Zullen we het beleven?

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 3
Pagina’s: 89-90

Documenten

redactionee l zijn toch wel van mening dat bepaald e aspect en opgen o men moete n worden in kerndoe len e n eind termen dat zal de sch olen in s taat stellen b ete r te formuleren wat zij van d e culture le instellingen jan peter houtman verwachte n wij vinden dat d e sch o l en ce ntraal m oe ten s taan zullen we het beleven e n dat h e t ni e t vrijblijv end alle kanten uit moet waaien he t mo et wel gaan om h e t gestruc tureerd b e reiken van bepaalde doe len cultuur s c hool bu ll etin juni 1 998 p 6 voor h et probl ee m van tijdgebrek mo e t dat moete n meer mensen h ebben e en eure volgens haar een list verzonnen worden zo ka gevo e l de combinatie onderwijs met zou erfgoed ge makkelijker ingebed kunnen kunst en cultuur ja dat is het dat is de worden in het bestaande lesprogramma voor manier om mens e n e n kinderen d a t onder kunstzinnige vo rnung is dat moeilijker sc heid maakt mijn do chter v a n z es altijd bovendien kun zou je onder s che id kunn en betrokken te krijgen bij hetgeen ze zich mak e n tu ssen de cognitie ve kant en de actie voorgenom en hebben dan wel geacht wor ve kant van kunst de ac tieve deelname aan den te lere n kunst en cultuur kun je dan in de verlengde ik dacht ook dit is e en ide ale moge lijkheid s chooldag s toppen om h e t ond e rwerp van on s vo rige th e ma en dan de s lotopmerking van kohn stam numm e r taakge ri cht t a alo n derwij s van een cultuur is e r ni e t voo r de lol vru chtbaarder bodem te voorzien en dat is hard nodig want met id e alen ove r be ter met deze laats te opmerkin g komt de aap pas onderwij s i s het n e t zo gesteld als met een echt uit de mouw als het aan de a dviesrade n g root deel van de ond e rwij s doelen zelf hoe lig t worden de ontwikkelin gen op het gebi e d krijg je ze voor het voetlicht ho e krijg je de van c xv m et een in de ki e m gesmoord het ander enthousiast ho e maak je luchtkas telen kenmerkt mijns inziens he t beleid van de concre et normaal doe j e dat m e t m e thoden overheid van de afgelopen jaren aan de ene maar m ethoden verhouden zich ni e t goed kant vindt men h et v an we z e nlijk belang dat het met h et fl e xibele we rken van t aakg ericht bestuur wordt gedecentraliseerd dat sc hol e n ond e rwij s methoden zijn op zich producten me er autonomie krijgen bijvoorbeeld zodat te rwijl he t nu net om h et pro c e s ga a t r eg els en initiatieve n bete r aansluiten op de hoewel we trots zijn op d a t vorige thema mensen di e het betreft aan d e andere kant is nummer i s het misschien toch teveel g ericht men zo bang voor controlever li es en ch aos dat op de goede versta a nder d e verstaa nd e r di e w e er all erh a nde randvoorwaarden g es teld wor lui s tert naar de noodkre et die elke e i genwijz e de n zo van ja je m ag w el buiten spelen als p e ute r nog van nature h ee ft zelf doen naast je maar binn e n blijft buite n spelen do e je niet positieve rea c ties hoorden we toch ook de voor de lol want daar leer je niets van b e ke nde menselijke c onservatieve ui tla ting niks ni euws onder de zo n deze mens e n hebben m e t zulke uit s praken als van rita kan ik me we dan niet bereikt en d e m e erderhe id i s de an gst wel voorstelle n van mens e n di e me estal conserv atief werkzaam zijn op het g e bie d van kuns tzin nige vorming zij maken zich zorgen over ook zo n nieuw thema als cultuur en het b elang van creativiteit die op zichzelf s c hool zoals een notiti e van n etelenbos en staat de angs t bestaat dat c r e atieve uitinge n nuis heet ga at van een ideaal een go e d idee in di e nst van onderwijsdoel s tellingen komen meteen d e gevarenzone in zo zegt rita te s taan en da ardoor beperkt worden kohnstam zowel lid van de ond e rwijsraad neem bijvoorbeeld het project all e geluk als van de raad van cultuur het volgende van de wereld op het noordrandco ll ege of de indruk van de raden is dat er h eel v eel g eb eurt kijk naar wat er op de jonkerboschschool zoal maar dat h e t o ntbreekt aan een ce ntrale regi e wij gebeurt b eide staan in dit nummer in de 1999 3 moer 89 s chijnwerpers zouden zij van kerndoe l e n of ide a l en om ond erwij s t e verbeteren kunnen zelfs eindtermen zijn uitgegaan dan hadde n ze allee n verwe zenlijkt worden met b e ide vo e het kunn e n schudden dat kun je go e d zien ten op de grond in dit themanumme r is er aan wa t er waarschijnlijk alsnog g aa t gebeuren g eri cht e a and a cht voor het gev aar van door zo n proj e ct a ls alle ge luk van de w ereld i s s l a and id eali s me ook ges laa g d e proj ec te n e n nu e en s uccess tory en na tuurlijk zijn er dan initiati e ven mislukkingen zijn we t oe va ll ig mensen di e dit overdraagbaar wille n make n niet t egengekomen kennen mome nten en vo or d e rest van ned erland co ns erv atieve p eri od es van dr eige nde mis lukking ze be ge m e nse n e n instell ingen zi e n i n ee ns he t su cces v e n zi c h va ak op onb e ke nd t err e in wa ar h e t geld en de ro e m onderwij s d es kundige n s ommige k e uz es cruci aa l kunne n zijn m a ar g aa n a a n d e slag om tot e en s oort m e thode te zond e r handleiding gem aakt mo e te n worden komen wil je ook zoi e ts leuks op je school d aa rom is in dit the ma numme r in de bijdra d oen en j e wilt dat er no g wordt ge le erd ook ge n g es treefd n aa r ee n ge nu a nc ee rde wee r d an vol g je s t ap ee n tot en m e t v ee rtig in ti e n gave dit om h e t e ffec t tege n t e g aan dat we modul es v a n vier we ke n buite n sc hooltijd va n v e rj a ardag s feestj es ke nne n daar ho o r je et ce tera go e dge ke urd door de minister van de s ucces verh a le n e n lijkt h e t al sof j e d e enige o nde rwij s c ultuur e n w e t e ns c hap b e nt die do or h e t l ev e n plo e t e rt h et i s l e uk all e geluk v a n de we re ld was e r voor d e om o v e r res ultate n wins t e n e n uni ek e p e r kind e ren h e t blijft r a ar maar vele n in h e t s oo n lijkh e d e n t e hor e n ma ar inter essa nte r i s onderwijs e n vooral in de w a t ho ge r e fun c d e w eg er naar to e hoe ie ma nd do or sc had e ti es verge t e n dit uitgangs punt w el ee ns h e t e n sc hande wij zer i s gewo rde n su cces van dit initiati e f i s jui s t t e d anke n aan he t artikel all e ge luk va n de w e re ld l aa t h et ont br ek e n v an ee n vooropge ze t plan h e t duide lijk zi e n dat e e n we lha as t o nmen s elijk e i s te d a nke n aa n mense n di e durf h ebb e n en inz e t ee n behoorlijk s t evige p e rsoonlijkh eid h et inzi c ht in w a t b e la ngrijk is vo o r d e e n ee n do s i s ge kt e nodi g zijn om er d aadwer ontwikke lin g van kind e re n d e durf om bij ke lijk i e t s v a n t e m a k e n ni e t ec ht wegge l egd wijze v an s pre ken e lke d ag t e d enke n hoe voor d e meeste va n on s di e naas t hun nu verder d e durf om h e t proj ec t organi sc h onderwij sb estaan we l een s w a t and ers do e n t e laten verl o p e n dan de w ere ld ve rb e ter e n ook uit and e re a rtik e l e n z o al s die v an h o lm e r ov e r h et leren wat opvi el tijd e n s h e t sa me ns t elle n van dit v e rtellen door kinde r en e n h e t a rtik el v an nummer was dat we nog m ee r dan anders gi esb e rs ove r h e t kun stproj ec t op b asi ss chool mense n tege nkwamen di e het stuk voor stuk d e b ri nk wordt dit duid e lijk druk ha dd e n en da a rd o o r e ig enlijk gee n tijd d aa rn aas t prob e re n a ll e artik e le n ee n hou hadde n voor ons v aak wa re n he t do e ne rs vast t e bi e den v oor he t ge bruik va n kun s t voor wie h et b esc hrij ve n van wat ze ded e n binne n taalonde rwij s z o we l in h e t b as is mo eilij k w as kunt u gee n int ervi e w afn e ond e rwij s als het voortgeze t ond e rwij s m e t me n w as vaak d e vraag t er wijl t oc h jui s t de a utoc hto n e e n a lloc hton e l eerlin ge n b esc hrijving van hun ervaringe n hen ka n w a p e ne n t ege n sce p sis van de omgeving als we bij d e gevar e n van dez e mooie b e vloge n me ns e n worde n nie t blij van ontwikkeling e n r ege lmati g s til blijve n s ta an opmerking e n als die van kohn s tam m aa r ze d a n de nk ik da t w e h e t zull e n b e l eve n d a n h e bb en to c h hun con serva ti e ve c o llega e nodi g zulle n we o nd e rwij sins t ell in ge n s t ee ds m ee r voor e ni ge nu c hterheid voor e ni g r eali sm e b el eve n al s pl a atse n w a ar me nsen e r in s lage n ni e t alle s ka n inderdaad ni e t all es wat je d e individue l e ontwikke lin g van j onge me n ve rzin t is me t ee n kwa lita ti ef g o e d en allee n se n v olle dig tot zijn rec ht t e lat e n kom en m aa r leuk ga at ook vervel e n ee n do cent waar d eze ges tuurd wordt zond er t e b ep e rk en b esc hreef mij e ens ho e vre se lijk h e t zou zijn en waar d e eindv e ra ntwoorde lijkh e id z o veel vo or een puber om allee n maar doc ent e n t e moge lijk bij d e j eu gd ze lf w ordt ge le gd h ebbe n die l euk e n de mo c rati sch l esgeven e n a llee n zo kan ook de c re a ti eve ta al o ntwik in s p ri nge n op hun l ee fwere ld waar mo e t j e ke lin g al s we ze nl ijke uitin gs vorm in o nze je dan nog te gen afzett e n maat schappij tot haar r ec ht komen 90 moer 1999 3