Zelfstandigheid. Welke rol kiest het model?

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 4
Pagina’s: 153-154

Documenten

redactionee l hier wordt de begeleiding verstikkend en zal een zelfstandige docent moeten opkomen voor zijn beslissingsvrijheid geert van de ven zelfstandigheid b e tekent vrijh eid om te expe ri menteren het recht op het maken van eigen zelfstandigheid fouten het is echter g een onbeperkte vrij heid ik ben een groot voorstander van welke rol kiest het model intervisie intercollegiale toetsing evaluaties met leidinggevenden en cursisten zelfstan digheid bevindt zich in het spanningsveld van pittige discussies dat anders smaakt dan gelijk over de zelfstandigheid van de teerder is de hebbe ri gheid en cooperativit eit dat iets an laatste tijd heel wat afgeschreven termen als ders is dan zouteloze onderdanigheid ze fstandig leren of ze lfstandig werken behoren inmiddels tot de standaarduitrusting van de in deze tijd van bezuinigingen komt de do c ent docenten die teerders will en begelei zelfstandigheid van de do cent snell er in h e t den naar zelfstandigheid hebben een belang gedrang in plaats van geestrijk voedsel ser rijke functie zij dienen als rolmodel voor hun veert men wat vaker een zoethouder een cursisten het i s dus van belang te weten hoe mode rn e zoethouder ziet er bijvoorbeeld zo dit model zelf in zijn of haar vel steekt over uit docenten van nu hoeven ge en lesmateri de zelfstandigh eid van doc e nten is minder aal meer te ontwikkelen of aan te passen de bekend twee voorbeelden uit de praktijk modern e lesmethodes voorzien in bijna a lle behoeftes inderdaad zijn er goede lee rnudde in mijn begintijd als docent gaf ik les aan een len verkrijgbaar maar sinds wanneer is ee n beruchte 3 havo klas ik was boordevol midd el het doel in zich geword en nieuwe ideeen van de universiteit gekomen in th e se lf directed te ach er 1996 houden en de leerlingen zouden hiervan volop kun nunan en lamb een vuri g pleidooi voor het nen profiteren ik ontwikkelde mijn lessen behoud van de ontwikkelvaardigheid in het zelf vrij en onverveerd het was geen kleine pakket van de docent zij stellen dat com desillusie toen ik moest erkennen dat de mercie el ontwikkelde methode s zich altijd leerlingen niet zaten te wachten op mijn ri chten op de grootste gemene deler onder de ongebreidelde creativiteit er gingen enige cursisten dominantie van het leermiddel weken overheen toen merkte mijn b egelei staat in de weg dat docent en cursisten der op dat het me mis schien wat meer gezamenlijk tot een b eslissing kome n welke structuur zou geven als ik zou kiezen voor lesstof en welke didactiek voor juist deze klas een lesmethode het was flink slikken toen ik of groep wenselijk is de professionele inschat ontdekte dat de lessen da a rna veel beter ting van een docent dient te bepalen of een verliepen voor mijn zelfstandigheid was het leermiddel wordt ingezet en hoe dit mo e t van belang dat mijn begeleider mij vrij had gebeuren die inschatting is gebaseerd op gelaten om te expe ri menteren kennis van behoeft en van cursisten op leerdoelen en op intuities opgedaan in de lat e r als e rv aren docent liet men mij minder alledaagse praktijk deze ste llingname houdt vrijheid ik werkte als enige binne n het team niet in dat lesmethode s hebben afgedaan z e met een iets verbeterde versie van een oude geven stru ctuur en steun aan de onervaren lesmethode dit boek had ik open en bloot docent en vormen een waardevol ideeenboek voor me liggen op tafel in de docentenkamer voor de meer e rvaren leerkracht ur 1 996 de inhoudelijk stafmedewerker pakte het noemt naast deze voordelen van de lesmetho boek op met het misprijzende gezicht van een de nog een andere de status die een boek ge estelijke die de playboy ontdekt op de heeft bij veel cursisten de dri e auteurs plei leestafel van de kapper we geven toch geen ten tegelijke rtijd voor een voortdurende eva les hieruit dat was niet afge sproken luatie van leermiddelen en voor mogelijk 1997 moer 153 heden voor docenten om deze mate ri alen aan andre hoekstra tom oud te passen het gaat om de creativiteit van de docent het gaat ook om motivatie want zelfs als een docent genoegen neemt met de rol van performer die veel lesmethodes hem of luisteren is goud haar nog toedichten ook voor een performer is een boek met oude grapjes in de kantlijn de spreek en luisteronderwijs in dood in de pot tenslotte last but not least gaat het om de bovenbouw xavo vwo cursisten de reden waaraan leidinggevenden en docenten hun bestaansrecht ontlenen ik weet uit mijn huidige lespraktijk aan vluchte lingen hoe vaag labels als hoog of laag opgeleid zijn het maakt een wereld van er is moment eel nog geen methode die goed verschil letterlijk of hoogopgeleide vluchte voorb ereidt op d e afsluiting van h e t spreek e n li ngen uit een doods opvangkamp in de luis teronderwijs in de tweede fas e vinden andre woestijn afkomstig zijn of uit een meer ho e kstra en tom oud zij h ebben zelf geprobeerd stimulerende grootsteedse omgeving mis d i t h iaat op te vullen en m aakten voo r de osc schien blijft het leermiddel voor beide c ursis winkler prins in vee ndam een se rie spreek en ten hetzelfde de doelen zijn geheel anders luistervaardigheidslessen voor de bovenbouw van voor de ene curs is t is het al een grote ha vo en vwo dit lesprogramma wordt intu ssen overwinning als hij zijn dagritme enigszins ook al op enke le and ere s chole n uitgev o erd de slo hervindt waarbij het boek structuur geeft heeft er in 1 995 een case study aan gew ijd op de het gaat hem in eerste instantie om basale conferentie in 1996 in antwe rpen zijn ho e ks overlevingsstr a tegieen voor de ander gaat tra e n oud op v e rs chille nde punte n van h e t spree k het boek niet ver genoeg zij wil meer dan de en luisteronderwijs ingegaan en h ebben ze stilge zinnen waarmee ze op de markt groente kan s taan bij het geintegre erd vaardighe idsonderwijs kopen zij houdt na tien weken een beknopt waarbinnen p resenteren en discussieren een belang dagboek bij geschreven in het nederlands rijke rol spele n voor beide cursisten zijn aanpassingen van en in dit artikel bes chrijven z e hoe op hun school een aanvu ll ingen op het le smate ri aal noodzake kopp e ling g e maakt wordt tusse n spreekbe urt of lijk presentatie en discu ssie ze gaan daarbij ook in op een aantal a chtergronden waaro nd e r de plaats van management dat de lesmethode als een pana taalmidd el en in het dis cussieonderwijs o nder ver cee beschouwt voor all e leerproblemen inves wijzing naar artik elen van van gelde ren en tee rt niet in de meerwaarde van zelfstandige mied ema mees t ringa in vo rige afleve ringen van professionals ervaren docenten die zich vast moer 1996 4 lggd s tot s lo t b espre ken ze in klampen aan een methode kunnen niet tege het kort hoe onde rd el en van he t spre ek en luis t er moetkomen aan de werkelijke behoeften van ond erwijs in andere vakken ingez e t worden hun cursisten vanzelfsprekend bieden zij ook dan een rolmodel maar geenszins het beoog de uit de vakliteratuur op het gebied van hoe het begon zelfstandigheid slaan zij een modderfiguur toen we e en paar jaar geleden in he t kader literatuur van nascholi ng spreken en luisteren in ant werpen waren ontmoetten we een onver nunan d c lamb the self directe d te ach e r wacht vooroordeel nederlanders nou die managing the learning proces camb ri dge 1996 konden spreken of ze ook konden luisteren ur p a course in language teaching cambri dge was een andere kwestie 1996 zo hadden wij er nog nooit tegenaan geke ken sommige nederlanders kunnen wel spre ken sommige vlamingen ongetwijfeld oo k 1 54 moer 1997 4