Zestien plus Verzorging

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 6
Pagina’s: 224-228

Documenten

recensi e zestien plus verzorging is vooral bedoeld voor allochtone cursisten maar is ook geschikt voor nederlandse cursisten die nog onvol doende taalvaardig zijn voor het volgen van de annelieke van gellen opleiding het is niet per se noodzakelijk om voorafgaand aan zestien plus verzorging eerst zestien plus verzorging het basisprogramma te volgen mits dezelfde taalvaardigheid aanwezig is er is geen voor kennis nodig over het onderwerp verzorging om aan de methode te kunnen beginnen h gerritsma e a zestien plus verzorging een lezen sc hr ijven en woo rde n sc h at programma nederlands als tweede taal gronin gen wolters noordhoff i99i cursistenboek het gaat dus om het aanleren van die taal die f39 5o woordenschat en herhalingsoefenin nodig is om de opleiding te kunnen volgen gen ft9 so geluidscassette fso docentenhand met behulp van teksten en voorbeelden uit de leiding f 62 50 sector verzorging wordt de taalvaardigheid uitgebreid natuurlijk komen daarbij ook vak inhouden aan de orde maar daar gaat het niet h e t pakke t om zo gaat het bij een oefening om het meten van koorts doel is niet het leren van de han zestien plus verzorging is gemaakt door mede deling maar het interpreteren lezen van gra werkers van het projectbureau ovb rotterdam fieken studievaardigheid zie afbeelding op met subsidie van het leermiddelenplatform pag aas ovs en is net als zestien plus techniek een ver om de taalvaardigheidseisen voor verzor volg op zestien plus basisprogramma het boek gende opleidingen te achterhalen ze staan ner heeft tot doel cursisten voor te bereiden op het gens beschreven is naast de analyses van leer volgen van een vakopleiding in de verzorgen middelen gebruik gemaakt van informatie van de sector docenten en van analyses van problemen van het gaat in zestien plus verzorging niet om de anderstalige cursisten in de opleidingen vakkennis van verzorgende beroepen maar om de aandacht ligt met name op lezen schrij het klassikaal aanleren van de taalvaardigheid ven en uitbreiding van de woordenschat daar die nodig is om met succes een opleiding tot naast wordt gewerkt aan spreken luisteren bij voorbeeld bejaardenhelpende gezinshel grammatica en studievaardigheid pende of voedingsassistent te volgen enkele voorbeelden van zaken waar in de me in de lijvige handleiding worden in de eerste thode aan gewerkt wordt die zeer nuttig zijn twintig bladzijden de uitgangspunten van de voor de opleiding methode beschreven zoals cursorisch thema intensief en voorspellend lezen van teksten bij tisch werken en aansluiten bij de eigen ervari voorbeeld uit opleidingsboeken en tijdschrif gen van de cursisten dan volgen de toelichting te n en de kopieerbladen bij de lessen van zowel het luisteren naar vakinhouden zoals die door do cursistenboek als het tweede boek de woor centen worden overgebracht maar ook gericht denschat en herhalingsoefeningen de hand luisteren naar ervaringen en gevoelens van leiding eindigt met de toelichting op de toetsen patienten via cassette en de toetsen zelf spreken over stage ervaringen maar ook spre ken gericht op de sociale gebruikswaarde van er zijn acht thema s die elk 12 lesuren van 50 mi uitingen bij voorbeeld hoe vraag je aan een nuten in beslag nemen het meeste rendement afdelingshoofd ergens toestemming voor wordt bereikt bij minimaal 6 lesuren per week maken van aantekeningen maar vooral het bij voorkeur als voortraject voor de oplei schrijven van verslage n ding het totale programma omvat 8o uur studievaardigheden gericht op het interprete ren van grafieken en tabellen 224 moer 1992 6 hieronder zie je nog een grafiek waarin informatie staat over de lichaamstemperatuur van een zieke 40 0 39 5 39 0 38 5 38 0 37 5 37 0 ma ma di di wo wo do do 7 00 16 00 7 00 16 00 7 00 16 00 7 00 16 00 kijk in de grafiek zoek de volgende gegevens op 1 a wat was de lichaamstemperatuur van de zieke op maandag 7 00 uur vul dat in de onderstaande tabel in b wat was de l i chaamstemperatuur van de zieke op maandag om 16 00 uur vul dat in de tabel in 2 vul nu zelf met behulp van de informatie uit de grafiek de tabel helemaal in datu m 7 00 uur 16 00 uur ma di wo do vr grammaticale constructies die veel voorkomen strategieen om onbekende woorden in teksten in verzorgingstaal en alledaagse taal zoals de te achterhalen en het opbouwen van een voor semantische relaties als oorzaak gevolg ver de opleiding relevante woordenschat schil en overeenkomst 19926 moer 22 5 8 3 e i gen ervaringe n theorie i n de opleiding voor verzorgende k omt het regelmatig voor da t j e een vers l ag moet schrijven over je ervaringen met het werken in de praktij k wat vind je leuk om te doen wat vin d je moeilijk wat maakt je onzeker in de vorige les heb je al kennisgemaakt met een aantal manieren waarop je iets kunt zeggen over je ervaringen met het werken in de praktijk hieronder staat nog een aantal voorbeelden ik vind het heel leuk om ik vind het heel spannend om ik vind het heel fijn om ik vind het heel moeilijk om ik zie er tegenop om ik vind dat ik geloof dat ik merk dat ik heb het gevoel dat ik kan er niet goed tegen als ik voel me heel onzeker als ik weet niet goed hoe ik weet niet goed wat oefening la vul steeds het begin van elke zin aan met behulp van de woorden die tussen haakjes staan zorg ervoor dat de zin in de goede vorm komt te staan kijk daarvoor nog eens naar de voorbeelden o ud er worde n en a nde re the m a s kunnen gestuurd door aanwijzingen en voor structurering een verslag over verrichte het programma is thematisch cursorisch van werkzaamheden schrijven les 4 7 opzet de thema s zijn 1 voeding 2 het zie kunnen gestuurd door aanwijzingen een ver kenhuis 3 thuiszorg 4 hygiene 5 levensfasen slag schrijven waarin zij hun mening weerge 6 ouder worden 7 gevoelens 8 in de praktijk ven les 5 8 voor elke vaardigheid is er een cursorische kunnen gestuurd door aanwijzingen een ver opbouw in doelstellingen aangebracht deze slag schrijven over praktijkervaringen les 8 6 zijn zorgvuldig beschreven in de handleiding een voorbeeld bij schrijven de cursiste n dat de auteurs aandacht hebben voor woor krijgen inzicht in de opbouw van een verslag denschat en herhalingsoefeningen bl ijkt wel oorzaken van problemen oplossingen les uit het feit dat ze een apart boekje hebben ge 3 8 226 moer 1992 6 1 ik af en toe met de bejaarden van mijn afdeling te gaan wandelen leuk vinden 2 ik vriendelijk te blijven tegen patienten die alsmaar klagen moeilijk vinden 3 ik die patient te helpen met scheren ergens tegenop zien 4 ik ik steeds beter weet hoe ik met demente bejaarden om moet gaan het gevoel hebben 5 ik het mij steeds beter lukt om patienten op hun gemak t e stellen geloven 6 ik ik nog steeds een beetje bang ben om met ernstig e zieken over hun ziekte te praten merken 7 ik mensen steeds maar zeuren dat ik te weinig tijd aan he n besteed er niet tegen kunnen 8 ik ik voor het eerst kennis maak met het gezin waar ik g a helpen onzeker voelen 9 ik ik moet reageren als mensen mij vragen iets te doen terwijl ik er geen tijd voor heb iets niet goed weten 10 ik ik tegen de familie moet zeggen als een patient overlijdt iets niet goed weten oefening 16 hi er on d e r staat in t refw oo r de n ee n aan t a l si tuat i e s aangegeve n die j e i n j e w er k tege n kunt k o m e n m aa k b i j elke situatie een zin waarin je aangee f t hoe je m e t di e si t uatie omgaat of w a t j e van di e situ at ie d e nkt k ij k voo r h e t b eg in van de zin naa r d e voor b ee ld e n in d e th eori e h ierboven 1 een zieke vrouw die precies bepaalt hoe i k iets moet doen 2 b ezoekers d e w eg w ijzen t erw i jl i k m i jn hand en vo l he b 3 m et ee n pa t ien t over andere veez o rg e nd e n p r at en 4 d e t e l efoon aanne m en b ij ee n ge z i n thui s 5 m ense n o nd e rsteu n e n d ie moe i lij k kunn en l o pen maakt voor de uitbreiding van de woorden bij elk thema is in de handleiding een aparte schat en het leren van strategieen om de beteke leestoets opgenomen gebaseerd op de lees nis van woorden te achterhalen in dit boekje lessen van het thema uit het cursistenboek worden bij iedere lees en luisterles uit het elke toets duurt ongeveer 9o min suggesties cursistenboek drie oefeningen gegeven voor worden gegeven voor wat er gedaan moet wor uitbreiding van de woordenschat twee invul den als de cursist veel fouten maakt terugver oefeningen waarvan de in te vullen woorden wijzing naar gemaakte oefeningen gegeven zijn en nog een derde oefening bij voorbeeld woordgalgje puzzel of samenstellen differentiatie van woorden aan het eind van ieder thema zijn als herhaling drie invulteksten opgeno om recht te doen aan verschillen in taalniveau men en tempo is extra materiaal opgenomen voo r 1992 6 moer 227 het verschil in taalniveau zijn extra verdie luisteren 45 min de cursisten luisteren naar pingsopdrachten opgenomen voor het ver fragmenten op de cassette en zetten in een schil in tempo extra oefeningen voor een schema om welke gevoelens centraal staan in voorbeeld differentiatie zie afbeelding op een fragment verlegen afkeer blij enzovoort pag 226 227 in het woordenschat en herhalingsoefenin de oefeningen in het aparte woordenschat genboek zijn bij dit onderdeel drie oefeningen en herhalingsboekje kunnen ook ingezet wor opgenomen tot slot van dit thema zijn drie den voor differentiatie omdat deze niet per se extra herhalingsoefeningen gegeven klassikaal hoeven te worden behandeld bij dit blok bestaan de twee leestoetsen uit het afmaken van tekstfragmentjes keuze uit om een indruk te geven van de inhoud van drie mogelijkheden en het beantwoorden van zestien plus verzorging volgt een overzicht van zes vragen over de tekst open waar niet waar het materiaal van thema 8 1n de praktijk en meerkeuzevragen i woordenschatvaardigheid 6o min in een tekst over verwachtingen van een beroep en de wer ged egen kelijke praktijk staan woorden onderstreept de cursisten formuleren op grond van de con het is de auteurs gelukt om hun uitgangspun text een betekenis en controleren die beteke ten consequent uit te werken zo wordt gesteld nis aan de hand van synoniemen vervolgens als een uitgangspunt opdrachten gestructu vullen ze de woorden in in zinnen en tot slot reerd aanbieden opdelen in kleine stapjes tot maken ze zelf zinnen met de woorde n in detail worden alle stapjes beschreven met 2 spreken 45 min de cursisten leren verschil de ook in het basisprogramma zo makkelijke lende formuleringen waarmee ze hun onzeker tijdsaanduiding voor de docent zowel in heid kunnen uitdrukken ze werken in twee doelstellingen als in werkvormen zie boven tallen met bij voorbeeld op kopieerbladen een beschreven samenvatting van les 8 de op beschrijving van enkele situaties waar ze op bouw van oefeningen per vaardigheid over de moeten reagere n thema s is verantwoord in de handleiding 3 schrijven 6o min de cursisten schrijven een voor de uitgangspunten aansluiten bij de verslag over hun ervaringen in het werk en ma eigen ervaringen van cursisten en rekening ken gebruik van formuleringen uit 2 ik zie er houden met verschillende culturele achter tegenop om zie afbeelding op pag 226 227 gronden van cursisten geldt dat er alleen bij de 4 studievaardigheid 6o min de cursisten leren inleiding van een onderdeel bij voorbeeld bij een tabel lezen de introductie van een thema enkele richtvra 5 intensief lezen 6o min bij een tekst over de gen zijn geformuleerd om mondeling door te sfeer op een afdeling worden vragen gesteld nemen met de cursisten deze vragen moeten over de structuur verwijzingen en de inhoud de docent genoeg gereedschap geven om te van de tekst hoofd en bijzaken in het woor praten over verschillende achtergronden en om denschat en herhalingsoefeningenboek zijn rekening te houden met verschillende achter bij dit onderdeel drie oefeningen opgenome n gronden en hoe dan het zal sterk afhangen 6 schrijven 6o min cursisten schrijven aan van wat de individuele docent er van maakt de hand van richtvragen een verslag voor een zonder twijfel wordt systematisch gewerkt stagebegeleidster en formuleren het gegeven aan het hoofddoel de uitbreiding van de taal probleem met een vraag om hul p vaardigheid of nahef volgen van de cursus de 7 grammatica 45 min cursisten leren de con taalvaardigheid voldoet om met succes een structie niet alleen maar ook zowel als en opleiding in de verzorging te volgen zal de enerzijds anderzijds herkennen in zinnen toekomst moeten uitwijzen en zelf zinnen veranderen met gebruik van de het is prettig om te merken dat ook dit deel gegeven constructi e van zestien plus weer gedegen en gevarieerd in 8 voorspellend lezen 3o min in een tekst maken werkvormen is uitgevoerd het geeft docenten cursisten zinnen zelf af en motiveren hun ant enorm veel houvast bij de voorbereiding van woord in het woordenschat en herhalings de lessen een kwestie van goed lezen van de oefeningenboek zijn bij dit onderdeel drie handleiding oefeningen opgenomen 228 moer 1992 6