van haar industrie het mens in kranten zie word ik razend in acht jaar is veel zijn van de migranten kreeg heel lang geen aan gebeurd ook in de algemene gang van zaken dacht in overheidskringen de ontwikkeling en rondom het turkse kind wij kunnen niet aan emancipatie van de migranten als mensen en hun een kant in ernst beweren dat wij de omstandig kinderen als leden van de toekomstige samenle heden rondom het onderwijs aan deze meisjes ving in nederland werd afgeschoven met de argu willen veranderen en aan de andere kant vast mentatie dat hun verblijf toch een tijdelijk ka houden aan de stereotypen rakter had het is moeilijk zoal niet onmogelijk om een pas de laatste paar jaren is de overheid bezig met beeld te geven van het turkse meisje vandaag de plannen en nota s voor de migranten ik weet dag in deze pluriforme samenleving waar het in niet uit welke zorg dit gebeurt is het de algeme tegratieproces nog aan de gang is het doet geen ne werkloosheid voorzien deze bezigheden ne recht aan het kind de negatieve associaties van derlanders van werk met al mijn goede wil kan zo n image zijn onschatbaar groot voor het kind ik moeilijk geloven dat de overheid opeens be zelf maar ook voor de nederlandse omgeving zorgd is geworden over de menselijke aspecten vroeger of later wordt elk turks meisje gecon van deze zaak in de laatste tien jaar zijn de turk fronteerd met het image dat de nederlanders van se arbeidersgezinnen geisoleerd gebleven van alle haar gecreeerd hebben ze herkent zichzelf daar maatschappelijke ontwikkelingen rond hen in ne niet in ze raakt in nog grotere verwarring dan derland en ook van de vernieuwingen in turkije waar ze al in zit de isolatie heeft diepe littekens achtergelaten in dit artikel zal ik ingaan op culturele religieuze afgesneden van contacten met buiten zijn ze en politieke kenmerken van de turkse en neder naar binnen toegekeerd de islam was het enige landse situatie van turkse vrouwen en meisjes en houvast dat ze hadden ze hebben dat met allebei de consequenties daarvan voor het onderwijs de handen vastgehouden ze zijn traditioneler en vervolgens geef ik aan hoe ik binnen het moeder strakker geworden in hun dagelijkse beleving van taalonderwijs voor turkse meisjes en jongens hun godsdienst dat is voelbaar in het onderwijs werk aan de vragen die zich in nederland aan hen aan turkse meisjes opdringen aan de tweesporigheid die hun leven in nederland kenmerkt tenslotte probeer ik te de islam schetsen welke voorwaarden we zullen moeten turken en arabieren hebben verschillende talen creeren voor het emancipatieproces van turkse ze komen ook uit verschillende bevolkingsgroe mensen vrouwen en mannen in nederland pen voordat de turken tot de islam bekeerd wa ren geloofden zij in natuurkrachten in bovenna tuurlijke geesten turken raakten onder de indruk van de islam tijdens hun contacten met d e 69 arabieren in handelsmissies en oorlogen ze over de vrouw in de koran de arabische vrouw begonnen in de negende eeuw na christus met als uitgangspunt neemt hun bekering tot de islam dit proces ging door in de 114 soeras godsdienstige boodschappen tot de elfde eeuw in de twee eeuwen die daarop die geschreven staan in de koran behandelen er volgden leefden ze in stamverband tot de ver 23 de directe betrekkingen van de vrouw in haar schillende stammen zich overgaven aan de sterk dagelijkse bestaan in zeven andere staan haar in ste stam die van de o tt omanen in het zeshon directe betrekkingen in alle dertig soeras over de derd jaar durende ottomaanse rijk is de islam de vrouw wordt er verteld wat de positie van een staatsgodsdienst van de turken geworden de vrouw moet zijn hoe een islamitische vrouw zich koran die geschreven was in het arabisch was moet gedragen als dochter als vrouw en als moe alleen toegankelijk voor turkse mannen die der en hoe ze eruit moet zien tegelijk wordt er arabische godsdienstige opleidingen hadden een sterke nadruk gelegd op de verschillen tussen gevolgd deze elitaire groep heeft met haar de vrouw en de man wij zien dit onder meer in interpretatie het maatschappelijk leven vorm talak soera waarin de man verteld wordt op gegeven voor de turkse vrouw betekende dit welke dagen hij zijn vrouw kan afstoten hoe zeshonderd jaar onderdrukking en uitbuiting in zwak vrouwen zijn en waarom en in nisa soera naam van de islam in alle lagen van de bevolking hoe en waarom een vrouw gestraft kan worden het islamitische keizerrijk van de ottomanen met slaag in bakara soera zien wij de ongelijke kwam ten einde door toedoen van ataturk al positie van de vrouw en de man het meest duide voor 1923 toen de nieuwe turkse staat tot repu lijk hierin wordt verteld dat in de islamitische bliek uitgeroepen was besefte hij dat de slechte wetgeving in een islamitische rechtbank onder en achtergebleven positie van de turkse vrouw voorzitterschap van de hoogste godsdienstige weinig mogelijkheden bood voor haar bijdrage in vertegenwoordiger de getuigeverklaring van de sociaal culturele maatschappelijke en econ o twee vrouwen gelijk is aan de getuigeverklaring mische vernieuwingen die hij van plan was voor van een man dit omdat door haar zwakkere de nieuwe staat in de laicistische staatsvorm emotionele bouw een vrouw wel in staat is fou waarin godsdienst en staatszaken apa rt gehouden ten te maken die een man met zijn stabiele emo worden kon de turkse vrouw net zo goed als de tionele bouw en zijn verstand niet maakt turkse man zich in het turks bekwamen in ge als wij alle godsdienstige boodschappen in de ko mengde staatsscholen tijdens deze periode is de ran op een rij zetten zien we dat de islam wel positie van de turkse vrouw enorm vooruitge voordelen voor de vrouw geboden heeft onder gaan toch was de invloed van zeshonderd jaar meer in zaken van erfrecht d ie voorheen helemaal niet zo makkelijk weg te cijferen in de jaren niet bestonden en ook een zekere duidelijkheid 1923 1938 is wettelijk geregeld dat de turkse over de positie van vrouwen in het algemeen vrouw deelneemt aan openbaar staatsonderwijs daarom kunnen wij het streven van de koran als en ook deel kon nemen aan verkiezingen om te een vooruitgang in de samenleving van toen kiezen en gekozen te worden zij kon voelen waarin een economische sociale en morele chaos denken doen als vrouwen uit de westerse landen heerste niet onderschatten maar de uitspraken de wensen van ataturk om turkije tot een onaf en boodschappen die aan nadelige interpretaties hankelijke republiek naar het westerse model te onderhevig waren zijn ook veel in aantal deze vormen zijn niet voltooid toen hij in 1938 over worden meer voelbaar voor de vrouw als dyna leed bleven de doelstellingen en we tt en overeind mische krachten in het ontwikkelingsproces van maar de ontwikkeling van de mentaliteit van een de samenleving zich duidelijk manifesteren als groot deel van de bevolking niet de islam fana de verwachtingen van de vrouw om een eigen bij ten begonnen met hun pogingen om zijn werk te drage te leveren en haar beeld van zichzelf in het rug te draaien ze zijn er nog steeds mee bezig maatschappelijk gebeuren veranderen ook in nederland kijk naar de koran cursussen in de dertig soeras waar we het over hadden wordt de superieure positie van de man bena wat betekent de islam voor een turks meisje of drukt superioriteit van de man ten opzichte van vrouw de vrouw vindt zijn wortels in het feit dat de man i slam als godsdienst is ontstaan in de arabische voor het levensonderhoud van de vrouw moet samenleving het is daarom natuurlijk dat de visie zorgen hij moet de kostwinner zijn dit ver 70 schaft hem zijn bevoorrechte positie de superio bers in de klassen samenleving van turkije zitten riteit van de man heeft een economische oor deze vrouwen in de onderste laag lager dan hun zaak veel islamitische turkse meisjes en vrou mannen wen vandaag de dag zijn zich ervan bewust dat ze vrouwen en meisjes in alle klassen van de turkse geen parasieten zijn die in leven worden gehou samenleving hebben problemen voor de turkse den door de goedheid van hun mannen of va vrouwelijke arbeidster hebben deze problemen ders ze betalen de kosten van hun zgn levens concrete vormen aangenomen voorzien in het onderhoud door mannen veelvoudig terug met levensonderhoud sociale onzekerheid werke hun arbeid in de huishouding opvoeding van hun loosheid slechte gezondheidszorg huisvesting kinderen op het land of met arbeid buiten het het feit dat ze hun kinderen niet naar school kun huis maar hun arbeid heeft geen naam het is nen sturen door economische redenen zijn een geen begrip van echt werk dat is te wijten aan paar van hun problemen de problemen van de het feit dat deze arbeid gezien wordt als haar werkende turkse vrouw zijn in nederland niet plicht als vanzelfsprekend in de institutie van afgenomen de enorme cultuurconflicten een gezin en of huwelijk zaamheid werkeloosheid de taalbarriere discri volgens de koran moet een vrouw haar man ge minatie zijn erbij gekomen de regelingen en ze lukkig maken in de praktijk komt dat erop neer kerheden waar ze wel gebruik van kunnen maken dat ze geen conflicten moet veroorzaken in het zullen ze nooit ten volle kunnen gebruiken ve huwelijk en als er toch conflicten komen door len weten niet eens dat deze bestaan de man moet ze zwijgen hetzelfde geldt voor wij moeten ons realiseren dat turkse vrouwen in een dochter ten opzichte van haar vader ze moet nederland bezig zijn dagelijks strijd te leveren op volgzaam en zwijgzaam zijn en geen conflicten in drie fronten als buitenlandse minderheidsgroep het gezin geven in zwakke sociaal economische als achtergestelde klasse en als vrouwen afkom milieus worden deze begrippen strak toegepast stig uit islamitische cultuur om de belangen van de man of de vader te be schermen deze belangen worden vaak uitgedrukt d e lee rplicht voor turkse me i sj es i n n e d erla n d als gezinsbelangen in andere milieus is er een oppervlakkige gelijke positie met de man op het nederlandse basisonderwijs is voor vele turk pervlakkig omdat in de opvoeding van meisjes en se meisjes het eindstation van hun schoolloop jongens wezenlijk niets verandert en zo lang als baan de leerplicht schijnt niet te gelden voor de een vrouw ongeschoold blijft en geen beroep ze meisjes heeft behalve de naamloze arbeid thuis blijft ze afhankelijk van haar vader of haar man het dagelijks leven van een thuisgehouden meisje de reden van mijn achtergrondinformatie over is thuisgehouden meisjes worden vaak te werk ge lam en de invloed ervan op de turkse vrouw is steld als onbetaalde huishoudsters terwijl hun om te laten zien waarom het zo belangrijk is dat moeders meestal wel een betaalde baan hebben de nederlandse wetgeving deze vrouwen en hun buitenshuis ze passen op hun jongere broers of dochters moet beschermen helpen hen te eman zusters soms ook op andere kinderen uit de ciperen zonder hun anders zijn uit het oog te ver buurt velen doen aan huisnijverheid voor hun liezen bruidsschat of uitzet sommigen hebben thuis vandaag is het treurig om te zien dat in turkije een naai of breimachine en nemen orders voor 80 procent van de turkse vrouwen ongeveer 22 werk aan van hun kennissen of buren om thuis miljoen een werkende onderdrukte uitgebuite wat geld te verdienen geld dat ze aan hun vader vrouwenpopulatie vormt meisjes mogen naar overdragen ze kijken naar de tv die ze niet be school gaan en studeren maar de machthebbers grijpen of naar de turkse videofilms die over ro weten al te goed dat de economische situatie de mantische avontuurlijke gebeurtenissen in tur armoede geen kans geeft aan deze groep zich te kije gaan ze komen haast niet buiten de deur bekwamen in een beroep vele vrouwen kunnen als ze dat doen zijn ze altijd met hun ouders niet lezen en schrijven velen nemen genoegen vanzelf gaan ze vaak om met volwassen turkse met een basisschooldiploma dat hen toch geen vrouwen die niet werken en daarom thuis zijn kansen van economische onafhankelijkheid biedt op den duur worden ze uitgehuwelijkt meestal ze worden alsnog onderdrukt door de machtheb aan iemand uit turkije door de nederlandse 71 wetgeving is het bijna onmogelijk hun echtgeno accepteren maar dan wordt het meisje naar tur ten zonder problemen naar nederland te laten kije gestuurd zei een leerplichtambtenaar een overkomen de vrouwen blijven in nederland wo keer tegen mij maar dat is geen reden om de va nen en hun kinderen gaan naar nederlandse der niet te vervolgen ten eerste kan de vader de scholen deze meisjes worden eenzijdig bezigge arbeid van het meisje in huis als huishoudster houden en dogmatisch opgevoed door de ouders kok oppas etc niet missen ten tweede is het ze hebben veel commentaar op de ondeugdelijke verdomd moeilijk om familieleden te vinden die zeden en de moraal in de nederlandse samenle de zorgen van een huwbaar meisje op zich wil ving die ze niet kennen terwijl de meisjes goed len nemen in turkije stel dat het gebeurt dan is kunnen opschieten met hun ouders en volwassen het kind beter af daar in huis te zitten dan hier in turkse vrouwen hebben ze nauwelijks contact huis te zitten ze verkeert dan tenminste in een met hun jongere broers of zusters die op neder natuurlijker gevangenschap dan hier als ze daar landse scholen zitten en die veel meer op de zit direct of indirect maakt ze kans op deelne hoogte zijn van het leven buitenshuis ming in het ontwikkelingsproces in de eigen sa die door migratie gestoorde gezinsharmonie gaat menleving die door de invloed van de dynamiek helemaal stuk door de groeiende afstand tussen van tijd ook aan veranderingen onderhevig is gezinsleden als ze zelf geen evenwichtig geheel uitgangspunten van de leerplicht veranderen vormen kunnen wij geen bijdrage van zo n gezin toch niet als het kind van turkse afkomst is ze in het algehele integratieproces verwachten is juist een van de vele kwetsbare kinderen voor wie de leerplicht uberhaupt bestaat de overheid iedere gemeente heeft ten aanzien van het nale de ouders ven van de regels voor de leerplicht een ander be het is voor mij niet acceptabel dat een vader leid zijn dochter vooral de oudste niet naar een ge in rotterdam worden proces verbalen tegen de mengde school wil sturen als hij met u weet verantwoordelijke ouders opgemaakt rechtsza het wel de cultuurverschil aan komt zetten ken over leerplicht van turkse meisjes en de geld hij moet mij duidelijk maken wat dat inhoudt boetes in rotterdam zijn kranteberichten gewor in turkije waar turkse cultuur heerst zijn de den wat gebeu rt er in amsterdam alleen al in meeste scholen gemengd in nederland is dat de buurt waar ik lesgeef zijn drie leerplichtige ook zo meisjes die thuis gehouden worden op de ouders schuilen in de uitspraken van de vader andere wordt geen enkele druk uitgeoefend door de offi dingen misschien angst die door onbekendheid ciele instanties deze ouders worden voorbeelden met de situatie in nederland groter is gewor voor andere ouders om ook hun leerplichtige den wat zijn die angsten daar probeer ik dochters thuis te houden de proces verbalen eerst achter te komen meestal gaat het om rechtszaken geldboetes maken in ieder geval in verschillende dingen ik hoor vaak dat hij bang druk op de ouders ze worden gedwongen actie is voor de losse zeden normen waarvan hij te ondernemen dwang kan negatief klinken denkt dat ze in het nederlandse onderwijs be maar als ik om me heen kijk en zie dat de leer staan maar dan moet ik weten wat voor waar plichtambtenaren genoegen nemen met de uitleg borgen hij thuis denkt te hebben dat het meisje van de vader dat het tegen hun godsdienst is om volgens zijn zeden normen wordt opgevoed huwbare meisjes naar gemengd onderwijs te stu hoe kan hij haar bijbrengen wat hij goed vindt ren of met de verklaring van het meisje in bijzijn of toezicht houden op zijn dochter die door van haar vader dat ze niet naar school wil dan middel van tv videofilms radio eigen omge zeg ik dat wij ons moeten schamen om te zeggen ving toch bepaalde situaties meemaakt en met dat er leerplicht is in nederland als leerplicht haar vragen of conclusies zit hoe kan hij dit een wet is in nederland moet hij voor alle kinde doen als zijn vrouw ook de hele dag werkt is ren gelden meisjes jongens nederlanders tur het soms de vrees van de publieke opinie van de ken marokkanen enzovoort wij kunnen de ar andere turkse families of buren op den duur gumenten van de vaders wel respecteren maar komt het erop neer dat hij in ons gesprek zijn onder deze omstandigheden in deze tijd in deze eigen machteloosheid over de situatie uit zeker multiculturele samenleving kunnen wij ze niet als ik probeer hem uit te leggen dat als zij n 72 dochter niet weet hoe ze zich moet handhaven landse instanties omdat deze door hun demo in mannelijk gezelschap zij nergens te vertrou cratische mentaliteit zwaar aan dit argument wen is ook niet thuis ook niet op het werk tillen een andere argumentatie is dat hij geen toe de koppige vaders die toch weigeren in te zien komst voor zijn dochter ziet in het vervolgon dat ze anders kunnen beslissen of reageren zijn derwijs omdat zij toch naar de laagst mogelijke erg moeilijk te overtuigen de anderen die zelf vorm van onderwijs gestuurd wordt waarvoor twijfels hadden krijgen in zo n gesprek of een een mavo opleiding voor zijn kind nodig is als paar gesprekken ruimte hun vragen te stellen hij toch van plan is terug te keren dat hij niet de zaak van een ander standpunt te bekijken ik ziet dat zij de havo afmaakt dat ze als buiten probeer hen allemaal te vertellen dat er geen ga landse toch geen kans heeft in de werkmogelijk ranties zijn dat alles goed kan gaan maar obser heden als ze wel een opleiding afmaakt al deze veren controleren toezicht houden op hun kin argumentaties hebben een stukje waarheid in deren kunnen ze ook doen als deze op school zich inhoudelijk heeft het vervolgonderwijs in zitten naar een nederlandse school gaan hoeft nederland weinig te bieden voor een turks niet vernederlandsing te betekenen vele vaders meisje aan de andere kant scholing kan ook leren tijdens onze gesprekken over de mogelijk vorming betekenen en dat is ook belangrijk dit heden van verschillende schooltypen hoe lang probeer ik hem dan uit te leggen het is moei deze duren welke vakken er aan te pas komen lijk omdat zijn verwachtingen van het onderwijs dit geeft hen iets meer inzicht in de situatie meestal zuiver prestatiegericht zijn zo heeft hij ik vraag me telkens af of ik de juiste informatie geleerd in zijn land je studeert om iets te wor in de juiste hoeveelheid geef zeker als ik zelf den wat te bereiken dat school veel kan be weet dat er haast geen opvang is in het vervolg tekenen in de totale emancipatie van het meisje onderwijs aan de buitenlandse leerlingen als ik onder meer dat ze weerbaar wordt om deel te haast geen steun heb aan de nederlandse leer nemen in alle soorten situaties is een gedachte krachten die met verkeerde redeneringen of die ver van zijn bed ligt sommige vaders vrezen attitudes veel stuk kunnen maken dat er wei dit omdat ze zien dat hun dochters in opstand nig of geen maatschappelijke kansen bestaan komen tegen de normen die ze zelf willen han voor de buitenlanders maar ik weiger om niets teren hun angst is niet ongegrond aan de an te doen het vergt veel energie en tijd ik pro dere kant probeer ik ze uit te leggen wat ze met beer de meisjes die wel eindelijk een kans krij hun overbeschermende houding kunnen berei gen persoonlijk te controleren op school maar ken niemand kan de ontwikkelingen in de sa ook erbuiten als een op de twintig haar diplo menleving stoppen ma van de huishoudschool mavo of havo haalt vaders die hun dochters niet naar school willen ben ik reuzeblij sturen omdat dat beter uitkomt voor het gezin vormen de grootste groep dan is er iemand tu r k se m eisje s thuis om de jongere kinderen op te vangen en in he t n e d e r la nd se vervolg on d e rwij s het huishoudelijk werk te doen omdat de moe der werkt de meeste moeders hebben hier heel veel leerlingen en ouders heb ik leren kennen via weinig in te brengen ze vinden dat ze ook wer de lagere scholen waar ik ongeveer tien jaar heb ken moeten om het gezin draaiende te houden lesgegeven mijn kennis en ervaring met turkse en meer spaargeld voor turkije te verdienen de meisjes in het vervolgonderwijs is hoofdzakelijk voorzieningen voor dagverblijven creches etc gebaseerd op het contact met mijn leerlingen op zijn niet voldoende in nederland voor opvang de middenschool waar ik lesgeef in de moedertaal in grote steden zijn er wachtlijsten voor kinde en ze begeleidt in hun schoolloopbaan ren onder de twee jaar peuterzalen kosten veel behalve de achtergrondinformatie die verschilt en zijn toch niet voor de hele dag en niet voor van de doorsnee nederlandse leerlingen het enor elke dag het is daarom erg moeilijk deze groep me identiteitsprobleem dat in die leeftijdscatego zover te krijgen dat ze hun oudste dochter naar rie heel duidelijk naar voren springt en de proble school sturen naar nederlanders toe geven ze men die het voortgezet onderwijs oproept omdat de reden cultuurverschil ze weten ondertus het zich niet ingesteld heeft op het groeiende sen dat dat een goed argument is voor de neder aantal buitenlandse leerlingen kenmerken voo r 73 alle buitenlandse leerlingen zijn er toch een staan om hun huiswerk af te krijgen of voor hun aantal factoren die specifiek zijn voor het leven repetitie te studeren om toch hun verplichtingen van de meisjes na te komen de omgeving thuis de schoolomgeving dat een vader zich bereid verklaart om zijn doch het vervolgonderwijs dat afgestemd is op door ter naar het vervolgonderwijs te sturen betekent snee nederlandse kinderen eist veel van haar niet dat hij daarmee rekening houdt in zijn en haar kennis van het nederlands is niet zodanig haar dagelijks leven met andere woorden het dat ze alles in een keer voldoende begrijpt haar meisje moet haar verplichtingen thuis in de huis onbekendheid met de nederlandse situatie speelt houding opvang van kinderen gedeeltelijk blij haar eveneens parten de moderne talen die zij ven voldoen bijna van elke minuut die ze bui ook moet leren zijn de echte struikelblokken tenshuis doorbrengt moet ze een verklaring ge haar tweede taal nederlands is meestal niet vol ven zij krijgt met het vervolgonderwijs een doende om andere talen op te bouwen zwaarder programma per dag te verwerken gees de vakken die haar problemen geven kunnen ook telijk staat zij meestal onder zware druk ook va in een andere sfeer liggen bijvoorbeeld gymnas ders die hun dochters op eigen initiatief naar het tiek zwemmen gezondheidskunde seksuele voortgezet onderwijs sturen weten niet goed wat voorlichting zij is bang om aan deze vakken deel dat inhoudt ze tonen geen begrip voor de pro te nemen of haar best te doen omdat ze van huis blemen op school ze laten die op hun beloop er uit als taboe bestempeld zijn taboe omdat vol van uitgaande dat de westerse normen het beste gens de culturele achtergronden ze reden kun zijn dat de school het het beste weet ze hebben nen zijn dat de vader beslist haar schoolloopbaan hoge verwachtingen van hun dochters omdat te beeindigen haar nederlands beter is geworden wordt van de onwetendheid en in sommige gevallen zuiver haar verwacht dat zij de tolkfunctie van de fami discriminerende houding van hun nederlandse lie overneemt en met de zieke familieleden naar leerkrachten zijn voor hen ook moeilijk te accep de dokter met de jongere kinderen naar hun teren of te verwerken als de nederlandse leer schoolavonden met de kennissen die problemen kracht haar straf geeft omdat ze met haar moeder hebben bij de huisvesting mee moet gaan de of naar het ziekenhuis moest gaan en daarom afwe ficiele papieren die vader krijgt moet ze voor hem zig was of haar uitscheldt dat ze te laat komt kunnen vertalen en beantwoorden omdat ze een turkse is volgens de betreffende ondertussen groeit de druk van buitenaf de bu leerkracht een turkse gewoonte is zij niet te ren kennissen en haar turkse omgeving contro troosten leren haar hun commentaar op haar leven is hoe feilloos nederlands zij ook spreekt hoe mo groot ze zijn meestal negatief over de gang van dern ze zich kleedt zij merkt dat de nederland zaken in nederland door hun eigen ervaringen of se kinderen niet allemaal haar toch niet als een door gebrek aan voldoende informatie het meis van hun eigen mensen accepteren dit komt bo je moet naar hen luisteren en meestal heeft ze ven water als er een discussie of ruzie plaatsvindt geen ruimte om te reageren uit vrees dat ze te zij moet in de klas meestal zwijgen om geen aan brutaal of vernederlandst wordt gevonden veel dacht te trekken er niet tegen in gaan om niet de mensen om haar heen thuis zien het nut niet in naam van agressief meisje te krijgen ze verliest waarom ze op school zit zij is niet in staat dit hierbij veel van haar goede wil hoop en zelfver voldoende uit te leggen zonder oneerlijk te zijn trouwen om door te gaan tegenover zichzelf de turkse families leven meestal in slechte wo conclusie ningen met te kleine ruimte dit heeft invloed op het is onmogelijk voor haar een bescheiden lie het werk van het kind ze moet meestal in te ve gehoorzame en brave dochter te zijn voor de koude kamers alleen of in een warme kamer met turkse ouders een voorbeeldige huwelijkskandi veel mensen om zich heen haar huiswerk doen date in de turkse gemeenschap en een geslaagde als er visite komt wordt er van haar verwacht scholiere en populaire persoonlijkheid op de ne dat zij de moeder helpt met thee zetten eten ma derlandse school ken ik ken meisjes die s ochtends om 4 uur op toch eist iedere institutie zijn deel op en he t 74 kind moet vaak in haar eentje dat allemaal waar basisonderwijs in het voortgezet onderwijs kan maken met haar bagage van kennis en ervaring het moedertaalonderwijs een onderdeel zijn in die niet eens een knapzak vult het lukt natuur het socialiseringsproces van het kind lijk niet minstens een van de eisen vaak alle een van de belangrijkste doelen waar ik naar maal mislukken maar wiens zorg zal dat zijn streef in het moedertaalonderwijs is weerbaarheid het gezin en de school geven elkaar de schuld en van mijn leerlingen de eerste stap in weerbaar ze zijn er vanaf wat achterblijft is een gebroken maken van de turkse meisjes is hen helpen hun mensje dat niet goed begrijpt wat haar overkomt eigenwaarde te vinden dat kan je pas doen als je het is niet dat ze de verwachtingen van haar ou je eigen situatie goed bestudeert wat is hun ders of de school niet beseft juist daarom doet beeld van zichzelf in hoeverre komt dat overeen ze haar best ieder tevreden te stellen en onbewust met de werkelijkheid als ik dat kan bekijken zichzelf kapot te maken zijn ze vernederlandst hoe denken ze over hun het gezin en de school vertellen en leren haar ouders over hun turkse omgeving hier maar veel hoe ze zich moet gedragen als een turks ook in turkije wat is hun inhoud van turks meisje of hoe geslaagde meisjes zijn in de neder zijn hoe denken ze over nederland nederlan landse samenleving maar ze laten na om iets mee ders te geven over hoe en wat mens zijn betekent wat meestal komen wij gezamenlijk tot de conclusie solidariteit is hoe zij zichzelf weerbaar kan op dat wat zij als hun achtergronden van cultuur er stellen zodat zij niet degene is die altijd verdriet varen geen realiteiten meer zijn omdat ze hier en heeft machteloos is als dochter als vrouw en als nu leven en niet in turkije van toen het is dan mens ook duidelijk dat de nationalistische heldhaftige verhalen of gedichten of gebedjes uit de koran h et moe d ertaalo n de rwij s niets bij kunnen dragen aan hun turks zijn of blijven ze maken hier discriminatie mee ze ma er is tot nu toe weinig gedaan aan schoolwerk ken hier vrouwenemancipatie mee ze maken hier planontwikkeling voor de opvang en begeleiding leven en verdriet mee het is voor mij hypocriet van buitenlandse leerlingen op het nederlandse om hen naar huis te sturen met de boodschap dat vervolgonderwijs in sommige scholen zijn er tol ze als turkse meisjes boven alles en ieder staan en ken ingevoerd om zodoende de oppervlakkige als ze hun huiswerk doen ze verder komen dan conflicten met het meisje haar familie op te los help ik mee aan alles waar ik tegen strijd de sen dit is natuurlijk geen leerlingbegeleiding het meisjes moeten bij mij in ieder geval leren dat ze is het dicht maken van een gat met een spons een taal hebben die wij in onze communicatie behalve de nihile rechtspositionele situatie van de gebruiken dat tweetaligheid iets positiefs is veel tolken die eigenlijk een schande is voor de hele kinderen ontwikkelen een negatieve attitude ten zaak wordt de hele problematiek naar hen toe opzichte van het turks als het niet hoeft spre geschoven dit is onverantwoord en schadelijk ken ze geen turks door middel van mijn lessen voor de tolken ze zijn tevens sociaal werkers wil ik ze laten ervaren dat tweetaligheid geen begeleiders schoolcontactpersonen enzovoort handicap is het turks niet minderwaardig door en voor de leerlingen middel van dit instrument kunnen ze zich uiten het moedertaalonderwijs dat onder de naam van zonder grenzen over alles en letterlijk alles wat eigen taal en cultuur ingevoerd is in sommige ze willen vertellen wat ze willen schrijven door scholen mist ook alle rechtspositionele aspecten dat hun taal de sleutel is tot het vinden van vele voor de leerkrachten ze moeten in tijdelijke verborgen of weggedrongen ervaringen indruk dienst een jaar onder de naam tolk benoemd ken kennis worden ze zich bewust van wat ons worden ik heb geen idee wat ze doen hoe ze bezighoudt de nederlandse uitdrukkingen of be werken daarom zal ik proberen te vertellen over grippen die ze kennen gebruiken ze ook tussen mijn eigen werk met mijn leerlingen op de scho door in eerste instantie heb ik daar geen bezwa lengemeenschap centrum oud west in amster ren tegen in tweede instantie mogen ze die van dam ik ben daar tijdelijk in dienst als tolk een mij in het turks uitleggen beschrijven enzo jaar ik geloof dat moedertaalonderwijs veel kan voort wij komen dan ook vaak tot de conclusie bijdragen in het ontwikkelingsproces van de bui dat ze hun eigen interpretaties hebben gehad van tenlandse leerlingen dat heb ik ervaren in het begrippen en ze eigenlijk bijna nooit tot het lere n 75 van de echte betekenis zijn gekomen hun eigen te zijn maar zichzelf met gebreken en ook interpretatie heeft dan de doorslaggevende kleur waarden als ze zichzelf als mensen accepteren gegeven of deze nederlandse begrippen of uit kunnen wij verder gaan ik vind het belangrijk drukkingen negatief of positief zijn dat deze gesprekken in het turks gevoerd wor ik probeer uit te gaan van menselijke waarden die den b ehalve het inhoudelijke deel van de begrip ze uiteraard ook kennen ik ga in op universele pen uitdrukkingen enzovoort moeten de meisjes zaken als vriendschap liefde verdriet solidari hun emoties hun gevoelens leren uiten in hun teit vrede in aansluiting bij projecten op school moedertaal daarvoor zijn deze gelegenheden ik wil dat mijn lessen een integraal onderdeel zijn heel goed hoe kunnen ze anders leren zich te van het schoolgebeuren de verhalen van mijn verweren in situaties bijvoorbeeld thuis als ze leerlingen onze gesprekken gaan niet over hele wel nederlands denken maar dat niet emotioneel andere zaken maar in de moedertaallessen krij kunnen uiten in het turks dan is het vanzelf gen ze eindelijk een context ze zien in hun bele sprekend dat ze zich anders zullen gedragen het venissen dat ze niet meer of minder zijn dan vele is niet alleen taal maar het zijn ook onderwer mensen op deze wereld dat turks zijn of neder pen denkwijzen en attitudes die in de ene situa lands voelen of denken eigenlijk hieraan niets ver tie anders kunnen liggen dan in de andere andert ik probeer op mijn eigen manier hiermee een eind te maken aan de tweesporigheid die de meisjes en jongens zielen van velen van hen kenmerkt mijn andere op de school waar ik lesgeef is het moedertaal doelstelling hierbij is hen te helpen tot de conclu onderwijs nog niet als een verplicht onderdeel in sie te komen dat ze eerlijk moeten zijn tegenover geroosterd de turkse leerlingen krijgen het in zichzelf en moeten durven hun mening of idee hun vrije uren in het begin was er een vaste door te zetten tot het eind als ze geloven dat het groep van meisjes nu hebben wij ook jongens er voor hen de werkelijkheid is het is niet mijn be bij dan word ik zo overtuigd van de noodzaak doeling ze negatief te conditioneren ze moeten en behoefte van deze kinderen aan aandacht be leren kritisch te zijn maar niet op een zelfver grip en tolerantie in hun moedertaal gegeven woestende manier ze kunnen leren opbouwend door iemand uit hun eigen groep ik vind het niet te werken met hun kritiek op zaken bezwaarlijk dat er jongens bij zijn gekomen ei het is niet voldoende om te zeggen de school genlijk vind ik hun aanwezigheid essentieel het deugt niet mijn ouders deugen niet ik deug niet wordt telkens duidelijk hoe de leerlingen van el enzovoort wat kunnen ze daaraan doen hoe kaar als jongens en meisjes dingen opsteken bij moeten ze het aanpakken dit zijn dingen waar voorbeeld naar aanleiding van een turks verhaal wij achter komen als wij als groep bezig zijn ze dat ze zelf uitzoeken uit kranteberichten of leren elkaar beter kennen links denkenden turkse boeken of uit de eigen omgeving staan rechts denkenden islamitisch christelijk enzo wij gezamenlijk stil bij het begrip de bruids voort worden dan niet als negatief of positief be schat jongens hebben daar veel aan bijgedragen oordeeld ieder is welkom een gezamenlijk ant met hun ideeen zonder hun bijdrage is zo n woord te vinden voor een bepaald onderwerp onderwerp niet te bediscussieren hetzelfde geldt tijdens deze gesprekken komt ook naar buiten voor andere onderwerpen als de leerplicht voor dat samen denken samen doen een solidariteits jongens en meisjes koranlessen buiten school band schept deze ervaren ze ze spreken erover tijd nationalisme discriminatie criminali het is niet gemakkelijk om ze zover te krijgen dat teit ze hun eigen mening zeggen meestal weten ze er zijn ook onderwerpen waarin meisjes zich veel niet wat dit is maar in een vertrouwenssituatie vrijer uiten in afwezigheid van de jongens bij krijgen ze van ons allemaal de ruimte ze kunnen voorbeeld seksuele voorlichting dan vraag ik de zich gewoon permitteren gek te zijn of onbe jongens apart te komen op een ander tijdstip ze schoft of brutaal of zedenloon ze hoeven ons komen in geval dat ze over hetzelfde onderwerp geen verhaaltje te verkopen dat ze meekrijgen van met mij willen praten of schrijven kunnen en huis of dogmatische uitspraken te doen die ze uit mogen ze dat anders hebben wij een anoniem hun hoofd hebben geleerd om zich te handhaven schriftelijk vragensysteem als de vragen open in de nederlandse klassen ze zien vroeg of laat baar worden kunnen ze hun bijdrage leveren dat hun eigen ik niet turks of nederlands hoeft niemand is verplicht deel te nemen aan de discus 76 sie ze kunnen het lokaal verlaten als het te be bewust te werk gaan als er genoeg aandacht en dreigend voor hen wordt tot nu toe heeft nie belang gehecht wordt aan de kadertraining van mand dat gedaan het is merkwaardig te zien hoe turkse meisjes en vrouwen afkomstig uit deze jongens met veel twijfels over geslachtsziekten groep nu wordt er haast niets gedaan aan deze zitten training sterker in sommige gemeentes als in ontdekken van hun mogelijkheden begint met amsterdam wordt er ruimte gegeven aan twee ontdekken van eigen situatie de situatie kunnen groeperingen in dezelfde buurt die verschillende wij niet los zien van hun turkse achtergrond uitgangspunten hebben in de ene werken turkse daarom is hun moedertaal een sleutel tot eigen vrouwen die al hun energie en kracht inzetten deuren dit is een van de redenen waarom moe voor hun ideaal in de andere wordt de leiding ge dertaalonderwijs niet alleen van belang is voor vormd door nederlandse vrouwen en er worden het basisonderwijs en het vervolgonderwijs maar uitstapjes georganiseerd voor turkse vrouwen ook voor volwassenenonderwijs naar friesland als ik interviews lees met de turkse vrouwen die ho e kun nen wij ve rd er in het veld werken kom ik de volgende passages tegen meisjes en jongens of ze nederlands of turks zijn leven werken gaan om met elkaar en vor opzij februar i 1 9 83 sukran sevin we worden als o rganisat i e van turkse vrou w en n i et geaccepteer d men samen de toekomst het is onnatuurlijk en a ls je zie t hoeveel ellende ht k b t urkse vrouwen vere onverantwoord ze als verschillend te benaderen niging in nederland vanaf de start zo n zeven jaar gele en deze zogenaamde verschillen te benadrukken den heeft gehad om te kunnen voortbestaan we heb in particuliere islamitische scholen of internatio ben sinds kort twee part time stafkrachten wier rec h ts nale schakelklassen tegen de ontwikkeling positie nog steeds onzeker is ons contract wordt per maa nd verlengd d aarbi j w orden we niet echt bij het ge waarbij het koran onderwijs binnen de neder meen telij k beleid betro kken er is een soort sch ijn in landse school wordt gehaald bestaan ook een aan spraak er wordt geze gd dat t ur k se vro uwen z ich niet tal bezwaren waarop ik hier niet in kan gaan in ku nnen or g aniseren en als we ons dan organiseren dat zo n benaderingswijze schuilt niet alleen het ge we te politiek en niet rep resentatief zijn m aar was de voorhoedebeweging van de nederlandse vrouwenbe vaar dat ze tegen elkaar opgezet gaan worden weging dan representatief maar de wezenlijke overeenkomsten van hun leyla k og vormings w er kster opleidingen vo o r buiten mens zijn en hun menselijke solidariteitsgevoe landse meisjes in de gezinsverzorging en de bejaarden lens zullen stuk gemaakt worden wat mens zijn verzor g ing zijn op zich een goed idee e r is veel behoefte en menselijke solidariteit inhouden kunnen kin bij t urk se en m arokkaanse gezinnen aan mense n die iets van hun cu l tuur afweten en de taal spreken m aar wat deren op school met behulp van gerichte aan zie je nu bij de opleidingen ze zijn vooral g erich t op dacht en programma s leren kennen van elkaar het werken in nederlandse gezinnen het is niet erg toe in hun omgang met elkaar meisjes en jongens ge past op h un werken in turkse of m aro kk aanse gezi n turken en nederlanders witten en zwarten is nen lamieten en christenen apart zetten kan deze leerprocessen alleen maar bemoeilijken en stagne turkse vrouwen worden gedwongen om leider ren alhoewel het soms goed is met gescheiden schappen op zich te nemen en met hun persoon groepen te werken moet dat ingepast zijn in het lijke inzet en kracht tegen de bierkaai te strijden totale schoolgebeuren moet dat een zaak zijn of de groepen waar ze voor werken hebben structu worden van het hele schoolteam reel geen aandeel in het gemeentelijke of over heidsbeleid dat over turkse vrouwen nota s eigen organisatie schrijft en inspraakbijeenkomsten organiseert ze soms gescheiden groepen maar ingepast in geza worden gebruikt als adviesorganen maar ze zijn menlijke strijd geldt ook buiten het onderwijs ik niet officieel erger is het feit dat er niets gedaan vind dat zelforganisaties een belangrijke rol kun wordt om de situatie te veranderen de weg die nen hebben in het integratieproces van buitenlan de overheid gebruikt is een weg zonder continu i ders ze kunnen het draagvlak voor het emanci teit een weg die geheel afhankelijk is van de in patieproces en ontwikkelingsstrijd vormen het zet van personen die gebukt gaan onder alle las zelfde geldt voor turkse vrouwenorganisaties ei ten van het gewone werk tolkenwerk inrich gen vrouwenorganisaties kunnen alleen sterk en tingswerk en verenigingswerk op deze manier 77 voelen de groepen zich genoodzaakt om zich te volwaardig mens zijn ik vind dat mensen jon rug te trekken in hun eigen ruimtes en zich gens en meisjes allebei het bewustmakingsproces bezig te houden met feesten uitstapjes naar moeten meemaken dat ze in staat stelt om hun friesland om hun subsidies op te maken eman seksuele godsdienstige persoonlijke rechtsposi cipatieprocessen zijn geen geisoleerd en intern ge tionele en sociaal maatschappelijke vrijheden beuren van turken en hun groeperingen alleen goed te leren kennen en niet onderdrukt en uitge emancipatie is alleen mogelijk in relatie met de buit te worden ze moeten ook hun taak in d e omgeving de westerse samenleving waarin ze de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting van zich bevinden daarom juist moeten onze meisjes de achtergestelde sociaal zwakke klasse waar ze en vrouwen schakelpunten vormen schakelpun deel van uitmaken goed beseffen turkse vrou ten tussen de turkse gemeenschap en de neder wen en meisjes moeten weten dat bevrijding van landse samenleving hiervoor is aandacht en zorg hun huidige economische positie als leden van en wil nodig van bovenaf de kadertrainingen een achtergestelde klasse niet los staat van hun kunnen zich richten op trainen van leden van or bevrijding als vrouw van de heerschappij van de ganisaties om sterker te worden naar binnen toe man het is belangrijk dat in haar strijd onze om een goede organisatie op te zetten maar ook vrouwen samen bezig zijn met hun mannen wij naar buiten toe wat kan er gedaan worden in hebben niets aan geemancipeerde turkse vrou zo n training voor buitenlanders die niet ge wen als ze haar bereikte positie als individu niet wend zijn zich te organiseren kunnen lessen in in dienst stelt van onze vrouwen en mannen ze leren vergaderen samenwerken beslissingen ne zullen ongetwijfeld verhinderd worden door man men deelnemen aan overheidsdiscussies lande nen die hoog vanuit hun machtspositie hun man lijk en plaatselijk overleg acties voeren nota s nelijkheid als prioriteit stellen of door vrouwen leren hanteren oprichten van buurthuizen jon die genoegen nemen met de achtergestelde posi gerenorganisaties enzovoort heel goed van pas tie van vrouwen in de eigen samenleving door de komen ook praktische activiteiten begeleiden economische gebondenheid met de man ze moet van bijeenkomsten opzetten van feesten en de leren doorzetten en de strijd niet op te geven monstraties kunnen nuttig zijn in nederland gebeurt er vanuit het beleid weinig er is geen andere weg voor emancipatie voor hen aan de vormgeving van het ontwikkelingsproces in deze samenleving als ze niet de hier geldende van ontplooiingsmogelijkheden en het emancipa vormen en normen leren kennen dat kan alleen tiegebeuren van buitenlanders er wordt niets ge als ze uitgaan van eigen maatschappelijk politie daan om buitenlanders structureel te betrekken ke situaties onderdrukking kansloosheid on in het maatschappelijk gebeuren dat kan ook macht moeten ze leren gezamenlijk te bestrijden moeilijk als de overheid het beschikbare geld ter ze moeten leren het eigen functioneren te verbe besteding aan de gemeenten overlaat en het ge teren naar buiten te treden zonder vrees of meentelijk beleid niet controleert in hoeverre schaamte voor eigen opvattingen doelen te for komt dit geld direct aan buitenlanders ten goede muleren voor eigen handelen vormingswerk hoeveel buitenlanders in plaats van nederlan moet in ernst gebeuren daarbij is van groot be ders worden aangesteld buitenlanders vormen lang dat nederlandse instanties scholen op een zwijgende groep ze hebben geen macht en bouwwerkers trainingscursussen enzovoort de zijn dus niet interessant voor politieke groeperin turkse vrouw serieus nemen opzetten en uit gen in nederland hun zwijgzaamheid en on breiden van het kader van turkse vrouwen is macht wordt nog eens misbruikt door groeperin noodzakelijk het moeten turkse vrouwen zijn gen als de centrumpartij die in buurthuizen alfabetiseringscursussen geven vele goede bedoelingen van individuele nederlan bijvoorbeeld de overgang naar integratie kan al ders of organisaties zijn gefundeerd in gevoelens leen op deze manier plaatsvinden van genegenheid voor de achtergestelde onder het is voor mij erg belangrijk dat de strijd van drukte gediscrimineerde buitenlanders gevoe turkse meisjes en vrouwen niet beperkt blijft tot lens van mededogen van een aantal personen het emancipatie van meisjes en vrouwen met zo n is juist dit uitgangspunt van genegenheid die beperkt doel krijgen ze niet alleen botsingen met goed bedoelde hulp dat de minderheidsgroepen de eigen achterban maar ze worden ook een keer onmachtig maakt en afhankelijk maakt het is misleid in hun strijd in het emancipatieproces van juist hierdoor dat de belangen van de heersende 78 klassen in de kaart worden gespeeld en de status quo gehandhaafd blijft het verschil tussen nederlandse en turkse het is juist die genegenheid die de ontwikkeling kindere n en emancipatieprocessen van de buitenlanders stagneert sommige turkse kinderen moeten afwassen nee genegenheid is niet de juiste motivatie de maar sommige niet sommige turkse kinde nederlandse overheid nederlanders of neder ren dragen hoofddoek ze willen niet maar landse organisaties die ernst maken met hun wens ze moeten en sommige mogen niet korte voor emancipatie van buitenlanders kunnen en mouwen dragen ze mogen wel van zijn moe mogen niet anders dan solidariteit als uitgangs der maar niet van zijn vader en sommige punt gebruiken dat moeten ze in actie omzetten mogen wel van zijn vader maar niet van zijn met de nederlandse wetgeving in de nederlandse moeder de nederlandse kinderen dragen structuur onderwijs is een belangrijke voorwaar geen hoofddoek en die nederlandse kin de maar biedt op zichzelf niet voldoende garan deren mogen wel korte mouwen dragen ties voor dit proces het waarborgt ook niet op de nederlandse meisjes mogen wel alleen zichzelf een menswaardig bestaan voor migran wandelen maar turkse meisjes niet maar ten in andere belangrijke sectoren als gezond sommige wel heidszorg huisvesting zendtijd in de bestaande de turkse kinderen moeten naar moskee om media en politiek stemrecht zijn er structurele koran te lezen veranderingen nodig om de migrante meisjes jon gens vrouwen en mannen te emanciperen emine turks meisje wie is de baas bij turkse mensen is meestal het man de baas bij ons thuis is mijn vader de baas turkse mensen vinden het niet leuk als de vrouw het baas is de vrouwen moeten voor het huis zorgen schoon maken wassen en voor het kinderen zorgen sommige mensen vinden wel leuk dat de vrouw baas word maar in het turkse geloof mag het vrouw niet de baas worden ze mogen niet werken niet naar kafe niet met onbekende mensen eten als ze op visite komen maar sommige doen het toch cengiz turkse jongen 79