Ruim baan voor mondelinge taalvaardigheid!

Mondelinge taalvaardigheid wordt al decennialang ´het ondergeschoven kindje´ van ons taalonderwijs genoemd. Onderzoek toont echter aan dat er een relatie is tussen mondelinge taalvaardigheid en geletterdheid en dat mondelinge taalvaardigheid als de basis voor maatschappelijk succes en schoolsucces kan worden gezien. Weinig aandacht voor dit taaldomein betekent dus een gemiste kans in de strijd tegen laaggeletterdheid en vóór kansengelijkheid. Wat te doen om dit tij te keren?

Lees verder

Een nieuw leerplan Nederlands: de essentie van het vak II

Hoe bepaal je wat leerlingen moeten leren bij Nederlands? Hoe spits je het leerplan toe op verschillende schooltypen? In dit vervolg op de kwestie Een nieuw leerplan Nederlands: De essentie van het vak schetsen Gert Rijlaarsdam, Marloes Schrijvers en Catherine van Beuningen het keuzeproces om tot relevante inhouden te komen. Hun model biedt niet alleen hulp om inhouden te kiezen en te verantwoorden, maar ook om voorstellen te beoordelen. Centraal staat de leerling in de rol van taalgebruiker en taalbeschouwer, begrijpen en begrepen worden, en de drie doelen van het nationale leerplanontwikkeling: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Lees verder

Tien minuutjes lezen? Dweilen met de kraan open

De leesvaardigheid van leerlingen en studenten daalt al jaren. Als oplossing laten sommige docenten hun leerlingen elke les tien minuten lezen. Uit onderzoek blijkt echter dat leerlingen pas gebaat zijn bij vrij lezen als er meer dan 15 minuten per les aan wordt besteed. Een schoolbrede leescultuur waarin bij alle vakken en op alle niveaus geïnvesteerd wordt in lezen is daarom noodzakelijk. In zo’n cultuur lezen leerlingen iedere dag minstens 30 minuten in een boek.

Lees verder

Begrijpend of Studerend lezen, waar hoort het thuis?

Als we kijken naar het belang van leesvaardigheid in alle andere vakken op school, dan roept dat de vraag op of leerlingen in staat zijn om het begrijpend lezen dat ze bij het taalonderwijs Nederlands leren ook in die andere vakken toe te passen. Met andere woorden: in hoeverre is het begrijpend lezen bij Nederlands vergelijkbaar met dat bij natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, et cetera.

Lees verder

Vertellen en focaliseren

Op middelbare scholen en in vakdidactische kringen wordt volop gediscussieerd over de kwestie welke rol het aanleren van een tekstanalytisch instrumentarium zou moeten hebben binnen het huidige literatuuronderwijs. Over de vraag waaruit dat instrumentarium zou moeten bestaan, is echter minder discussie.

Lees verder