Zelfgestuurd taalonderwijs in de multimediale talenklas

Publicatie datum: 2002-03-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 4
Pagina’s: 37-52

Documenten

zelfgestuurd taalonderwijs in de multimediale talenklas griet beheydt reinhild vandekerckhove ict toepassingen vinden steeds meer hun weg in het taalbeheersingsonderwijs aan de kuleuven campus kortrijk kulak zijn de jongste jaren op dat vlak heel wat ini tiatieven genomen ons verhaal begint met de installatie van een nieuw volledig gedi gitaliseerd en multimediaal talencentrum in de zomer van 2000 tot dan beschikten we op de kortrijkse campus over een klassiek talenpracticum vooral voor het vreem detalenonderwijs waren dat type talenpractica een tijd lang vrij populair en ze worden in vele scholen en universiteiten nog steeds gebruikt de aanleiding om een nieuw talencentrum te installeren was dubbel het oude talenpracticum was aan ernstige slijtage onderhevig en belangrijker door de oude infrastructuur konden we nieuwe en recent ontwikkelde instrumenten die het taalonderwijs een meerwaarde bieden niet gebruiken we dachten daarbij in de eerste plaats aan allerlei software e totstandkoming van het talencen leveranciers door en blijft nu functioneren trum was het resultaat van een als begeleidingsgroep voor de implementa samenwerkingsverband tussen een tie van een rijk en gevarieerd aanbod van aantal taaldocenten romaanse en software binnen het talencentrum 2 in deze germaanse talen want de studenten bijdrage3 bieden we vooreerst een beknop uit die richtingen vormen onze primaire te beschrijving van de mogelijkheden en doelgroep een informaticus en een functies van een multimediaal en digitaal pedagoog samen vormen ze de werk talencentrum om vervolgens wat toelichting groep talencentrum die werkgroep maakte te bieden bij een aantal concrete toepassin vooraf een grondige inventaris van de taal gen die de geinteresseerde taaldocent taal didactische en technische vereisten waar leerkracht ongetwijfeld aanknopingspunten aan het talencentrum zou moeten voldoen bieden lichtte vanuit dat perspectief een aantal het multimediaal talencentrum van de kulak maart april 2002 nummer 4 31 8 jaargang vi de functies van het opzet vaak gaat het om leesoefeningen nieuwe talencentrum waarbij de studenten klanken woorden of zinnen moeten nazeggen diversiteit aan bronnen en oefeningtypes de technische oefeningen worden gevolgd door vrijere toepassingen de studenten het klassieke talenpracticum was in de eer houden bijvoorbeeld een debat dat de ste plaats bestemd voor uitspraakoefenin docent met de in het talencentrum aanwezi gen die functionaliteit blijft in het nieuwe ge camera filmt de registratie van spreek talencentrum uiteraard behouden maar het oefeningen met de camera biedt het moderne gedigitaliseerde talencentrum is spreekvaardigheidsonderwijs ontegenspre niet langer uitsluitend bestemd voor de trai kelijk een extra dimensie al was het maar ning van uitspraak en spreekvaardigheid omdat de studenten wat cameravrees alle domeinen van het taalvaardigheidson moeten overwinnen de opname wordt op derwijs komen er nu aan bod voor ict bij video vastgelegd en eventueel als digitaal vaardigheidstraining zie desmet beheydt videobestand opgeslagen zodat vervolgens 2001 het talencentrum is een geintegreer de video als bron kan fungeren de video de leer en werkomgeving geworden waar opname wordt doorgestuurd naar de stu taalstudenten spreek en schrijfvaardig dentenpc s op hun schermen zien de stu heidsoefeningen aangeboden krijgen even denten zichzelf in actie het debat wordt als vertaaloefeningen nauwgezet geanalyseerd plus en minpun woordenschattesten en ten worden besproken het talencentrum grammaticaoefeningen is een geinte het talencentrum biedt zowel bij mondelinge als bij schriftelijke greerde leer en ook vele mogelijkheden oefeningen kan de docent een intensieve werkomgeving om aan het taalbeheer individuele begeleiding bieden hij kan elke geworden singsonderwijs een por student individueel beluisteren de scher tie cultuur geschiedenis men van de studenten van op zijn docen te koppelen via meerdere communicatie tentafel bekijken en hij kan uiteraard bij elke toepassingen waaronder discussiefora ten student tussenkomen door hem via de kop slotte brengen de studenten alle aspecten telefoon toe te spreken bovendien kan de van hun taalbeheersing in de praktijk docent het toetsenbord van elke student overnemen wat vaak handig is bij het aan bij dat alles wordt een grote diversiteit aan wijzen en remedieren van fouten bronnen gebruikt er wordt zowel met klank als met beeldmateriaal gewerkt de de docent kan overigens zowel zijn eigen pc klassieke analoge cassette heeft naast cd als die van om het even welke student als rom en dvd rom nog vele concurrenten bron laten fungeren hij kan wat op zijn eigen gekregen voor de uitspraak en spreekoe scherm staat doorsturen naar alle studen feningen voor nederlands of een van de ten maar hij kan ook het scherm van een vreemde talen krijgen de studenten bijvoor student die het er bijvoorbeeld bij een beeld via het elektronische leerplatform bepaalde oefening goed vanaf brengt door blackboard gedigitaliseerde klankbestan sturen naar de andere studenten het is ove den met oefeningen aangeboden die oefe rigens niet alleen mogelijk om de prestaties ningen zijn doorgaans vrij technisch van van een bepaalde student aan de anderen 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 te laten zien je kan ze ook aan de hele leerproces wordt ingezet zie wylin 2000 groep laten horen het talencentrum is niet langer alleen bestemd voor begeleide sessies het is ook een andere bron die interessante mogelijk een open leercentrum geworden waar de heden biedt is de documentenlezer van op student zelfstandig terechtkan voor oefenin de documentenlezer kan om het even welk gen en taken op mo tekst of beelddocument op een groot menten die hem goed doordat het scherm geprojecteerd of naar de schermen schikken op die manier leermateriaal in van de studenten doorgestuurd worden biedt het talencentrum de een elektronische dat heeft als voordeel dat je authentiek student een eigen werk leeromgeving materiaal kunt presenteren een tijdschriftar plek de grenzen tussen geintegreerd is is tikel met opvallende taalfouten ondersteu begeleid en zelfstandig er doorgaans geen nend visueel materiaal als foto s e d m werken vervagen overi centrale sturing gens steeds meer een meer nodig al die bronnen zorgen voor een grote diver student kan bijvoorbeeld siteit aan klank en beeldmateriaal ze bie zelfstandig een taak af den extra stimuli die werken maar via e mail de docent raadple het taalbeheersings gen als hij op problemen stoot tijdens al die bronnen onderwijs levendiger en begeleide sessies kan de docent dan weer zorgen voor een gevarieerder maken gevorderde studenten een grotere mate van grote diversiteit een aantal bijkomende zelfstandigheid toekennen en anderen in aan klank en hulpmiddelen vergroten sterke mate begeleiden doordat het leer beeldmateriaal het comfort van de stu materiaal in een elektronische leeromgeving ze bieden extra dent het gaat hier in geintegreerd is is er namelijk doorgaans stimuli die het de eerste plaats om geen centrale sturing meer nodig taalbeheersings verklarende en verta onderwijs lende woordenboeken levendiger en die op elke studen gevarieerder de elektronische tenpc geinstalleerd zijn maken en voor de student dus leeromgeving permanent beschik baar zijn bij het maken van oefeningen en voor de hierboven geschetste dubbele taken dat vergroot de doeltreffendheid van functionaliteit van begeleid en zelfstandig het talencentrum verder zijn er binnen de ieren werken de taaldocenten en studenten leeromgeving van waaruit gewerkt wordt aan de kulak met de leeromgeving ook een aantal links geintegreerd naar nutti blackboard dat is een elektronisch leerplat ge sites het spreekt voor zich dat de stu form dat van op elke pc met internetaanslui denten ook steeds op het internet terecht ting binnen of buiten de kulak consulteer kunnen baar is het voordeel van een dergelijk leerplatform is dat alle informatie geinte zelfstandig en begeleid leren greerd aan de studenten kan worden aan geboden oefeningen theorie toetsen de nieuwe mogelijkheden van het gedigitali documenten links woordenboeken etc seerde talencentrum hebben ook de visie eerst geven we toelichting over de functies veranderd op de wijze waarop het in het en voordelen van een dergelijk leerplatform maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang vt 3 en over de wijze waarop we het in ons taal paragraaf graag wat informatie over aanbie onderwijs geimplementeerd hebben dat den voor wie in de toekomst met betekent niet dat er geen alternatieven smartschool aan de slag zou willen gaan is bestaan voor blackboard over enige tijd de uiteenzetting over blackboard overigens komt bijvoorbeeld het zogenaamde teleleer zeker relevant blackboard is zowat het pro platform smartschool op de markt de totype van een elektronische leeromgeving doelgroep voor die leeromgeving in de opzet en functie van blackboard en opbouw is het vlaamse secundair onder smartschool zijn perfect vergelijkbaar wijs vandaar dat we er in een volgende teleleerplatforms ariadne ariadne eu com blackboard blackboard com lotus learning space lotus com home nsf welcome learnspace smartschool smartschool be webct webct com blackboard in principe is voor blackboard een licentie nodig na het verwerven van een licentie blackboard is het leerplatform dat door de hebben alle docenten en studenten een hele kuleuven als de algemene leeromge eigen gebruikersnaam en wachtwoord om ving gekozen is wat kan blackboard wat in te loggen maar die licentie is behoorlijk zijn de mogelijkheden en troeven eerst duur en voor individuele scholen van het komen niet cursusgebonden algemeenhe secundair onderwijs in de meeste gevallen den aan bod verder werken we een aantal onbetaalbaar de aankoop van een licentie toepassingen uit die inspirerend kunnen zijn op het niveau van de scholengemeenschap voor concrete taallessen lijkt ons wel een haalbare kaart voor meer concrete gegevens verwijzen we naar de virtuele leeromgevingen zoals blackboard website hebben in hoofdzaak een dubbele functio naliteit ze bieden ten eerste een soort vir in elk geval is het gratis alternatief interes tuele klas aan waarin docenten op een sant om het even wie kan rechtstreeks op georganiseerde en overzichtelijke manier de server van blackboard zelf proefcursus cursussen en audiovisuele documenten sen aanmaken en publiceren alle belangrij aan de studenten kunnen presenteren ten ke functionaliteiten blijven beschikbaar tweede biedt blackboard docenten en stu maar er zijn een aantal gewichtige beperkin denten de mogelijkheid om op een gemak gen sinds kort voert blackboard een nieu kelijke manier met elkaar in communicatie we commercielere politiek en kunnen cur treden op beide functionaliteiten gaan we sussen niet meer onbeperkt blijven staan dieper in maar eerst hebben we het over proefcursussen blijven maar gedurende 60 de toegankelijkheid van het medium black dagen beschikbaar voor de studenten de board beschikbare ruimte is beperkt tot 5 mb wat in 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 voor een gewone cursus wel volstaat wie 25 mb innemen en kun je op wat techni echter met grote klank of videobestanden sche ondersteuning rekenen werkt zal snel die limiet overschrijden maar de concrete toepassingen die verder zijn uitgewerkt kunnen echter zeker gereali 1 aanbieden van informatie seerd worden in twee maanden tijd en bin nen een bestek van 5 mb de tijdsinveste vanaf de blackboard welkomstpagina die ring om een hele cursus uit te bouwen loont o a een overzicht van alle cursussen biedt voor die korte tijd echter zeker niet de moei kan de gebruiker doorklikken naar de cur te een ander nadeel is dat de gratis site sus waarin hij wil werken binnen elke cur soms ongelooflijk traag werkt sus wordt de informatie geordend aangebo den via rubriekjes knoppen links op de een tweede alternatief voor scholen die een schermafdruk 1 via de optie control panel licentie voor ongelimiteerd gebruik via een waartoe uiteraard alleen de instructors toe eigen server niet kunnen betalen is de gang hebben kiest de docent zelf hoeveel mogelijkheid een cursus te creeren voor de en welke rubrieken hij wil aanbieden betaalbare prijs per cursus dan mag je schermafdruk 2 bb bm cammon course ppcouse d 72 1 hane tap caunew courses v442b beffchten course information cursusinfo current location course information documentatie weboefeningen g uitleg weboefeningen 21504 bytes conamunicat e liemsziop schrijfoefening zoals afgesproken schrijft iedereen ook de basstudenten een recensie naar keuze over een film een toneelstuk een boek een cd 13iscussiefor urn etc de structuur van een recensie kan er als volgt uitzien 1 0 1 een inleidende alinea die vertelt waarover het gaat en de aandacht van de lezer trekt arisourcirs i 2 een alinea met achtergrondinformatie bv over auteur genre 3 een beschrijvende alinea over het gerecenseerde werk 4 een evaluerende alinea en 5 een afsluitende alinea omvang 2000 tekens 1 getypt blad deadline laaste week van maart 2002 informatie ivm het examen inanuan j is er een examen over het hoorcollege alleen 10 punten samen met het examen van prof smessaert syntaxis dus een dag voor taalkunde en taalbeheersing samen drie uur in aprilmei is er het examen uitspraak 2 punten in juni het examen voor de oefeningen van het hele jaar 8 punten het juni examen is samen met het examen van prof smessaert morfologie schermafdruk 1 rubriekjes binnen een cursus maart april 2002 nummer 4 31 e jaargang fit a blackboard courses microsoft internet explorer aangeboden door kulak s i 141 0 3 htip jlbblbrrdcommonlcourse pd couse d 56 1 frame op courses monatw control panel la control panel monatw algemene taalkunde i griet beheydt instructor utea wsawanlmer t announcements add doers remove users course latutmati4q iie modifyn manage groups iii list t staff information external links course document caun 7044 a i rnom6nt cguj calanli n dicrpggn board kannmuntmanaaar dnljne gradetrook inks virtual classroom pool manager gogh e statistics send email digital drop box aauea unrrams ipretamcl i course settings course utilities coarse images resources conde marketing i online support online manual contact sys admin poweredby c r schermafdruk 2 control panel waartoe alleen de docent toegang heeft de informatie kan in de leeromgeving zelf 2 communicatie worden aangeboden of ze kan vervat zitten in aangehechte tekst audio of videobe met de computer beschikken de studenten standen of op internetsi over een instrument waarmee ze recht tes waarnaar een link is streeks synchroon of asynchroon in con gelegd op die laatste tact kunnen treden met anderen de twee de tweede grote functie komen we bij de de grote functionaliteit binnen blackboard functionaliteit concrete toepassingen naast het aanbieden van informatie is dus binnen black nog uitgebreid terug communicatie de mogelijkheden tot com board naast het sommige docenten bie municatie tussen studenten onderling tus aanbieden van den in blackboard een sen docenten onderling en tussen studen informatie is volledige syllabus aan ten en docenten zijn divers communicatie anderen alleen achter een eerste vorm van communicatie bieden grondinformatie als aan de elektronische valven berichtjes van de vulling bij de syllabus vele docent voor de studenten op de welkomst taaldocenten zetten hun studenten via pagina maar ook uitgebreider per cursus blackboard aan het werk met oefeningen communicatiebevorderend is ook de infor taken en testen matie over de bereikbaarheid van de 31 e jaargang nummer 4 maart april 2002 vim docenten onder het rubriekje staff informa via discussiefora ook hiervoor werken we tion daar vinden de studenten alle informa verder een aantal concrete lestoepassingen tie over spreekuren kantoornummer e uit mail telefoonnummer van de docenten dat maakt de toegankelijkheid van de docenten het communicatieluik heeft dus vele func groter de drempel lager ten derde zijn alle ties de docent gebruikt het om informatie gebruikers individueel of in groepen gemak mee te delen en afspraken te maken het kelijk via e mail te bereiken de elektroni biedt de studenten een kanaal om vragen sche post is een van de meest courante en problemen voor te leggen aan docenten communicatietoepassingen de ontvanger en medestudenten en ten slotte biedt het kan die berichten lezen op het moment dat verschillende mogelijkheden voor het oefe het hem past het gaat dus om asynchrone nen van de schriftelijke en mondelinge com communicatie ook irc of internet relay municatievaardigheden van de studenten chat behoort tot de mogelijkheden dat laatste heeft enerzijds het voordeel dat de alternatieven communicatie synchroon verloopt maar anderzijds zijn er goede afspraken nodig om blackboard is uiteraard niet de enige elek de persoon die je zoekt op het gepaste tijd tronische leeromgeving ariadne webct stip te bereiken ten slotte biedt blackboard zie schermafdruk 3 en lotus learning een kanaal voor schriftelijke communicatie space zijn alternatieven van english and communication for colleges carol henson thomas l means le 2002 webtutor southwest netscape witx z4fsk t4 i f 1 webtuta webtuta thomsaidemo webct com1script 05387231 d9tan sa ls serve hane english and communication for colleges carol henson thomas l means le 2002 webtutor southwestern h t atk sq tttall r ontdct t1 h t a r r r y t i