Zestien plus deel 3

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 4
Pagina’s: 170-173

Documenten

doce nt kan d e weg wijzen hoe cursisten die voorpublicati e weg doorlopen h oe ze dat e rv aren is hun eig e n werk docenten hoeven da arbij geen ang s t te h ebben of het goed gaat of niet aukje bergsma literatuur zestien plus deel 3 abdolah k de ade la ars breda ui g everij d e geu s 1993 abdolah k de meisjes e n d e parti zanen bre da uige verij d e g e us 1995 abdola h k de re is van de lege flessen breda a bergsma e a zes tien plu s d ee l 3 ne der uige ve rij d e g e u s 1997 land s a ls tw ee de t aal vo o r v olw asse ne n gro ninge n wolt ers noo rdhoff 1998 t a akb oek isbn 9 0 017 227 6 8 ve rsc hijnt in au gu s tu s werkb oe k isbn 9 0 017 2275 x ve rsc hijnt in oktob er do centenhandleidin g inclu s ief c assettes e n vid eob a nd en isbn 9 0 017 2274 1 v er schijnt in oktober prijz e n n og ni e t be ke nd zest ien plus i s een rrtz m e thode voo r laag op geleide volw asse n a nd e rs taligen d e me tho de i s ontwikke ld voor ge bruik in d e e du c atie op x o c s me t nam e v oor c ursi st e n di e wi lle n do o rs trome n n aa r een b e ro e p so pl e iding e n of w e rk van d e me thod e zijn r ee ds tw ee v oll e dig h e rzie ne d el en ve rsc h e ne n na de zom erv ak a nti e 1 998 ve rschijnt ee n d e rd e deel d ee l 3 v a n zes tien plus w erkt to e naa r he t s taa t s exa me n nt2 i in ontwikkeli ng zijn to e tsen bij deel 3 e n coo oefeningen h e t i s nog niet b e kend wannee r d e z e pr ec i es v e r sc hijnen uitgangspunte n d eel 3 sluit a a n op de d el en t e n 2 wat b etr e ft h et niveau e n de l ee rs tof maa r h ee ft wel ee n andere o pz e t m et n am e wat be treft de werk vormen d e d el e n i e n 2 zijn v ooral b edo e ld voo r klass ik aal o nd erwij s e n bi ed en moge lijk h e d e n vo o r z e lfs t a ndig werk en in d ee l 3 li gt d e nadruk op z elfs tandig w e rk e n e n l e r en t e rwijl er o o k klassik al e mome nte n zijn d eel 3 gaa t uit van ta a kg eric ht o nde rwij s ta a kgericht ond e rwij s houdt in dat taall eer der s de t a al verw erve n d o o r m e t s u cc es c ommuni ca ti e f r e levant e tak en uit te v oe r en di e h et g ebruik van d e doe lt aal ni et a lleen 170 m o er 1998 4 noodz a ken maar die me t betrekking tot dat aan verschi lle nde l e erbehoe ften van cursisten taalgebruik ook een leerpotentieel bevatte n bovendien is de transfer van h e t geleerde in von werkgro ep nt2 1 996 dit b e tekent dat de hulpoefenin g en verzekerd in tegenste lling de taaltak en ve el g e variee rd natuurlijk en tot het geleerde in geisoleerde d eeloefe nin r e l evant taalaan b od bevat t en h e t niveau van gen curs i s ten zijn gemotive e rd om hulp he t taala a nbod li gt net b oven het nivea u va n oefe ninge n t e ma ken di e hen verder h e lpen de cursist doordat het ni e uwe elementen van bij de uitvo eri ng van de ta ak en kunn e n h et ke nnis van d e wereld bevat of een beroep gel e erde onmidd ell ijk in de taak toep as se n doet op e en hoger niv e au van cognitieve va a rdighe id d aa rnaa s t h ee ft een ta ak vol zesti en plu s d ee l 3 bes ta a t uit drieentwintig do end e inte ra c ti emo ge lijkhe d e n om de moei t a k e n tw ee e valuatiel esse n ee n o rie ntati e op lijkh e id sgr aa d van de taak te ov erwinn e n he t he t exame n e n a c ht exam entaken d eze ac cent bij de t a ken ligt op het verho gen va n t a ke n bi e de n le ss tof voor ruim z es tig uur he t taalvaardigheid s niveau v a n cursi ste n daa rnaas t bi e dt dee l 3 differentiatie s tof re medi ere nde en ve rdie pende oefenin ge n voor in deel 3 va n zes ti en p lus i s ge koz en vo or e e n on gevee r twinti g uur begel eid e vorm van taak ge ric ht ond erwijs de inl eiding o rient a tie e n de evalu atie va n werkwijze bij de take n ee n ta ak zijn kl assikal e momente n die door de doce nt word en g eleid d e c urs i s te n wor elk e taak i s in pri nc ip e als v olgt opgebouwd de n b egel eid do or midd e l va n kopj es e n zi e a fb eelding z opdrac ht en bij de v e rschi lle nde ond erde l e n d e c ur s i s ten vo e ren de take n e cht er zoveel inleiding aan het b egin van de taak wordt mog elijk z elfs tandi g uit hierbij h ee ft de de voork enni s van de c urs i s ten ge activee rd do ce nt ee n b eg el e id e nd e rol g el e ide lijk aan de hand van ee n of me er vrag e n in h et n ee mt d e s turing van d e m e tho d e en d e taakboek prat e n d e c urs i s te n o ver hun k ennis docent af zodat de c ursi ste n de tak e n t en s lot e n erva ri n ge n rondom he t onde rwerp van de te vrijw e l z elfs ta ndi g uitvoer en t aak d e taalt a ke n worde n zov eel mogelijk in kl ein e gro epen of tw ee tall e n g e maakt rege l orientatie in dit ond e rdee l o rient e re n d e matig wo rdt in d e t ake n h e t p ri n c ipe v a n c ur s i s te n zi ch op de taa k de o rie ntati e ve rd ee lde informatie ge hante erd hie rdoor b estaa t ac ht ereenvolgen s uit een b eschrijvin g be sc hikke n d e gro e p sl e d e n over ve rsc hillende van d e ta a k d e do e len e n d e beoord eling in geg eve ns en h e bb e n zij e lkaar nodi g om tot d e taakomsc hrijving staat wat d e cur s i s te n in ee n antwo o rd c on clu s ie of m e ning te kom e n d e taak gaan doen aan d e hand van d e dit s timul ee rt de int e ractie tu sse n de gro e p s do el e n kunn e n c urs i s te n be pale n wat z e le r e n l ed en in tak en m et v e rd ee ld e informatie bij h e t uit voe r e n va n de ta ak in d e b e o o rd e krijgt ook de zw a kker e tw ee detaal s prek er een li n g s taat waar op ge le t wordt zoda t de acti eve rol c urs i s ten we te n w a t e r v a n z e v e rwac ht wordt op de ze manier b ep a l e n d e c ursist en op h e t mo m ent dat ee n c urs i s t bij ee n t aak voorafga and a a n d e uitvoeri n g van de taak vas tlo opt prob ee rt hij h e t probleem ee rs t m e t wat ze ga an do en e n h oe ze d e t a ak g aan m e d ec urs is t en op t e lo ss en al s dat ni e t lukt aanp a kke n kunnen d e c ursisten ge bruik maken van ge dif ferentie erde hulp in het bo e k deze hulp is uitvoering in e e n of meer onde rd el e n ge ric ht op h e t ve rge makkelijk e n v an de taak zoal s vo e r d e discuss i e of sc hrijf d e brief all ee n cursisten di e de taa k a nd e r s ni et kun vo ere n de curs is t e n d e ta ak uit de uitvoeri ng n e n volbrenge n gebruike n de hulp indivi van de ta a k wordt s t eeds mind er door de dueel of in klein e gro e p e n pas al s curs is ten do c ent e n het boek ges tuurd de c urs is ten er zelf ni e t uitkomen ro ep en z e de hulp in kijken de o efeningen zov e el mogelijk zelf van de do ce nt s tandig na met behulp van d e antwoorden d e gedifferenti ee rde hulp komt tege moet a c hte ri n h et we rkboe k al s curs is t en probl e 1998 4 moer 171 1 op welke manier luistert u naar degene die opbelt a globaal ik geef het door b selectief c intensief c 2 hoe zorgt u ervoor dat u de belangrijkste informatie onthoudt o 3 op de band staan twee telefoongesprekken luister ernaar en maak aantekeningen in uw map zorg ervoor dat u de boodschappen door 1 inleidin g kunt geven aan iemand anders si n sommige situa ties moet u telefonische boodschappen voor ieman d anders aannemen 1 neertrtu wel eens telefonische boodschappen aan kunt u een 5 lipnt o als u moede hee ft met ga dan verder met voorbeeld geven 2 hoe onthoudt u deze boodschappen gaat dat altijd g oed het kiezen van de manier van theori e manieren van 3 kunt u de boodschap mondeling doorgeven luisteren luik p 00 hoeferving t s het kiezen van de belangrijkste hoefening2 n rd 2 orienteer u op de taa k informatie het maken van aantekeningen tijdens theorie aarrtekeningen rd taak een gesprek maken p 00 y u weikt bij een drukkerij aan de balie meestal neemt uw collega karin h oefening3 q de telefoontjes aan maar vandaag is zij de hele dag op ande re afdelingen werkzaam karin is slecht bereikbaar en het is uw taak de telefoon aan t e nemen en te zorgen dat u de boodschappen goe d aan haar doorgeeft d oelen u kunt de belangrijkste informatie uit een telefoongesprek halen u kunt deze informatie kort en duidelijk doorgeven 4 voer de gesprekke n 1 u heeft twee telefoongesprekkengehoord de befangrijlate informatie beoordeling q uit ieder telefoongespre k geeft u door aan een medecursist bekijk op het observatieformulier in het werkboek oefening 4 waar in maak tweetallen en doe in het werkboek oefening 4 deze taak op gelet wordt beluister indien nodig nogmaals de gesprekken 1 vertel in uw eigen woorden wat u in deze taak gaat doen 2 bekijk de kopjes 3 vm 6 uit welke onderdelen bestaat de taak 3 beluister de gesprekken ass t t r stel dat u de telefoon aanneemt voor iemand ande rs en enkele boodschappen moet doorgeven rmpute fm1 5 taak 6 i k geef het door 11 6 taa k 6 ik geef het door men tegenkomen bij het uitvoeren van d e literatuu r taak kunnen z e overl e ggen m e t mede c urs is te n gediffe r e ntie erde hulp z elfstandig raad vort werkgroep nt2 taakgericht ond erwijs een pl e ge n aa n d e hand van hulpschema s of de o nm oge lijk e taak antwerpen d e urn e plan do c ent om hulp vragen de ge diffe rentieerde tyn 1996 hulp bestaat uit theo rie e n stapp e nplannen achte r in he t t aa kboek e n hulpoefenin g en in he t werkbo ek beoordeling nadat de cursi st e n de taak hebben uitgevoerd beoordelen ze hun we rk of het we rk van mede curs isten aan de h a nd va n b e oord elingsvra ge n o f ze vull e n hi e rvoor ee n obse rv atie formuli er in op d ez e manier b e palen d e c urs is ten ze lfstandig of z e h e t doel van de taak h e bb e n be re ikt e n wat goe d en mind e r go e d gin g evaluatie d e ev a lu ati e van de taak gebeurt m e t b e hulp v an z e lfb e oordeling s vra gen de c urs is ten gaa n na wat z e h ebben gel eerd e n wat ze mo e ilijk v ond e n a a n d e ha nd hi erva n be pal en ze we lke diffe re ntiatie s tof ze nodig h e bb e n d e differenti a ti es tof besta a t uit re me di erend e e n ve rdi e p e nde k euz e oefe n i n gen h e rh a lin g van th e orie e n s t a ppe nplan ne n da a rna as t zijn bij e nk e le tak e n buiten schoolse opdra c hten opgenom en aan het eind v a n e lk e taak kunn en curs is te n ee n boe k ki ez e n van de bo ek e nlij s t om te gaan l e ze n examentaken in de exam entaken oefe n e n de c urs i s te n voor he t s taatsexam e n nt2 i deze tak e n h e bb e n zoveel mogelijk de vorm van e e n voorbeeld examen v e el b e lang wordt hierbij ge he c ht aan ho e je j e go e d kunt voorb e re id en op het examen dit l er en d e cursi ste n door midd e l van een o rie ntatie op he t ex ame n in de ze ta a k leren z e onder ande re hoe ze h et stap p enplan voorbere iding op het exam en kun n e n gebruik en ve rd e r wo rdt er geo efe nd me t h et doorn e m e n van d e ins t ru cti es het werk en me t beoordelings c ri t eri a h et werk en ond er tijds druk h et inspr e k e n van de b a nd na e e n pi e ptoon t a le nprakticum 1998 4 moer 173