Zelfstandig leren omgaan met informatie

Publicatie datum: 1990-09-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 1-2
Pagina’s: 126-129

Documenten

zelfstandig ieren omgaan met informatie lieve van hikt mensen zelfstandig ieren omgaan met informatie via het bevorderen van het bibliotheekgebruik mensen vormen tot doelmatige gebruikers van informatie mensen voorlichten sensibiliseren en aanzetten tot gebruik van de openbare bibliotheek ob als een geschikte zoekweg voor het oplossen van hun vragen op het vlak van informatie educatie en recreatie an primair belang is een posi ken van de meer bewuste attitude tieve grondhouding een juiste vorming attitude t o v het willen we het lager onderwijs dient de elemen ten dat taire kennis en vaardigheden aan te informatie nuttig en nodig is brengen de nodige informatie meest het secundair onderwijs moet daarop al zelf kan worden gevonden verder bouwen er op juiste en onjuiste wijze mee kan deze vorming zou geintegreerd in het hele worden omgegaan onderwijspakket moeten plaatsvinden onder vorming tot informatiegebruiker ook de gehele sector van het sociaal verstaan we dan mensen vormen tot culturele vormingswerk heeft een doeltreffende efficiente informatiegebrui belangrijke taak in de vorming tot infor kers door ze matiegebruikers de leemten op dit vlak bewust te maken van hun behoefte aan zijn zeer groot niet alleen omdat het on informatie derwijs onvoldolnde werk maakt van de te leren hun informatievraag te for vorming tot informatiegebruiker maar ook muleren omwille van de snelle technische evoluties de kennis en de vaardigheden bij te brengen om relevante informatie te en de exponentiele groei van de informa zoeken en te vinden tiestroom en deze op een doelmatige manier te er dient niet alleen systematisch maar ook verwerken continu aan vorming tot informatiegebrui op een systematische manier kennis kers gewerkt te worden algemeen moet vaardigheden en attitudes met betrekking deze vorming omvatten tot het leren omgaan met informatie aan het besef dat informatie nodig is leren is zeker een taak van het onderwijs de vaardigheid die behoefte te for het kleuteronderwijs kan een begin ma muleren mgt 20 e jaargang nummer 12 sep okt 1990 kennis van de soorten informatieka van de gebruiker en anderzijds haar aan nalen ob documentatiecentra dien bod wordt alsmaar belangrijker de grote sten deskundigen doelstelling van het openbaar bibliotheek kennis van de soorten informatie werk is dan de bevrediging van informa dragers boeken naslagwerken kran tiebehoeften in deze context is de doaver ten tijdschriften knipselmappen films wijsfuncctie van de ob naar b v gespecia dia s video software apparaten folders liseerde documentatiecentra diensten of het kunnen gebruiken van ontsluitings deskundigen zeer belangrijk in deze visie verder gedacht gaat het veel het kritisch selecteren van de infor meer over wat de ob met haar informatie matie bemiddelende rol bereikt in plaats van het op de juiste wijze verwerken van hoeveel gebruikers zij bereikt meer dan die informatie over de omvang van de informatiever besluit mensen vormen tot bewuste zorging moet het over de waarde ervan informatiegebruikers is een systematisch voor de gebruiker gaan kwaliteit wordt en continu proces elkeen die met educa dan belangrijker dan kwantiteit tie begaan is zal in mindere of meerdere de ob kan zeker meewerken aan de mate zijn steentje moeten bijdragen wil positieve attitudevorming van informatie het vormingsproces doelmatig verlopen gebruikers het scheppen van een opti dan zal samenwerking tussen enerzijds male leersituatie om vaardigheden en ken onderwijsmensen en vormingswerkers en nis bij te brengen het actief benaderen en anderzijds informatieleveranciers en be begeleiden van individuen en of groepen middelaars broodnodig zijn in het belang zijn belangrijke taken van bibliotheek van de potentiele informatiegebruiker gaat het niet over de discussie wie wat medewerkers het zijn voor de gebrui moet doen en wie niet wij opteren voor kers groepen fundamentele stappen in het en en met als fundament een degelijk leerproces om meer zelfstandig wegwijs te structureel samenwerkingsverband worden in heel het informatieaanbod de openbare bibliotheek een methode om als partner zelfstandig te ieren omgaan de openbare bibliotheek is samen met met informatie andere voorzieningen een bron van informatie zij bezit een schat aan docu probleemstelling wat mentaire informatie en heeft een uitge b v ik wil meer weten over mijn lichaam breide dienstverlening opgebouwd vanuit hoe werkt een sluis haar eigen educatieve opdracht liggen waarom hebben wij een koning en haar doelstellingen niet enkel meer in het een koningin terbeschikking stellen van haar aanbod de bibliotheek wordt meer en meer als 1 orienteren op de vraag middel beschouwd om behoeften en vra door bijvragen te stellen gen van gebruikers op het vlak van infor door een woordschema te maken indi matie educatie en recreatie te beant vidueel in groep woorden de eerstelijnsfunctie om actief 2 inventariseren te bemiddelen tussen enerzijds de vraag samenbrengen inventaris van wat sep okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargangne it men er al over weet wat men er meer informatie bronnen over wil weten ga naar de material bank het documen door woorden en vragen te structu tatiecentrum de openbare bibliotheek reren rond het onderwerp b v maak een stapel van de boeken recht lichaam aspecten streeks maak titelbeschrijvingen bibliografien organen werking problemen zoek op via catalogi ga naar de leeszaal van de ob hart nieren ademhaling slecht zien welke boeken zijn er brinkmans te dik zijn welke tijdschriftenartikelen zijn er rota grisaille noteer veel voorko mende auteurs titels mogelijke adres a selecteren sen wat wil ik weten welke diareeksen afbakenen van het onderwerp je vraag welke adressen zijn een knooppunt verfijnen van informatie adresboeken raadple een keuze maken gen allerlei gidsen b v ik wil weten waarom ik een bril welke persoonlijke bronnen zijn er moet dragen auteurs van artikelen secretarissen trefwoorden ogen brillen van verenigingen documentalisten ik wil weten waarom ik dik ben en na deze ronde beschik je over een anderen niet waslijst van gegevens een kaartenbak trefwoorden voedingsgewoonten vetten a selecteren van de verzamelde informatie het verzamelen van informatie vraag advies aan een leerkracht de waars bij wie verantwoordelijke van het documenta tiecentrum het ob personeelslid een 1 o lenteren auteur van artikelen zo uitgeb re id mogelijk nagaan welke is deze selectie van informatie vol schriftelijke bronnen er zijn die je zou kun doende om een antwoord te bieden op nen raadplegen welke personen je zou mijn vraag kunnen interviewen of welke instanties je kan ik mijn onderwerpkeuze beter be zou kunnen bezoeken bij het vinden van palen afbakenen of moet ik mijn on een antwoord op je probleemstelling derwerp verruimen schriftelijke bronnen krapte artikelen wat blijft over aan bruikbare relevante tijdschriftartikelen nota s rapporten informatie boeken archiefdocumenten mondelinge bronnen belanghebbenden het verwerken van informatie deskundigen beroepsbeoefenaars audio visuele bronnen films video op 1 ordenen van de informatie namen diaseries tv programma s er zijn verschillende manieren instanties organisaties verenigingen je kan stapeltjes maken van je fiches actiegroepen documentatiecentra hier per hoofdstuk inhoudelijk vind je vaak schriftelijke informatie en je kan rangschikken volgens de aard deskundigheid bij elkaar van de bron vorm je kan subjectief rangschikken welke 2 inventariseren informatie spreekt mij het meest aan hoe verzamel je nu mogelijk bruikbare je kan objectief rangschikken welke wic 20 e jaargang nummer 1 2 sep okt 1990 informatie is het meest relevant met het presenteren betrekking tot het gekozen thema op basis van de manier van ordenen 1 welke presentafievormen maak je een schema op een werkplan zijn er allemaal mondeling verslag uitbrengen 2 persoonlijke verwerking het maken van een boekje lezen praten doen het maken van een klankbeeld dia s lezen het maken van een uittrek tekst sevverslag het opbouwen van een tentoonstelling waar gaat het over het samenstellen van een project wat wordt erover gezegd krant wat is het belangrijkste een stripverhaal praten telefoongesprek gesprek interview een affiche ontwerpen een folder voorbereiden van het het maken van een muurkrant gesprek interview het ontwerpen van een spel b v gan het voeren van het gesprek interview zenbord het maken van een kort verslag 2 keuze doen een bezoek brengen aan een welke vorm is het meest geschikt in video programma bekijken functie van mijn thema een bezoek brengen elementen die meespelen voorbereiden tijdsbesteding het bezoek brengen individueel of groepsgebeuren het maken van een kort verslag wat kost het een programma bekijken waar ben ik goed in waarom kijk ik doei globaal bekijken opsomming maken a uitvoering van de hoofdpunten die voor jou van belang zijn evaluane opnieuw kijken eventueel stilleggen hoofdpunten meer aankleden aante 1 produktevaluatie keningen maken biedt mijn eindresultaat een antwoord heb ik mijn informatie is mijn doel op mijn beginvraag bereikt eventueel overlopen van de verschil een brief schrijven lende fasen om te achterhalen waar het wie is mijn geadresseerde wat mag ik ervan verwachten fout gelopen is tussentijdse evalua het doel van je brief duidelijk om tie aan de hand van verslagen schrijven 2 procesevaluatie methode van werken vanuit je interesse duidelijk je motivatie na iedere fase kan even halt gehouden laten blijken worden om te verwoorden welke erva praktische info tegen wanneer ver wacht je antwoord je naam adres ringen problemen men ondervonden telefoonnummer vermelden heeft doel is zicht krijgen op het leerproces wat heb ik geleerd 3 samenbrengen van de verwerkte gegevens is mijn werkplan helemaal afgewerkt lieve van hilst heb ik nu alles in functie van mijn on plok tiensevest 142 derwerp 30w leuven ser okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargang vic